ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد خلیل الحصری
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد خلیل الحصری
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 24077
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
2722
00:00:00
2
سوره بقره
2186
00:00:00
3
سوره آل عمران
1551
00:00:00
4
سوره نساء
1475
00:00:00
5
سوره مائده
1462
00:00:00
6
سوره انعام
1455
00:00:00
7
سوره اعراف
1427
00:00:00
8
سوره انفال
1422
00:00:00
9
سوره توبه
1414
00:00:00
10
سوره یونس
1487
00:00:00
11
سوره هود
1426
00:00:00
12
سوره یوسف
1492
00:00:00
13
سوره رعد
1462
00:00:00
14
سوره ابراهیم
1444
00:00:00
15
سوره حجر
1409
00:00:00
16
سوره نحل
1393
00:00:00
17
سوره اسراء
1446
00:00:00
18
سوره کهف
1412
00:00:00
19
سوره مریم
1432
00:00:00
20
سوره طه
1417
00:00:00
21
سوره انبیاء
1422
00:00:00
22
سوره حج
1392
00:00:00
23
سوره مومنون
1422
00:00:00
24
سوره نور
1427
00:00:00
25
سوره فرقان
1402
00:00:00
26
سوره شعراء
1414
00:00:00
27
سوره نمل
1398
00:00:00
28
سوره قصص
1397
00:00:00
29
سوره عنکبوت
1392
00:00:00
30
سوره روم
1392
00:00:00
31
سوره لقمان
1417
00:00:00
32
سوره سجده
1386
00:00:00
33
سوره احزاب
1395
00:00:00
34
سوره سبا
1394
00:00:00
35
سوره فاطر
1391
00:00:00
36
سوره یس
1495
00:00:00
37
سوره صافات
1415
00:00:00
38
سوره ص
1394
00:00:00
39
سوره زمر
1392
00:00:00
40
سوره غافر
1387
00:00:00
41
سوره فصلت
1387
00:00:00
42
سوره شوری
1419
00:00:00
43
سوره زخرف
1413
00:00:00
44
سوره دخان
1396
00:00:00
45
سوره جاثیه
1407
00:00:00
46
سوره احقاف
1418
00:00:00
47
سوره محمد
1413
00:00:00
48
سوره فتح
1411
00:00:00
49
سوره حجرات
1400
00:00:00
50
سوره ق
1410
00:00:00
51
سوره ذاریات
1396
00:00:00
52
سوره طور
1402
00:00:00
53
سوره نجم
1398
00:00:00
54
سوره قمر
1402
00:00:00
55
سوره الرحمن
1422
00:00:00
56
سوره واقعه
1445
00:00:00
57
سوره حدید
1429
00:00:00
58
سوره مجادله
1414
00:00:00
59
سوره حشر
1395
00:00:00
60
سوره ممتحنه
1391
00:00:00
61
سوره صف
1383
00:00:00
62
سوره جمعه
1399
00:00:00
63
سوره منافقون
1395
00:00:00
64
سوره تغابن
1412
00:00:00
65
سوره طلاق
1397
00:00:00
66
سوره تحریم
1392
00:00:00
67
سوره ملک
1440
00:00:00
68
سوره قلم
1399
00:00:00
69
سوره حاقه
1409
00:00:00
70
سوره معارج
1415
00:00:00
71
سوره نوح
1397
00:00:00
72
سوره جن
1392
00:00:00
73
سوره مزمل
1395
00:00:00
74
سوره مدثر
1389
00:00:00
75
سوره قیامت
1392
00:00:00
76
سوره انسان
1390
00:00:00
77
سوره مرسلات
1393
00:00:00
78
سوره نبا
1489
00:00:00
79
سوره نازعات
1456
00:00:00
80
سوره عبس
1427
00:00:00
81
سوره تکویر
1426
00:00:00
82
سوره انفطار
1398
00:00:00
83
سوره مطففین
1422
00:00:00
84
سوره انشقاق
1408
00:00:00
85
سوره بروج
1410
00:00:00
86
سوره طارق
1412
00:00:00
87
سوره اعلی
1412
00:00:00
88
سوره غاشیه
1475
00:00:00
89
سوره فجر
1435
00:00:00
90
سوره بلد
1410
00:00:00
91
سوره شمس
1421
00:00:00
92
سوره لیل
1407
00:00:00
93
سوره ضحی
1410
00:00:00
94
سوره شرح
1399
00:00:00
95
سوره تین
1425
00:00:00
96
سوره علق
1400
00:00:00
97
سوره قدر
1408
00:00:00
98
سوره بینه
1400
00:00:00
99
سوره زلزله
1408
00:00:00
100
سوره عادیات
1427
00:00:00
101
سوره قارعه
1415
00:00:00
102
سوره تکاثر
1429
00:00:00
103
سوره عصر
1407
00:00:00
104
سوره همزه
1417
00:00:00
105
سوره فیل
1407
00:00:00
106
سوره قریش
1410
00:00:00
107
سوره ماعون
1412
00:00:00
108
سوره کوثر
1414
00:00:00
109
سوره کافرون
1414
00:00:00
110
سوره نصر
1408
00:00:00
111
سوره مسد
1414
00:00:00
112
سوره توحید
1444
00:00:00
113
سوره فلق
1437
00:00:00
114
سوره ناس
1584
00:00:00
rss
1