ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 14132
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
518
00:00:00
2
سوره بقره
447
00:00:00
3
سوره آل عمران
402
00:00:00
4
سوره نساء
393
00:00:00
5
سوره مائده
390
00:00:00
6
سوره انعام
386
00:00:00
7
سوره اعراف
388
00:00:00
8
سوره انفال
393
00:00:00
9
سوره توبه
387
00:00:00
10
سوره یونس
387
00:00:00
11
سوره هود
388
00:00:00
12
سوره یوسف
385
00:00:00
13
سوره رعد
384
00:00:00
14
سوره ابراهیم
389
00:00:00
15
سوره حجر
386
00:00:00
16
سوره نحل
385
00:00:00
17
سوره اسراء
389
00:00:00
18
سوره کهف
386
00:00:00
19
سوره مریم
386
00:00:00
20
سوره طه
386
00:00:00
21
سوره انبیاء
385
00:00:00
22
سوره حج
384
00:00:00
23
سوره مومنون
389
00:00:00
24
سوره نور
385
00:00:00
25
سوره فرقان
392
00:00:00
26
شعراء
384
00:00:00
27
سوره نمل
386
00:00:00
28
سوره قصص
384
00:00:00
29
سوره عنکبوت
385
00:00:00
30
سوره روم
388
00:00:00
31
سوره لقمان
390
00:00:00
32
سوره سجده
384
00:00:00
33
سوره احزاب
386
00:00:00
34
سوره سباء
387
00:00:00
35
سوره فاطر
386
00:00:00
36
سوره یس
391
00:00:00
37
سوره صافّات
385
00:00:00
38
سوره ص
384
00:00:00
39
سوره زمر
385
00:00:00
40
سوره غافر
385
00:00:00
41
سوره فصّلت
384
00:00:00
42
سوره شوری
385
00:00:00
43
سوره زخرف
384
00:00:00
44
سوره دخان
386
00:00:00
45
سوره جاثیه
384
00:00:00
46
سوره احقاف
385
00:00:00
47
سوره محمد
386
00:00:00
48
سوره فتح
388
00:00:00
49
سوره حجرات
386
00:00:00
50
سوره ق
384
00:00:00
51
سوره ذاریات
385
00:00:00
52
سوره طور
387
00:00:00
53
سوره نجم
384
00:00:00
54
سوره قمر
387
00:00:00
55
سوره رحمن
386
00:00:00
56
سوره واقعه
388
00:00:00
57
سوره حدید
384
00:00:00
58
سوره مجادله
385
00:00:00
59
سوره حشر
384
00:00:00
60
سوره ممتحنه
384
00:00:00
61
سوره صف
384
00:00:00
62
سوره جمعه
384
00:00:00
63
سوره منافقون
384
00:00:00
64
سوره تغابن
384
00:00:00
65
سوره طلاق
384
00:00:00
66
سوره تحریم
384
00:00:00
67
سوره ملک
387
00:00:00
68
سوره قلم
384
00:00:00
69
سوره حاقّه
384
00:00:00
70
سوره معارج
385
00:00:00
71
سوره نوح
384
00:00:00
72
سوره جن
388
00:00:00
73
سوره مزّمل
385
00:00:00
74
سوره مدّثر
384
00:00:00
75
سوره قیامت
384
00:00:00
76
سوره انسان
387
00:00:00
77
سوره مرسلات
386
00:00:00
78
سوره نبا
426
00:00:00
79
سوره نازعات
396
00:00:00
80
سوره عبس
397
00:00:00
81
سوره تکویر
389
00:00:00
82
انفطار
392
00:00:00
83
سوره مطففین
389
00:00:00
84
سوره انشقاق
393
00:00:00
85
سوره بروج
390
00:00:00
86
سوره طارق
389
00:00:00
87
سوره اعلی
393
00:00:00
88
سوره غاشیه
387
00:00:00
89
سوره فجر
390
00:00:00
90
سوره بلد
390
00:00:00
91
سوره شمس
389
00:00:00
92
سوره لیل
391
00:00:00
93
سوره ضحی
392
00:00:00
94
سوره شرح
389
00:00:00
95
سوره تین
387
00:00:00
96
سوره علق
393
00:00:00
97
سوره قدر
389
00:00:00
98
سوره بینه
390
00:00:00
99
سوره زلزال
392
00:00:00
100
سوره عادیات
389
00:00:00
101
سوره قارعه
388
00:00:00
102
سوره تکاثر
387
00:00:00
103
سوره عصر
388
00:00:00
104
سوره همزه
388
00:00:00
105
سوره فیل
391
00:00:00
106
سوره قریش
391
00:00:00
107
سوره ماعون
388
00:00:00
108
سوره کوثر
395
00:00:00
109
سوره کافرون
389
00:00:00
110
سوره نصر
388
00:00:00
111
سوره مسد
390
00:00:00
112
سوره توحید
394
00:00:00
113
سوره فلق
391
00:00:00
114
سوره ناس
482
00:00:00
rss
1