ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد غامدی
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد غامدی
تفکیک بصورت جزء به جزء- برای دانلود جزء مورد نظر روی آن کلیک کنید.
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 1191
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
جزء اول
250
00:00:00
2
جزء دوم
169
00:00:00
3
جزء سوم
158
00:00:00
4
جزء چهارم
149
00:00:00
5
جزء پنجم
149
00:00:00
6
جزء ششم
155
00:00:00
7
جزء هفتم
142
00:00:00
8
جزء هشتم
143
00:00:00
9
جزء نهم
144
00:00:00
10
جزء دهم
143
00:00:00
11
جزء یازدهم
143
00:00:00
12
جزء دوازدهم
142
00:00:00
13
جزء سیزدهم
143
00:00:00
14
جزء چهاردهم
141
00:00:00
15
جزء پانزدهم
142
00:00:00
16
جزء شانزدهم
142
00:00:00
17
جزء هفدهم
143
00:00:00
18
جزء هجدهم
141
00:00:00
19
جزء نوزدهم
143
00:00:00
20
جزء بیستم
142
00:00:00
21
جزء بیست ویکم
143
00:00:00
22
جزء بیست و دوم
145
00:00:00
23
جزء بیست و سوم
142
00:00:00
24
جزء بیست و چهارم
143
00:00:00
25
جزء بیست و پنجم
141
00:00:00
26
جزء بیست و ششم
143
00:00:00
27
جزء بیست و هفتم
143
00:00:00
28
جزء بیست و نهم
142
00:00:00
29
جزء سی ام
164
00:00:00
30
جزء بیست و هشتم
144
00:00:00
rss
1