ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد خلیل الحصری
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد خلیل الحصری
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 28386
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
3195
00:00:00
2
سوره بقره
2574
00:00:00
3
سوره آل عمران
1838
00:00:00
4
سوره نساء
1739
00:00:00
5
سوره مائده
1726
00:00:00
6
سوره انعام
1719
00:00:00
7
سوره اعراف
1691
00:00:00
8
سوره انفال
1675
00:00:00
9
سوره توبه
1668
00:00:00
10
سوره یونس
1742
00:00:00
11
سوره هود
1681
00:00:00
12
سوره یوسف
1752
00:00:00
13
سوره رعد
1717
00:00:00
14
سوره ابراهیم
1704
00:00:00
15
سوره حجر
1662
00:00:00
16
سوره نحل
1645
00:00:00
17
سوره اسراء
1708
00:00:00
18
سوره کهف
1666
00:00:00
19
سوره مریم
1687
00:00:00
20
سوره طه
1671
00:00:00
21
سوره انبیاء
1674
00:00:00
22
سوره حج
1642
00:00:00
23
سوره مومنون
1672
00:00:00
24
سوره نور
1683
00:00:00
25
سوره فرقان
1653
00:00:00
26
سوره شعراء
1665
00:00:00
27
سوره نمل
1648
00:00:00
28
سوره قصص
1647
00:00:00
29
سوره عنکبوت
1645
00:00:00
30
سوره روم
1644
00:00:00
31
سوره لقمان
1672
00:00:00
32
سوره سجده
1636
00:00:00
33
سوره احزاب
1646
00:00:00
34
سوره سبا
1644
00:00:00
35
سوره فاطر
1644
00:00:00
36
سوره یس
1761
00:00:00
37
سوره صافات
1666
00:00:00
38
سوره ص
1644
00:00:00
39
سوره زمر
1643
00:00:00
40
سوره غافر
1640
00:00:00
41
سوره فصلت
1637
00:00:00
42
سوره شوری
1671
00:00:00
43
سوره زخرف
1663
00:00:00
44
سوره دخان
1647
00:00:00
45
سوره جاثیه
1658
00:00:00
46
سوره احقاف
1669
00:00:00
47
سوره محمد
1663
00:00:00
48
سوره فتح
1663
00:00:00
49
سوره حجرات
1655
00:00:00
50
سوره ق
1663
00:00:00
51
سوره ذاریات
1645
00:00:00
52
سوره طور
1653
00:00:00
53
سوره نجم
1650
00:00:00
54
سوره قمر
1652
00:00:00
55
سوره الرحمن
1676
00:00:00
56
سوره واقعه
1700
00:00:00
57
سوره حدید
1679
00:00:00
58
سوره مجادله
1665
00:00:00
59
سوره حشر
1644
00:00:00
60
سوره ممتحنه
1640
00:00:00
61
سوره صف
1633
00:00:00
62
سوره جمعه
1650
00:00:00
63
سوره منافقون
1646
00:00:00
64
سوره تغابن
1661
00:00:00
65
سوره طلاق
1647
00:00:00
66
سوره تحریم
1642
00:00:00
67
سوره ملک
1692
00:00:00
68
سوره قلم
1649
00:00:00
69
سوره حاقه
1660
00:00:00
70
سوره معارج
1668
00:00:00
71
سوره نوح
1648
00:00:00
72
سوره جن
1643
00:00:00
73
سوره مزمل
1644
00:00:00
74
سوره مدثر
1639
00:00:00
75
سوره قیامت
1643
00:00:00
76
سوره انسان
1640
00:00:00
77
سوره مرسلات
1645
00:00:00
78
سوره نبا
1752
00:00:00
79
سوره نازعات
1712
00:00:00
80
سوره عبس
1684
00:00:00
81
سوره تکویر
1679
00:00:00
82
سوره انفطار
1648
00:00:00
83
سوره مطففین
1678
00:00:00
84
سوره انشقاق
1659
00:00:00
85
سوره بروج
1665
00:00:00
86
سوره طارق
1684
00:00:00
87
سوره اعلی
1664
00:00:00
88
سوره غاشیه
1725
00:00:00
89
سوره فجر
1684
00:00:00
90
سوره بلد
1665
00:00:00
91
سوره شمس
1676
00:00:00
92
سوره لیل
1661
00:00:00
93
سوره ضحی
1677
00:00:00
94
سوره شرح
1653
00:00:00
95
سوره تین
1675
00:00:00
96
سوره علق
1650
00:00:00
97
سوره قدر
1658
00:00:00
98
سوره بینه
1656
00:00:00
99
سوره زلزله
1665
00:00:00
100
سوره عادیات
1678
00:00:00
101
سوره قارعه
1670
00:00:00
102
سوره تکاثر
1678
00:00:00
103
سوره عصر
1656
00:00:00
104
سوره همزه
1672
00:00:00
105
سوره فیل
1657
00:00:00
106
سوره قریش
1663
00:00:00
107
سوره ماعون
1666
00:00:00
108
سوره کوثر
1667
00:00:00
109
سوره کافرون
1666
00:00:00
110
سوره نصر
1662
00:00:00
111
سوره مسد
1668
00:00:00
112
سوره توحید
1697
00:00:00
113
سوره فلق
1692
00:00:00
114
سوره ناس
1859
00:00:00
rss
1