ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد صیاف زاده
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد صیاف زاده
تفکیک بصورت جزء به جزء - برای دانلود جزء مورد نظر روی آن کلیک کنید.
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 953
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
جزء اول
202
00:00:00
2
جزء دوم
137
00:00:00
3
جزء سوم
124
00:00:00
4
جزء چهارم
126
00:00:00
5
جزء پنجم
125
00:00:00
6
جزء ششم
120
00:00:00
7
جزء هفتم
120
00:00:00
8
جزء هشتم
119
00:00:00
9
جزء نهم
120
00:00:00
10
جزء دهم
119
00:00:00
11
جزء یازدهم
122
00:00:00
12
جزء دوازدهم
122
00:00:00
13
جزء سیزدهم
119
00:00:00
14
جزء چهاردهم
119
00:00:00
15
جزء پانزدهم
119
00:00:00
16
جزء شانزدهم
119
00:00:00
17
جزء هفدهم
119
00:00:00
18
جزء هجدهم
119
00:00:00
19
جزء نوزدهم
120
00:00:00
20
جزء بیستم
119
00:00:00
21
جزء بیست ویکم
122
00:00:00
22
جزء بیست و دوم
125
00:00:00
23
جزء بیست وسوم
119
00:00:00
24
جزء بیست و چهارم
119
00:00:00
25
جزء بیست و پنجم
120
00:00:00
26
جزء بیست و ششم
122
00:00:00
27
جزء بیست و هفتم
119
00:00:00
28
جزء بیست و هشتم
119
00:00:00
29
جزء بیست و نهم
128
00:00:00
30
جزء سی ام
152
00:00:00
rss
1