ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد صیاف زاده
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد صیاف زاده
تفکیک بصورت جزء به جزء - برای دانلود جزء مورد نظر روی آن کلیک کنید.
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 2395
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
جزء اول
468
00:00:00
2
جزء دوم
308
00:00:00
3
جزء سوم
289
00:00:00
4
جزء چهارم
284
00:00:00
5
جزء پنجم
293
00:00:00
6
جزء ششم
278
00:00:00
7
جزء هفتم
278
00:00:00
8
جزء هشتم
277
00:00:00
9
جزء نهم
278
00:00:00
10
جزء دهم
278
00:00:00
11
جزء یازدهم
282
00:00:00
12
جزء دوازدهم
278
00:00:00
13
جزء سیزدهم
278
00:00:00
14
جزء چهاردهم
274
00:00:00
15
جزء پانزدهم
276
00:00:00
16
جزء شانزدهم
275
00:00:00
17
جزء هفدهم
274
00:00:00
18
جزء هجدهم
275
00:00:00
19
جزء نوزدهم
275
00:00:00
20
جزء بیستم
275
00:00:00
21
جزء بیست ویکم
278
00:00:00
22
جزء بیست و دوم
282
00:00:00
23
جزء بیست وسوم
277
00:00:00
24
جزء بیست و چهارم
275
00:00:00
25
جزء بیست و پنجم
275
00:00:00
26
جزء بیست و ششم
277
00:00:00
27
جزء بیست و هفتم
274
00:00:00
28
جزء بیست و هشتم
275
00:00:00
29
جزء بیست و نهم
284
00:00:00
30
جزء سی ام
337
00:00:00
rss
1