ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد خلیل الحصری
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد خلیل الحصری
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 14738
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
1636
00:00:00
2
سوره بقره
1332
00:00:00
3
سوره آل عمران
964
00:00:00
4
سوره نساء
913
00:00:00
5
سوره مائده
914
00:00:00
6
سوره انعام
900
00:00:00
7
سوره اعراف
896
00:00:00
8
سوره انفال
875
00:00:00
9
سوره توبه
878
00:00:00
10
سوره یونس
953
00:00:00
11
سوره هود
885
00:00:00
12
سوره یوسف
926
00:00:00
13
سوره رعد
935
00:00:00
14
سوره ابراهیم
911
00:00:00
15
سوره حجر
884
00:00:00
16
سوره نحل
874
00:00:00
17
سوره اسراء
905
00:00:00
18
سوره کهف
876
00:00:00
19
سوره مریم
888
00:00:00
20
سوره طه
884
00:00:00
21
سوره انبیاء
884
00:00:00
22
سوره حج
870
00:00:00
23
سوره مومنون
893
00:00:00
24
سوره نور
891
00:00:00
25
سوره فرقان
878
00:00:00
26
سوره شعراء
886
00:00:00
27
سوره نمل
876
00:00:00
28
سوره قصص
873
00:00:00
29
سوره عنکبوت
872
00:00:00
30
سوره روم
868
00:00:00
31
سوره لقمان
881
00:00:00
32
سوره سجده
866
00:00:00
33
سوره احزاب
871
00:00:00
34
سوره سبا
876
00:00:00
35
سوره فاطر
869
00:00:00
36
سوره یس
925
00:00:00
37
سوره صافات
884
00:00:00
38
سوره ص
874
00:00:00
39
سوره زمر
870
00:00:00
40
سوره غافر
869
00:00:00
41
سوره فصلت
868
00:00:00
42
سوره شوری
888
00:00:00
43
سوره زخرف
866
00:00:00
44
سوره دخان
868
00:00:00
45
سوره جاثیه
870
00:00:00
46
سوره احقاف
871
00:00:00
47
سوره محمد
871
00:00:00
48
سوره فتح
877
00:00:00
49
سوره حجرات
875
00:00:00
50
سوره ق
888
00:00:00
51
سوره ذاریات
870
00:00:00
52
سوره طور
871
00:00:00
53
سوره نجم
876
00:00:00
54
سوره قمر
874
00:00:00
55
سوره الرحمن
884
00:00:00
56
سوره واقعه
887
00:00:00
57
سوره حدید
907
00:00:00
58
سوره مجادله
890
00:00:00
59
سوره حشر
873
00:00:00
60
سوره ممتحنه
872
00:00:00
61
سوره صف
867
00:00:00
62
سوره جمعه
875
00:00:00
63
سوره منافقون
879
00:00:00
64
سوره تغابن
885
00:00:00
65
سوره طلاق
872
00:00:00
66
سوره تحریم
872
00:00:00
67
سوره ملک
911
00:00:00
68
سوره قلم
880
00:00:00
69
سوره حاقه
884
00:00:00
70
سوره معارج
887
00:00:00
71
سوره نوح
877
00:00:00
72
سوره جن
874
00:00:00
73
سوره مزمل
877
00:00:00
74
سوره مدثر
869
00:00:00
75
سوره قیامت
869
00:00:00
76
سوره انسان
871
00:00:00
77
سوره مرسلات
872
00:00:00
78
سوره نبا
951
00:00:00
79
سوره نازعات
906
00:00:00
80
سوره عبس
898
00:00:00
81
سوره تکویر
897
00:00:00
82
سوره انفطار
881
00:00:00
83
سوره مطففین
895
00:00:00
84
سوره انشقاق
884
00:00:00
85
سوره بروج
886
00:00:00
86
سوره طارق
890
00:00:00
87
سوره اعلی
888
00:00:00
88
سوره غاشیه
885
00:00:00
89
سوره فجر
898
00:00:00
90
سوره بلد
888
00:00:00
91
سوره شمس
898
00:00:00
92
سوره لیل
888
00:00:00
93
سوره ضحی
889
00:00:00
94
سوره شرح
880
00:00:00
95
سوره تین
887
00:00:00
96
سوره علق
880
00:00:00
97
سوره قدر
884
00:00:00
98
سوره بینه
880
00:00:00
99
سوره زلزله
884
00:00:00
100
سوره عادیات
896
00:00:00
101
سوره قارعه
890
00:00:00
102
سوره تکاثر
898
00:00:00
103
سوره عصر
883
00:00:00
104
سوره همزه
886
00:00:00
105
سوره فیل
885
00:00:00
106
سوره قریش
882
00:00:00
107
سوره ماعون
882
00:00:00
108
سوره کوثر
882
00:00:00
109
سوره کافرون
888
00:00:00
110
سوره نصر
883
00:00:00
111
سوره مسد
884
00:00:00
112
سوره توحید
897
00:00:00
113
سوره فلق
894
00:00:00
114
سوره ناس
991
00:00:00
rss
1