ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد خلیل الحصری
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد خلیل الحصری
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 7734
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
709
00:00:00
2
سوره بقره
597
00:00:00
3
سوره آل عمران
447
00:00:00
4
سوره نساء
430
00:00:00
5
سوره مائده
436
00:00:00
6
سوره انعام
416
00:00:00
7
سوره اعراف
415
00:00:00
8
سوره انفال
405
00:00:00
9
سوره توبه
405
00:00:00
10
سوره یونس
413
00:00:00
11
سوره هود
407
00:00:00
12
سوره یوسف
422
00:00:00
13
سوره رعد
409
00:00:00
14
سوره ابراهیم
427
00:00:00
15
سوره حجر
421
00:00:00
16
سوره نحل
407
00:00:00
17
سوره اسراء
413
00:00:00
18
سوره کهف
413
00:00:00
19
سوره مریم
416
00:00:00
20
سوره طه
411
00:00:00
21
سوره انبیاء
419
00:00:00
22
سوره حج
406
00:00:00
23
سوره مومنون
411
00:00:00
24
سوره نور
421
00:00:00
25
سوره فرقان
410
00:00:00
26
سوره شعراء
414
00:00:00
27
سوره نمل
409
00:00:00
28
سوره قصص
412
00:00:00
29
سوره عنکبوت
409
00:00:00
30
سوره روم
408
00:00:00
31
سوره لقمان
412
00:00:00
32
سوره سجده
407
00:00:00
33
سوره احزاب
410
00:00:00
34
سوره سبا
410
00:00:00
35
سوره فاطر
408
00:00:00
36
سوره یس
439
00:00:00
37
سوره صافات
411
00:00:00
38
سوره ص
411
00:00:00
39
سوره زمر
407
00:00:00
40
سوره غافر
407
00:00:00
41
سوره فصلت
408
00:00:00
42
سوره شوری
421
00:00:00
43
سوره زخرف
406
00:00:00
44
سوره دخان
409
00:00:00
45
سوره جاثیه
406
00:00:00
46
سوره احقاف
408
00:00:00
47
سوره محمد
408
00:00:00
48
سوره فتح
414
00:00:00
49
سوره حجرات
413
00:00:00
50
سوره ق
409
00:00:00
51
سوره ذاریات
408
00:00:00
52
سوره طور
411
00:00:00
53
سوره نجم
415
00:00:00
54
سوره قمر
410
00:00:00
55
سوره الرحمن
418
00:00:00
56
سوره واقعه
416
00:00:00
57
سوره حدید
411
00:00:00
58
سوره مجادله
428
00:00:00
59
سوره حشر
409
00:00:00
60
سوره ممتحنه
411
00:00:00
61
سوره صف
406
00:00:00
62
سوره جمعه
411
00:00:00
63
سوره منافقون
409
00:00:00
64
سوره تغابن
409
00:00:00
65
سوره طلاق
410
00:00:00
66
سوره تحریم
408
00:00:00
67
سوره ملک
436
00:00:00
68
سوره قلم
417
00:00:00
69
سوره حاقه
421
00:00:00
70
سوره معارج
416
00:00:00
71
سوره نوح
411
00:00:00
72
سوره جن
414
00:00:00
73
سوره مزمل
417
00:00:00
74
سوره مدثر
409
00:00:00
75
سوره قیامت
409
00:00:00
76
سوره انسان
409
00:00:00
77
سوره مرسلات
410
00:00:00
78
سوره نبا
475
00:00:00
79
سوره نازعات
430
00:00:00
80
سوره عبس
425
00:00:00
81
سوره تکویر
428
00:00:00
82
سوره انفطار
420
00:00:00
83
سوره مطففین
427
00:00:00
84
سوره انشقاق
419
00:00:00
85
سوره بروج
425
00:00:00
86
سوره طارق
431
00:00:00
87
سوره اعلی
419
00:00:00
88
سوره غاشیه
424
00:00:00
89
سوره فجر
437
00:00:00
90
سوره بلد
426
00:00:00
91
سوره شمس
425
00:00:00
92
سوره لیل
426
00:00:00
93
سوره ضحی
424
00:00:00
94
سوره شرح
419
00:00:00
95
سوره تین
419
00:00:00
96
سوره علق
420
00:00:00
97
سوره قدر
423
00:00:00
98
سوره بینه
419
00:00:00
99
سوره زلزله
424
00:00:00
100
سوره عادیات
430
00:00:00
101
سوره قارعه
429
00:00:00
102
سوره تکاثر
430
00:00:00
103
سوره عصر
421
00:00:00
104
سوره همزه
421
00:00:00
105
سوره فیل
423
00:00:00
106
سوره قریش
422
00:00:00
107
سوره ماعون
422
00:00:00
108
سوره کوثر
421
00:00:00
109
سوره کافرون
427
00:00:00
110
سوره نصر
422
00:00:00
111
سوره مسد
423
00:00:00
112
سوره توحید
426
00:00:00
113
سوره فلق
424
00:00:00
114
سوره ناس
475
00:00:00
rss
1