ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد خلیل الحصری
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد خلیل الحصری
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 1910
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
213
00:00:00
2
سوره بقره
197
00:00:00
3
سوره آل عمران
152
00:00:00
4
سوره نساء
143
00:00:00
5
سوره مائده
141
00:00:00
6
سوره انعام
142
00:00:00
7
سوره اعراف
143
00:00:00
8
سوره انفال
140
00:00:00
9
سوره توبه
139
00:00:00
10
سوره یونس
139
00:00:00
11
سوره هود
139
00:00:00
12
سوره یوسف
141
00:00:00
13
سوره رعد
139
00:00:00
14
سوره ابراهیم
149
00:00:00
15
سوره حجر
143
00:00:00
16
سوره نحل
143
00:00:00
17
سوره اسراء
143
00:00:00
18
سوره کهف
144
00:00:00
19
سوره مریم
143
00:00:00
20
سوره طه
143
00:00:00
21
سوره انبیاء
144
00:00:00
22
سوره حج
143
00:00:00
23
سوره مومنون
144
00:00:00
24
سوره نور
144
00:00:00
25
سوره فرقان
143
00:00:00
26
سوره شعراء
144
00:00:00
27
سوره نمل
143
00:00:00
28
سوره قصص
143
00:00:00
29
سوره عنکبوت
143
00:00:00
30
سوره روم
143
00:00:00
31
سوره لقمان
143
00:00:00
32
سوره سجده
144
00:00:00
33
سوره احزاب
145
00:00:00
34
سوره سبا
146
00:00:00
35
سوره فاطر
143
00:00:00
36
سوره یس
146
00:00:00
37
سوره صافات
143
00:00:00
38
سوره ص
143
00:00:00
39
سوره زمر
143
00:00:00
40
سوره غافر
143
00:00:00
41
سوره فصلت
143
00:00:00
42
سوره شوری
144
00:00:00
43
سوره زخرف
143
00:00:00
44
سوره دخان
143
00:00:00
45
سوره جاثیه
143
00:00:00
46
سوره احقاف
143
00:00:00
47
سوره محمد
144
00:00:00
48
سوره فتح
146
00:00:00
49
سوره حجرات
144
00:00:00
50
سوره ق
143
00:00:00
51
سوره ذاریات
145
00:00:00
52
سوره طور
145
00:00:00
53
سوره نجم
143
00:00:00
54
سوره قمر
144
00:00:00
55
سوره الرحمن
145
00:00:00
56
سوره واقعه
145
00:00:00
57
سوره حدید
147
00:00:00
58
سوره مجادله
147
00:00:00
59
سوره حشر
143
00:00:00
60
سوره ممتحنه
143
00:00:00
61
سوره صف
143
00:00:00
62
سوره جمعه
146
00:00:00
63
سوره منافقون
145
00:00:00
64
سوره تغابن
143
00:00:00
65
سوره طلاق
143
00:00:00
66
سوره تحریم
144
00:00:00
67
سوره ملک
146
00:00:00
68
سوره قلم
143
00:00:00
69
سوره حاقه
145
00:00:00
70
سوره معارج
146
00:00:00
71
سوره نوح
144
00:00:00
72
سوره جن
150
00:00:00
73
سوره مزمل
152
00:00:00
74
سوره مدثر
146
00:00:00
75
سوره قیامت
145
00:00:00
76
سوره انسان
146
00:00:00
77
سوره مرسلات
145
00:00:00
78
سوره نبا
196
00:00:00
79
سوره نازعات
158
00:00:00
80
سوره عبس
157
00:00:00
81
سوره تکویر
156
00:00:00
82
سوره انفطار
157
00:00:00
83
سوره مطففین
157
00:00:00
84
سوره انشقاق
156
00:00:00
85
سوره بروج
156
00:00:00
86
سوره طارق
160
00:00:00
87
سوره اعلی
156
00:00:00
88
سوره غاشیه
157
00:00:00
89
سوره فجر
158
00:00:00
90
سوره بلد
157
00:00:00
91
سوره شمس
160
00:00:00
92
سوره لیل
156
00:00:00
93
سوره ضحی
161
00:00:00
94
سوره شرح
156
00:00:00
95
سوره تین
156
00:00:00
96
سوره علق
157
00:00:00
97
سوره قدر
157
00:00:00
98
سوره بینه
156
00:00:00
99
سوره زلزله
156
00:00:00
100
سوره عادیات
164
00:00:00
101
سوره قارعه
161
00:00:00
102
سوره تکاثر
160
00:00:00
103
سوره عصر
156
00:00:00
104
سوره همزه
156
00:00:00
105
سوره فیل
158
00:00:00
106
سوره قریش
156
00:00:00
107
سوره ماعون
157
00:00:00
108
سوره کوثر
156
00:00:00
109
سوره کافرون
159
00:00:00
110
سوره نصر
157
00:00:00
111
سوره مسد
157
00:00:00
112
سوره توحید
157
00:00:00
113
سوره فلق
159
00:00:00
114
سوره ناس
183
00:00:00
rss
1