ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد خلیل الحصری
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد خلیل الحصری
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 1300
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
131
00:00:00
2
سوره بقره
138
00:00:00
3
سوره آل عمران
102
00:00:00
4
سوره نساء
93
00:00:00
5
سوره مائده
92
00:00:00
6
سوره انعام
93
00:00:00
7
سوره اعراف
92
00:00:00
8
سوره انفال
91
00:00:00
9
سوره توبه
91
00:00:00
10
سوره یونس
91
00:00:00
11
سوره هود
91
00:00:00
12
سوره یوسف
92
00:00:00
13
سوره رعد
91
00:00:00
14
سوره ابراهیم
99
00:00:00
15
سوره حجر
95
00:00:00
16
سوره نحل
95
00:00:00
17
سوره اسراء
95
00:00:00
18
سوره کهف
95
00:00:00
19
سوره مریم
95
00:00:00
20
سوره طه
95
00:00:00
21
سوره انبیاء
95
00:00:00
22
سوره حج
95
00:00:00
23
سوره مومنون
95
00:00:00
24
سوره نور
96
00:00:00
25
سوره فرقان
95
00:00:00
26
سوره شعراء
95
00:00:00
27
سوره نمل
95
00:00:00
28
سوره قصص
95
00:00:00
29
سوره عنکبوت
95
00:00:00
30
سوره روم
95
00:00:00
31
سوره لقمان
95
00:00:00
32
سوره سجده
96
00:00:00
33
سوره احزاب
96
00:00:00
34
سوره سبا
95
00:00:00
35
سوره فاطر
95
00:00:00
36
سوره یس
95
00:00:00
37
سوره صافات
95
00:00:00
38
سوره ص
95
00:00:00
39
سوره زمر
95
00:00:00
40
سوره غافر
95
00:00:00
41
سوره فصلت
95
00:00:00
42
سوره شوری
96
00:00:00
43
سوره زخرف
95
00:00:00
44
سوره دخان
95
00:00:00
45
سوره جاثیه
95
00:00:00
46
سوره احقاف
95
00:00:00
47
سوره محمد
96
00:00:00
48
سوره فتح
95
00:00:00
49
سوره حجرات
96
00:00:00
50
سوره ق
95
00:00:00
51
سوره ذاریات
95
00:00:00
52
سوره طور
95
00:00:00
53
سوره نجم
95
00:00:00
54
سوره قمر
96
00:00:00
55
سوره الرحمن
96
00:00:00
56
سوره واقعه
97
00:00:00
57
سوره حدید
99
00:00:00
58
سوره مجادله
98
00:00:00
59
سوره حشر
95
00:00:00
60
سوره ممتحنه
95
00:00:00
61
سوره صف
95
00:00:00
62
سوره جمعه
96
00:00:00
63
سوره منافقون
97
00:00:00
64
سوره تغابن
95
00:00:00
65
سوره طلاق
95
00:00:00
66
سوره تحریم
96
00:00:00
67
سوره ملک
96
00:00:00
68
سوره قلم
95
00:00:00
69
سوره حاقه
97
00:00:00
70
سوره معارج
98
00:00:00
71
سوره نوح
96
00:00:00
72
سوره جن
102
00:00:00
73
سوره مزمل
99
00:00:00
74
سوره مدثر
97
00:00:00
75
سوره قیامت
97
00:00:00
76
سوره انسان
98
00:00:00
77
سوره مرسلات
97
00:00:00
78
سوره نبا
147
00:00:00
79
سوره نازعات
110
00:00:00
80
سوره عبس
109
00:00:00
81
سوره تکویر
108
00:00:00
82
سوره انفطار
109
00:00:00
83
سوره مطففین
109
00:00:00
84
سوره انشقاق
108
00:00:00
85
سوره بروج
108
00:00:00
86
سوره طارق
109
00:00:00
87
سوره اعلی
108
00:00:00
88
سوره غاشیه
109
00:00:00
89
سوره فجر
110
00:00:00
90
سوره بلد
109
00:00:00
91
سوره شمس
112
00:00:00
92
سوره لیل
108
00:00:00
93
سوره ضحی
109
00:00:00
94
سوره شرح
108
00:00:00
95
سوره تین
108
00:00:00
96
سوره علق
109
00:00:00
97
سوره قدر
109
00:00:00
98
سوره بینه
108
00:00:00
99
سوره زلزله
108
00:00:00
100
سوره عادیات
115
00:00:00
101
سوره قارعه
113
00:00:00
102
سوره تکاثر
112
00:00:00
103
سوره عصر
108
00:00:00
104
سوره همزه
108
00:00:00
105
سوره فیل
110
00:00:00
106
سوره قریش
108
00:00:00
107
سوره ماعون
108
00:00:00
108
سوره کوثر
108
00:00:00
109
سوره کافرون
110
00:00:00
110
سوره نصر
108
00:00:00
111
سوره مسد
109
00:00:00
112
سوره توحید
109
00:00:00
113
سوره فلق
111
00:00:00
114
سوره ناس
130
00:00:00
rss
1