ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد غامدی
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد غامدی
تفکیک بصورت جزء به جزء- برای دانلود جزء مورد نظر روی آن کلیک کنید.
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 2191
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
جزء اول
396
00:00:00
2
جزء دوم
274
00:00:00
3
جزء سوم
259
00:00:00
4
جزء چهارم
244
00:00:00
5
جزء پنجم
242
00:00:00
6
جزء ششم
251
00:00:00
7
جزء هفتم
234
00:00:00
8
جزء هشتم
236
00:00:00
9
جزء نهم
236
00:00:00
10
جزء دهم
235
00:00:00
11
جزء یازدهم
235
00:00:00
12
جزء دوازدهم
235
00:00:00
13
جزء سیزدهم
235
00:00:00
14
جزء چهاردهم
233
00:00:00
15
جزء پانزدهم
234
00:00:00
16
جزء شانزدهم
234
00:00:00
17
جزء هفدهم
235
00:00:00
18
جزء هجدهم
233
00:00:00
19
جزء نوزدهم
235
00:00:00
20
جزء بیستم
235
00:00:00
21
جزء بیست ویکم
236
00:00:00
22
جزء بیست و دوم
237
00:00:00
23
جزء بیست و سوم
233
00:00:00
24
جزء بیست و چهارم
234
00:00:00
25
جزء بیست و پنجم
232
00:00:00
26
جزء بیست و ششم
234
00:00:00
27
جزء بیست و هفتم
235
00:00:00
28
جزء بیست و نهم
238
00:00:00
29
جزء سی ام
278
00:00:00
30
جزء بیست و هشتم
240
00:00:00
rss
1