ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 13400
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
404
00:00:00
2
سوره بقره
342
00:00:00
3
سوره آل عمران
310
00:00:00
4
سوره نساء
305
00:00:00
5
سوره مائده
303
00:00:00
6
سوره انعام
299
00:00:00
7
سوره اعراف
299
00:00:00
8
سوره انفال
298
00:00:00
9
سوره توبه
300
00:00:00
10
سوره یونس
297
00:00:00
11
سوره هود
297
00:00:00
12
سوره یوسف
297
00:00:00
13
سوره رعد
297
00:00:00
14
سوره ابراهیم
297
00:00:00
15
سوره حجر
297
00:00:00
16
سوره نحل
297
00:00:00
17
سوره اسراء
301
00:00:00
18
سوره کهف
299
00:00:00
19
سوره مریم
298
00:00:00
20
سوره طه
299
00:00:00
21
سوره انبیاء
298
00:00:00
22
سوره حج
297
00:00:00
23
سوره مومنون
297
00:00:00
24
سوره نور
298
00:00:00
25
سوره فرقان
298
00:00:00
26
شعراء
297
00:00:00
27
سوره نمل
297
00:00:00
28
سوره قصص
297
00:00:00
29
سوره عنکبوت
297
00:00:00
30
سوره روم
297
00:00:00
31
سوره لقمان
297
00:00:00
32
سوره سجده
297
00:00:00
33
سوره احزاب
298
00:00:00
34
سوره سباء
300
00:00:00
35
سوره فاطر
299
00:00:00
36
سوره یس
303
00:00:00
37
سوره صافّات
298
00:00:00
38
سوره ص
297
00:00:00
39
سوره زمر
297
00:00:00
40
سوره غافر
297
00:00:00
41
سوره فصّلت
297
00:00:00
42
سوره شوری
298
00:00:00
43
سوره زخرف
297
00:00:00
44
سوره دخان
299
00:00:00
45
سوره جاثیه
297
00:00:00
46
سوره احقاف
298
00:00:00
47
سوره محمد
299
00:00:00
48
سوره فتح
301
00:00:00
49
سوره حجرات
299
00:00:00
50
سوره ق
297
00:00:00
51
سوره ذاریات
298
00:00:00
52
سوره طور
300
00:00:00
53
سوره نجم
297
00:00:00
54
سوره قمر
300
00:00:00
55
سوره رحمن
298
00:00:00
56
سوره واقعه
301
00:00:00
57
سوره حدید
297
00:00:00
58
سوره مجادله
298
00:00:00
59
سوره حشر
297
00:00:00
60
سوره ممتحنه
297
00:00:00
61
سوره صف
297
00:00:00
62
سوره جمعه
297
00:00:00
63
سوره منافقون
297
00:00:00
64
سوره تغابن
297
00:00:00
65
سوره طلاق
297
00:00:00
66
سوره تحریم
297
00:00:00
67
سوره ملک
300
00:00:00
68
سوره قلم
297
00:00:00
69
سوره حاقّه
297
00:00:00
70
سوره معارج
298
00:00:00
71
سوره نوح
297
00:00:00
72
سوره جن
301
00:00:00
73
سوره مزّمل
297
00:00:00
74
سوره مدّثر
297
00:00:00
75
سوره قیامت
297
00:00:00
76
سوره انسان
297
00:00:00
77
سوره مرسلات
298
00:00:00
78
سوره نبا
334
00:00:00
79
سوره نازعات
308
00:00:00
80
سوره عبس
309
00:00:00
81
سوره تکویر
301
00:00:00
82
انفطار
304
00:00:00
83
سوره مطففین
301
00:00:00
84
سوره انشقاق
301
00:00:00
85
سوره بروج
303
00:00:00
86
سوره طارق
302
00:00:00
87
سوره اعلی
306
00:00:00
88
سوره غاشیه
300
00:00:00
89
سوره فجر
302
00:00:00
90
سوره بلد
303
00:00:00
91
سوره شمس
302
00:00:00
92
سوره لیل
304
00:00:00
93
سوره ضحی
304
00:00:00
94
سوره شرح
302
00:00:00
95
سوره تین
300
00:00:00
96
سوره علق
305
00:00:00
97
سوره قدر
302
00:00:00
98
سوره بینه
303
00:00:00
99
سوره زلزال
301
00:00:00
100
سوره عادیات
302
00:00:00
101
سوره قارعه
301
00:00:00
102
سوره تکاثر
300
00:00:00
103
سوره عصر
301
00:00:00
104
سوره همزه
301
00:00:00
105
سوره فیل
304
00:00:00
106
سوره قریش
304
00:00:00
107
سوره ماعون
301
00:00:00
108
سوره کوثر
305
00:00:00
109
سوره کافرون
301
00:00:00
110
سوره نصر
301
00:00:00
111
سوره مسد
302
00:00:00
112
سوره توحید
305
00:00:00
113
سوره فلق
303
00:00:00
114
سوره ناس
389
00:00:00
rss
1