ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد خلیل الحصری
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد خلیل الحصری
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 4747
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
422
00:00:00
2
سوره بقره
356
00:00:00
3
سوره آل عمران
277
00:00:00
4
سوره نساء
260
00:00:00
5
سوره مائده
276
00:00:00
6
سوره انعام
252
00:00:00
7
سوره اعراف
257
00:00:00
8
سوره انفال
247
00:00:00
9
سوره توبه
245
00:00:00
10
سوره یونس
246
00:00:00
11
سوره هود
247
00:00:00
12
سوره یوسف
264
00:00:00
13
سوره رعد
247
00:00:00
14
سوره ابراهیم
257
00:00:00
15
سوره حجر
253
00:00:00
16
سوره نحل
249
00:00:00
17
سوره اسراء
256
00:00:00
18
سوره کهف
251
00:00:00
19
سوره مریم
253
00:00:00
20
سوره طه
253
00:00:00
21
سوره انبیاء
257
00:00:00
22
سوره حج
249
00:00:00
23
سوره مومنون
251
00:00:00
24
سوره نور
260
00:00:00
25
سوره فرقان
249
00:00:00
26
سوره شعراء
251
00:00:00
27
سوره نمل
249
00:00:00
28
سوره قصص
253
00:00:00
29
سوره عنکبوت
250
00:00:00
30
سوره روم
250
00:00:00
31
سوره لقمان
252
00:00:00
32
سوره سجده
250
00:00:00
33
سوره احزاب
253
00:00:00
34
سوره سبا
253
00:00:00
35
سوره فاطر
249
00:00:00
36
سوره یس
263
00:00:00
37
سوره صافات
249
00:00:00
38
سوره ص
249
00:00:00
39
سوره زمر
250
00:00:00
40
سوره غافر
250
00:00:00
41
سوره فصلت
250
00:00:00
42
سوره شوری
250
00:00:00
43
سوره زخرف
249
00:00:00
44
سوره دخان
249
00:00:00
45
سوره جاثیه
249
00:00:00
46
سوره احقاف
249
00:00:00
47
سوره محمد
250
00:00:00
48
سوره فتح
253
00:00:00
49
سوره حجرات
253
00:00:00
50
سوره ق
251
00:00:00
51
سوره ذاریات
251
00:00:00
52
سوره طور
251
00:00:00
53
سوره نجم
249
00:00:00
54
سوره قمر
250
00:00:00
55
سوره الرحمن
254
00:00:00
56
سوره واقعه
253
00:00:00
57
سوره حدید
253
00:00:00
58
سوره مجادله
253
00:00:00
59
سوره حشر
250
00:00:00
60
سوره ممتحنه
249
00:00:00
61
سوره صف
249
00:00:00
62
سوره جمعه
252
00:00:00
63
سوره منافقون
251
00:00:00
64
سوره تغابن
249
00:00:00
65
سوره طلاق
249
00:00:00
66
سوره تحریم
250
00:00:00
67
سوره ملک
263
00:00:00
68
سوره قلم
251
00:00:00
69
سوره حاقه
251
00:00:00
70
سوره معارج
255
00:00:00
71
سوره نوح
252
00:00:00
72
سوره جن
256
00:00:00
73
سوره مزمل
258
00:00:00
74
سوره مدثر
252
00:00:00
75
سوره قیامت
252
00:00:00
76
سوره انسان
252
00:00:00
77
سوره مرسلات
251
00:00:00
78
سوره نبا
310
00:00:00
79
سوره نازعات
265
00:00:00
80
سوره عبس
265
00:00:00
81
سوره تکویر
264
00:00:00
82
سوره انفطار
263
00:00:00
83
سوره مطففین
263
00:00:00
84
سوره انشقاق
262
00:00:00
85
سوره بروج
267
00:00:00
86
سوره طارق
274
00:00:00
87
سوره اعلی
262
00:00:00
88
سوره غاشیه
264
00:00:00
89
سوره فجر
277
00:00:00
90
سوره بلد
267
00:00:00
91
سوره شمس
268
00:00:00
92
سوره لیل
269
00:00:00
93
سوره ضحی
267
00:00:00
94
سوره شرح
262
00:00:00
95
سوره تین
262
00:00:00
96
سوره علق
263
00:00:00
97
سوره قدر
266
00:00:00
98
سوره بینه
262
00:00:00
99
سوره زلزله
262
00:00:00
100
سوره عادیات
271
00:00:00
101
سوره قارعه
267
00:00:00
102
سوره تکاثر
266
00:00:00
103
سوره عصر
262
00:00:00
104
سوره همزه
262
00:00:00
105
سوره فیل
264
00:00:00
106
سوره قریش
262
00:00:00
107
سوره ماعون
263
00:00:00
108
سوره کوثر
263
00:00:00
109
سوره کافرون
265
00:00:00
110
سوره نصر
263
00:00:00
111
سوره مسد
263
00:00:00
112
سوره توحید
264
00:00:00
113
سوره فلق
267
00:00:00
114
سوره ناس
306
00:00:00
rss
1