ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد غامدی
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد غامدی
تفکیک بصورت جزء به جزء- برای دانلود جزء مورد نظر روی آن کلیک کنید.
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 1795
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
جزء اول
347
00:00:00
2
جزء دوم
234
00:00:00
3
جزء سوم
219
00:00:00
4
جزء چهارم
207
00:00:00
5
جزء پنجم
206
00:00:00
6
جزء ششم
213
00:00:00
7
جزء هفتم
199
00:00:00
8
جزء هشتم
200
00:00:00
9
جزء نهم
201
00:00:00
10
جزء دهم
200
00:00:00
11
جزء یازدهم
200
00:00:00
12
جزء دوازدهم
199
00:00:00
13
جزء سیزدهم
200
00:00:00
14
جزء چهاردهم
198
00:00:00
15
جزء پانزدهم
199
00:00:00
16
جزء شانزدهم
199
00:00:00
17
جزء هفدهم
200
00:00:00
18
جزء هجدهم
198
00:00:00
19
جزء نوزدهم
200
00:00:00
20
جزء بیستم
200
00:00:00
21
جزء بیست ویکم
200
00:00:00
22
جزء بیست و دوم
202
00:00:00
23
جزء بیست و سوم
199
00:00:00
24
جزء بیست و چهارم
200
00:00:00
25
جزء بیست و پنجم
198
00:00:00
26
جزء بیست و ششم
200
00:00:00
27
جزء بیست و هفتم
201
00:00:00
28
جزء بیست و نهم
199
00:00:00
29
جزء سی ام
229
00:00:00
30
جزء بیست و هشتم
206
00:00:00
rss
1