ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد خلیل الحصری
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد خلیل الحصری
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 2415
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
285
00:00:00
2
سوره بقره
248
00:00:00
3
سوره آل عمران
193
00:00:00
4
سوره نساء
184
00:00:00
5
سوره مائده
183
00:00:00
6
سوره انعام
183
00:00:00
7
سوره اعراف
184
00:00:00
8
سوره انفال
181
00:00:00
9
سوره توبه
180
00:00:00
10
سوره یونس
181
00:00:00
11
سوره هود
180
00:00:00
12
سوره یوسف
182
00:00:00
13
سوره رعد
180
00:00:00
14
سوره ابراهیم
190
00:00:00
15
سوره حجر
184
00:00:00
16
سوره نحل
184
00:00:00
17
سوره اسراء
184
00:00:00
18
سوره کهف
186
00:00:00
19
سوره مریم
184
00:00:00
20
سوره طه
184
00:00:00
21
سوره انبیاء
185
00:00:00
22
سوره حج
184
00:00:00
23
سوره مومنون
185
00:00:00
24
سوره نور
188
00:00:00
25
سوره فرقان
184
00:00:00
26
سوره شعراء
186
00:00:00
27
سوره نمل
184
00:00:00
28
سوره قصص
184
00:00:00
29
سوره عنکبوت
184
00:00:00
30
سوره روم
184
00:00:00
31
سوره لقمان
184
00:00:00
32
سوره سجده
185
00:00:00
33
سوره احزاب
188
00:00:00
34
سوره سبا
187
00:00:00
35
سوره فاطر
184
00:00:00
36
سوره یس
193
00:00:00
37
سوره صافات
184
00:00:00
38
سوره ص
184
00:00:00
39
سوره زمر
184
00:00:00
40
سوره غافر
185
00:00:00
41
سوره فصلت
184
00:00:00
42
سوره شوری
185
00:00:00
43
سوره زخرف
184
00:00:00
44
سوره دخان
184
00:00:00
45
سوره جاثیه
184
00:00:00
46
سوره احقاف
184
00:00:00
47
سوره محمد
185
00:00:00
48
سوره فتح
187
00:00:00
49
سوره حجرات
187
00:00:00
50
سوره ق
184
00:00:00
51
سوره ذاریات
186
00:00:00
52
سوره طور
186
00:00:00
53
سوره نجم
184
00:00:00
54
سوره قمر
185
00:00:00
55
سوره الرحمن
186
00:00:00
56
سوره واقعه
187
00:00:00
57
سوره حدید
188
00:00:00
58
سوره مجادله
188
00:00:00
59
سوره حشر
184
00:00:00
60
سوره ممتحنه
184
00:00:00
61
سوره صف
184
00:00:00
62
سوره جمعه
187
00:00:00
63
سوره منافقون
186
00:00:00
64
سوره تغابن
184
00:00:00
65
سوره طلاق
184
00:00:00
66
سوره تحریم
185
00:00:00
67
سوره ملک
192
00:00:00
68
سوره قلم
185
00:00:00
69
سوره حاقه
186
00:00:00
70
سوره معارج
187
00:00:00
71
سوره نوح
185
00:00:00
72
سوره جن
191
00:00:00
73
سوره مزمل
193
00:00:00
74
سوره مدثر
187
00:00:00
75
سوره قیامت
187
00:00:00
76
سوره انسان
187
00:00:00
77
سوره مرسلات
186
00:00:00
78
سوره نبا
237
00:00:00
79
سوره نازعات
199
00:00:00
80
سوره عبس
199
00:00:00
81
سوره تکویر
197
00:00:00
82
سوره انفطار
198
00:00:00
83
سوره مطففین
198
00:00:00
84
سوره انشقاق
197
00:00:00
85
سوره بروج
197
00:00:00
86
سوره طارق
201
00:00:00
87
سوره اعلی
197
00:00:00
88
سوره غاشیه
199
00:00:00
89
سوره فجر
199
00:00:00
90
سوره بلد
198
00:00:00
91
سوره شمس
201
00:00:00
92
سوره لیل
197
00:00:00
93
سوره ضحی
202
00:00:00
94
سوره شرح
197
00:00:00
95
سوره تین
197
00:00:00
96
سوره علق
198
00:00:00
97
سوره قدر
198
00:00:00
98
سوره بینه
197
00:00:00
99
سوره زلزله
197
00:00:00
100
سوره عادیات
205
00:00:00
101
سوره قارعه
202
00:00:00
102
سوره تکاثر
201
00:00:00
103
سوره عصر
197
00:00:00
104
سوره همزه
197
00:00:00
105
سوره فیل
199
00:00:00
106
سوره قریش
197
00:00:00
107
سوره ماعون
198
00:00:00
108
سوره کوثر
197
00:00:00
109
سوره کافرون
200
00:00:00
110
سوره نصر
198
00:00:00
111
سوره مسد
198
00:00:00
112
سوره توحید
198
00:00:00
113
سوره فلق
201
00:00:00
114
سوره ناس
232
00:00:00
rss
1