ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد غامدی
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد غامدی
تفکیک بصورت جزء به جزء- برای دانلود جزء مورد نظر روی آن کلیک کنید.
جمعه 16 مهر 1395
تعداد نمایش آلبوم: 695 بار
زمان کل آلبوم: 00:00:00
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
جزء اول
146
00:00:00
2
جزء دوم
86
00:00:00
3
جزء سوم
79
00:00:00
4
جزء چهارم
77
00:00:00
5
جزء پنجم
79
00:00:00
6
جزء ششم
79
00:00:00
7
جزء هفتم
76
00:00:00
8
جزء هشتم
77
00:00:00
9
جزء نهم
77
00:00:00
10
جزء دهم
76
00:00:00
11
جزء یازدهم
76
00:00:00
12
جزء دوازدهم
76
00:00:00
13
جزء سیزدهم
78
00:00:00
14
جزء چهاردهم
76
00:00:00
15
جزء پانزدهم
77
00:00:00
16
جزء شانزدهم
76
00:00:00
17
جزء هفدهم
77
00:00:00
18
جزء هجدهم
76
00:00:00
19
جزء نوزدهم
77
00:00:00
20
جزء بیستم
77
00:00:00
21
جزء بیست ویکم
78
00:00:00
22
جزء بیست و دوم
77
00:00:00
23
جزء بیست و سوم
76
00:00:00
24
جزء بیست و چهارم
76
00:00:00
25
جزء بیست و پنجم
76
00:00:00
26
جزء بیست و ششم
76
00:00:00
27
جزء بیست و هفتم
76
00:00:00
28
جزء بیست و نهم
77
00:00:00
29
جزء سی ام
90
00:00:00
30
جزء بیست و هشتم
77
00:00:00