ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد خلیل الحصری
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد خلیل الحصری
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 21507
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
2456
00:00:00
2
سوره بقره
1968
00:00:00
3
سوره آل عمران
1398
00:00:00
4
سوره نساء
1330
00:00:00
5
سوره مائده
1325
00:00:00
6
سوره انعام
1315
00:00:00
7
سوره اعراف
1293
00:00:00
8
سوره انفال
1289
00:00:00
9
سوره توبه
1279
00:00:00
10
سوره یونس
1349
00:00:00
11
سوره هود
1285
00:00:00
12
سوره یوسف
1340
00:00:00
13
سوره رعد
1323
00:00:00
14
سوره ابراهیم
1299
00:00:00
15
سوره حجر
1270
00:00:00
16
سوره نحل
1259
00:00:00
17
سوره اسراء
1311
00:00:00
18
سوره کهف
1275
00:00:00
19
سوره مریم
1295
00:00:00
20
سوره طه
1281
00:00:00
21
سوره انبیاء
1285
00:00:00
22
سوره حج
1260
00:00:00
23
سوره مومنون
1287
00:00:00
24
سوره نور
1289
00:00:00
25
سوره فرقان
1269
00:00:00
26
سوره شعراء
1278
00:00:00
27
سوره نمل
1265
00:00:00
28
سوره قصص
1264
00:00:00
29
سوره عنکبوت
1260
00:00:00
30
سوره روم
1260
00:00:00
31
سوره لقمان
1281
00:00:00
32
سوره سجده
1254
00:00:00
33
سوره احزاب
1259
00:00:00
34
سوره سبا
1261
00:00:00
35
سوره فاطر
1258
00:00:00
36
سوره یس
1353
00:00:00
37
سوره صافات
1282
00:00:00
38
سوره ص
1261
00:00:00
39
سوره زمر
1260
00:00:00
40
سوره غافر
1255
00:00:00
41
سوره فصلت
1255
00:00:00
42
سوره شوری
1285
00:00:00
43
سوره زخرف
1281
00:00:00
44
سوره دخان
1264
00:00:00
45
سوره جاثیه
1272
00:00:00
46
سوره احقاف
1282
00:00:00
47
سوره محمد
1278
00:00:00
48
سوره فتح
1274
00:00:00
49
سوره حجرات
1265
00:00:00
50
سوره ق
1278
00:00:00
51
سوره ذاریات
1264
00:00:00
52
سوره طور
1265
00:00:00
53
سوره نجم
1265
00:00:00
54
سوره قمر
1269
00:00:00
55
سوره الرحمن
1285
00:00:00
56
سوره واقعه
1310
00:00:00
57
سوره حدید
1297
00:00:00
58
سوره مجادله
1280
00:00:00
59
سوره حشر
1263
00:00:00
60
سوره ممتحنه
1258
00:00:00
61
سوره صف
1251
00:00:00
62
سوره جمعه
1266
00:00:00
63
سوره منافقون
1263
00:00:00
64
سوره تغابن
1273
00:00:00
65
سوره طلاق
1261
00:00:00
66
سوره تحریم
1260
00:00:00
67
سوره ملک
1303
00:00:00
68
سوره قلم
1267
00:00:00
69
سوره حاقه
1275
00:00:00
70
سوره معارج
1281
00:00:00
71
سوره نوح
1264
00:00:00
72
سوره جن
1260
00:00:00
73
سوره مزمل
1261
00:00:00
74
سوره مدثر
1257
00:00:00
75
سوره قیامت
1260
00:00:00
76
سوره انسان
1257
00:00:00
77
سوره مرسلات
1259
00:00:00
78
سوره نبا
1353
00:00:00
79
سوره نازعات
1322
00:00:00
80
سوره عبس
1294
00:00:00
81
سوره تکویر
1288
00:00:00
82
سوره انفطار
1265
00:00:00
83
سوره مطففین
1288
00:00:00
84
سوره انشقاق
1272
00:00:00
85
سوره بروج
1275
00:00:00
86
سوره طارق
1277
00:00:00
87
سوره اعلی
1277
00:00:00
88
سوره غاشیه
1342
00:00:00
89
سوره فجر
1294
00:00:00
90
سوره بلد
1277
00:00:00
91
سوره شمس
1288
00:00:00
92
سوره لیل
1273
00:00:00
93
سوره ضحی
1276
00:00:00
94
سوره شرح
1265
00:00:00
95
سوره تین
1285
00:00:00
96
سوره علق
1267
00:00:00
97
سوره قدر
1273
00:00:00
98
سوره بینه
1267
00:00:00
99
سوره زلزله
1274
00:00:00
100
سوره عادیات
1284
00:00:00
101
سوره قارعه
1278
00:00:00
102
سوره تکاثر
1295
00:00:00
103
سوره عصر
1270
00:00:00
104
سوره همزه
1271
00:00:00
105
سوره فیل
1271
00:00:00
106
سوره قریش
1269
00:00:00
107
سوره ماعون
1270
00:00:00
108
سوره کوثر
1274
00:00:00
109
سوره کافرون
1276
00:00:00
110
سوره نصر
1271
00:00:00
111
سوره مسد
1274
00:00:00
112
سوره توحید
1301
00:00:00
113
سوره فلق
1291
00:00:00
114
سوره ناس
1431
00:00:00
rss
1