ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد خلیل الحصری
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد خلیل الحصری
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 10677
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
1048
00:00:00
2
سوره بقره
834
00:00:00
3
سوره آل عمران
620
00:00:00
4
سوره نساء
595
00:00:00
5
سوره مائده
602
00:00:00
6
سوره انعام
580
00:00:00
7
سوره اعراف
580
00:00:00
8
سوره انفال
565
00:00:00
9
سوره توبه
565
00:00:00
10
سوره یونس
640
00:00:00
11
سوره هود
571
00:00:00
12
سوره یوسف
596
00:00:00
13
سوره رعد
567
00:00:00
14
سوره ابراهیم
588
00:00:00
15
سوره حجر
577
00:00:00
16
سوره نحل
565
00:00:00
17
سوره اسراء
574
00:00:00
18
سوره کهف
571
00:00:00
19
سوره مریم
573
00:00:00
20
سوره طه
572
00:00:00
21
سوره انبیاء
574
00:00:00
22
سوره حج
561
00:00:00
23
سوره مومنون
587
00:00:00
24
سوره نور
580
00:00:00
25
سوره فرقان
567
00:00:00
26
سوره شعراء
573
00:00:00
27
سوره نمل
568
00:00:00
28
سوره قصص
569
00:00:00
29
سوره عنکبوت
565
00:00:00
30
سوره روم
563
00:00:00
31
سوره لقمان
569
00:00:00
32
سوره سجده
562
00:00:00
33
سوره احزاب
566
00:00:00
34
سوره سبا
569
00:00:00
35
سوره فاطر
563
00:00:00
36
سوره یس
604
00:00:00
37
سوره صافات
569
00:00:00
38
سوره ص
567
00:00:00
39
سوره زمر
563
00:00:00
40
سوره غافر
564
00:00:00
41
سوره فصلت
563
00:00:00
42
سوره شوری
576
00:00:00
43
سوره زخرف
561
00:00:00
44
سوره دخان
564
00:00:00
45
سوره جاثیه
562
00:00:00
46
سوره احقاف
566
00:00:00
47
سوره محمد
565
00:00:00
48
سوره فتح
570
00:00:00
49
سوره حجرات
571
00:00:00
50
سوره ق
566
00:00:00
51
سوره ذاریات
565
00:00:00
52
سوره طور
566
00:00:00
53
سوره نجم
571
00:00:00
54
سوره قمر
570
00:00:00
55
سوره الرحمن
579
00:00:00
56
سوره واقعه
575
00:00:00
57
سوره حدید
591
00:00:00
58
سوره مجادله
586
00:00:00
59
سوره حشر
565
00:00:00
60
سوره ممتحنه
567
00:00:00
61
سوره صف
561
00:00:00
62
سوره جمعه
569
00:00:00
63
سوره منافقون
570
00:00:00
64
سوره تغابن
566
00:00:00
65
سوره طلاق
567
00:00:00
66
سوره تحریم
563
00:00:00
67
سوره ملک
594
00:00:00
68
سوره قلم
575
00:00:00
69
سوره حاقه
577
00:00:00
70
سوره معارج
574
00:00:00
71
سوره نوح
568
00:00:00
72
سوره جن
569
00:00:00
73
سوره مزمل
572
00:00:00
74
سوره مدثر
564
00:00:00
75
سوره قیامت
564
00:00:00
76
سوره انسان
566
00:00:00
77
سوره مرسلات
567
00:00:00
78
سوره نبا
634
00:00:00
79
سوره نازعات
586
00:00:00
80
سوره عبس
580
00:00:00
81
سوره تکویر
586
00:00:00
82
سوره انفطار
576
00:00:00
83
سوره مطففین
583
00:00:00
84
سوره انشقاق
575
00:00:00
85
سوره بروج
582
00:00:00
86
سوره طارق
586
00:00:00
87
سوره اعلی
584
00:00:00
88
سوره غاشیه
580
00:00:00
89
سوره فجر
594
00:00:00
90
سوره بلد
582
00:00:00
91
سوره شمس
582
00:00:00
92
سوره لیل
583
00:00:00
93
سوره ضحی
580
00:00:00
94
سوره شرح
574
00:00:00
95
سوره تین
580
00:00:00
96
سوره علق
576
00:00:00
97
سوره قدر
578
00:00:00
98
سوره بینه
575
00:00:00
99
سوره زلزله
579
00:00:00
100
سوره عادیات
587
00:00:00
101
سوره قارعه
585
00:00:00
102
سوره تکاثر
588
00:00:00
103
سوره عصر
579
00:00:00
104
سوره همزه
578
00:00:00
105
سوره فیل
581
00:00:00
106
سوره قریش
577
00:00:00
107
سوره ماعون
577
00:00:00
108
سوره کوثر
576
00:00:00
109
سوره کافرون
582
00:00:00
110
سوره نصر
577
00:00:00
111
سوره مسد
578
00:00:00
112
سوره توحید
583
00:00:00
113
سوره فلق
581
00:00:00
114
سوره ناس
651
00:00:00
rss
1