ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد خلیل الحصری
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد خلیل الحصری
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 1684
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
194
00:00:00
2
سوره بقره
178
00:00:00
3
سوره آل عمران
141
00:00:00
4
سوره نساء
132
00:00:00
5
سوره مائده
131
00:00:00
6
سوره انعام
132
00:00:00
7
سوره اعراف
133
00:00:00
8
سوره انفال
130
00:00:00
9
سوره توبه
129
00:00:00
10
سوره یونس
129
00:00:00
11
سوره هود
129
00:00:00
12
سوره یوسف
131
00:00:00
13
سوره رعد
129
00:00:00
14
سوره ابراهیم
138
00:00:00
15
سوره حجر
133
00:00:00
16
سوره نحل
133
00:00:00
17
سوره اسراء
133
00:00:00
18
سوره کهف
134
00:00:00
19
سوره مریم
133
00:00:00
20
سوره طه
133
00:00:00
21
سوره انبیاء
134
00:00:00
22
سوره حج
133
00:00:00
23
سوره مومنون
134
00:00:00
24
سوره نور
134
00:00:00
25
سوره فرقان
133
00:00:00
26
سوره شعراء
134
00:00:00
27
سوره نمل
133
00:00:00
28
سوره قصص
133
00:00:00
29
سوره عنکبوت
133
00:00:00
30
سوره روم
133
00:00:00
31
سوره لقمان
133
00:00:00
32
سوره سجده
134
00:00:00
33
سوره احزاب
135
00:00:00
34
سوره سبا
136
00:00:00
35
سوره فاطر
133
00:00:00
36
سوره یس
136
00:00:00
37
سوره صافات
133
00:00:00
38
سوره ص
133
00:00:00
39
سوره زمر
133
00:00:00
40
سوره غافر
133
00:00:00
41
سوره فصلت
133
00:00:00
42
سوره شوری
134
00:00:00
43
سوره زخرف
133
00:00:00
44
سوره دخان
133
00:00:00
45
سوره جاثیه
133
00:00:00
46
سوره احقاف
133
00:00:00
47
سوره محمد
134
00:00:00
48
سوره فتح
136
00:00:00
49
سوره حجرات
134
00:00:00
50
سوره ق
133
00:00:00
51
سوره ذاریات
135
00:00:00
52
سوره طور
135
00:00:00
53
سوره نجم
133
00:00:00
54
سوره قمر
134
00:00:00
55
سوره الرحمن
134
00:00:00
56
سوره واقعه
135
00:00:00
57
سوره حدید
137
00:00:00
58
سوره مجادله
137
00:00:00
59
سوره حشر
133
00:00:00
60
سوره ممتحنه
133
00:00:00
61
سوره صف
133
00:00:00
62
سوره جمعه
136
00:00:00
63
سوره منافقون
135
00:00:00
64
سوره تغابن
133
00:00:00
65
سوره طلاق
133
00:00:00
66
سوره تحریم
134
00:00:00
67
سوره ملک
136
00:00:00
68
سوره قلم
133
00:00:00
69
سوره حاقه
135
00:00:00
70
سوره معارج
136
00:00:00
71
سوره نوح
134
00:00:00
72
سوره جن
140
00:00:00
73
سوره مزمل
138
00:00:00
74
سوره مدثر
136
00:00:00
75
سوره قیامت
135
00:00:00
76
سوره انسان
136
00:00:00
77
سوره مرسلات
135
00:00:00
78
سوره نبا
186
00:00:00
79
سوره نازعات
148
00:00:00
80
سوره عبس
147
00:00:00
81
سوره تکویر
146
00:00:00
82
سوره انفطار
147
00:00:00
83
سوره مطففین
147
00:00:00
84
سوره انشقاق
146
00:00:00
85
سوره بروج
146
00:00:00
86
سوره طارق
150
00:00:00
87
سوره اعلی
146
00:00:00
88
سوره غاشیه
147
00:00:00
89
سوره فجر
148
00:00:00
90
سوره بلد
147
00:00:00
91
سوره شمس
150
00:00:00
92
سوره لیل
146
00:00:00
93
سوره ضحی
151
00:00:00
94
سوره شرح
146
00:00:00
95
سوره تین
146
00:00:00
96
سوره علق
147
00:00:00
97
سوره قدر
147
00:00:00
98
سوره بینه
146
00:00:00
99
سوره زلزله
146
00:00:00
100
سوره عادیات
154
00:00:00
101
سوره قارعه
151
00:00:00
102
سوره تکاثر
150
00:00:00
103
سوره عصر
146
00:00:00
104
سوره همزه
146
00:00:00
105
سوره فیل
148
00:00:00
106
سوره قریش
146
00:00:00
107
سوره ماعون
147
00:00:00
108
سوره کوثر
146
00:00:00
109
سوره کافرون
149
00:00:00
110
سوره نصر
147
00:00:00
111
سوره مسد
147
00:00:00
112
سوره توحید
147
00:00:00
113
سوره فلق
149
00:00:00
114
سوره ناس
171
00:00:00
rss
1