ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد صیاف زاده
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد صیاف زاده
تفکیک بصورت جزء به جزء - برای دانلود جزء مورد نظر روی آن کلیک کنید.
یک شنبه 18 مهر 1395
تعداد نمایش آلبوم: 2202 بار
زمان کل آلبوم: 00:00:00
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
جزء اول
433
00:00:00
2
جزء دوم
285
00:00:00
3
جزء سوم
266
00:00:00
4
جزء چهارم
261
00:00:00
5
جزء پنجم
270
00:00:00
6
جزء ششم
254
00:00:00
7
جزء هفتم
254
00:00:00
8
جزء هشتم
254
00:00:00
9
جزء نهم
255
00:00:00
10
جزء دهم
255
00:00:00
11
جزء یازدهم
259
00:00:00
12
جزء دوازدهم
255
00:00:00
13
جزء سیزدهم
255
00:00:00
14
جزء چهاردهم
252
00:00:00
15
جزء پانزدهم
254
00:00:00
16
جزء شانزدهم
253
00:00:00
17
جزء هفدهم
252
00:00:00
18
جزء هجدهم
253
00:00:00
19
جزء نوزدهم
253
00:00:00
20
جزء بیستم
253
00:00:00
21
جزء بیست ویکم
256
00:00:00
22
جزء بیست و دوم
260
00:00:00
23
جزء بیست وسوم
255
00:00:00
24
جزء بیست و چهارم
253
00:00:00
25
جزء بیست و پنجم
253
00:00:00
26
جزء بیست و ششم
255
00:00:00
27
جزء بیست و هفتم
252
00:00:00
28
جزء بیست و هشتم
253
00:00:00
29
جزء بیست و نهم
261
00:00:00
30
جزء سی ام
310
00:00:00