ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 12726
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
306
00:00:00
2
سوره بقره
256
00:00:00
3
سوره آل عمران
226
00:00:00
4
سوره نساء
222
00:00:00
5
سوره مائده
226
00:00:00
6
سوره انعام
223
00:00:00
7
سوره اعراف
223
00:00:00
8
سوره انفال
222
00:00:00
9
سوره توبه
223
00:00:00
10
سوره یونس
221
00:00:00
11
سوره هود
221
00:00:00
12
سوره یوسف
221
00:00:00
13
سوره رعد
221
00:00:00
14
سوره ابراهیم
221
00:00:00
15
سوره حجر
221
00:00:00
16
سوره نحل
221
00:00:00
17
سوره اسراء
224
00:00:00
18
سوره کهف
222
00:00:00
19
سوره مریم
222
00:00:00
20
سوره طه
221
00:00:00
21
سوره انبیاء
221
00:00:00
22
سوره حج
221
00:00:00
23
سوره مومنون
221
00:00:00
24
سوره نور
221
00:00:00
25
سوره فرقان
222
00:00:00
26
شعراء
221
00:00:00
27
سوره نمل
221
00:00:00
28
سوره قصص
221
00:00:00
29
سوره عنکبوت
221
00:00:00
30
سوره روم
221
00:00:00
31
سوره لقمان
221
00:00:00
32
سوره سجده
221
00:00:00
33
سوره احزاب
222
00:00:00
34
سوره سباء
222
00:00:00
35
سوره فاطر
221
00:00:00
36
سوره یس
226
00:00:00
37
سوره صافّات
222
00:00:00
38
سوره ص
221
00:00:00
39
سوره زمر
221
00:00:00
40
سوره غافر
221
00:00:00
41
سوره فصّلت
221
00:00:00
42
سوره شوری
221
00:00:00
43
سوره زخرف
221
00:00:00
44
سوره دخان
221
00:00:00
45
سوره جاثیه
221
00:00:00
46
سوره احقاف
221
00:00:00
47
سوره محمد
223
00:00:00
48
سوره فتح
222
00:00:00
49
سوره حجرات
221
00:00:00
50
سوره ق
221
00:00:00
51
سوره ذاریات
222
00:00:00
52
سوره طور
221
00:00:00
53
سوره نجم
221
00:00:00
54
سوره قمر
221
00:00:00
55
سوره رحمن
222
00:00:00
56
سوره واقعه
222
00:00:00
57
سوره حدید
221
00:00:00
58
سوره مجادله
222
00:00:00
59
سوره حشر
221
00:00:00
60
سوره ممتحنه
221
00:00:00
61
سوره صف
221
00:00:00
62
سوره جمعه
221
00:00:00
63
سوره منافقون
221
00:00:00
64
سوره تغابن
221
00:00:00
65
سوره طلاق
221
00:00:00
66
سوره تحریم
221
00:00:00
67
سوره ملک
224
00:00:00
68
سوره قلم
221
00:00:00
69
سوره حاقّه
221
00:00:00
70
سوره معارج
221
00:00:00
71
سوره نوح
221
00:00:00
72
سوره جن
223
00:00:00
73
سوره مزّمل
221
00:00:00
74
سوره مدّثر
221
00:00:00
75
سوره قیامت
221
00:00:00
76
سوره انسان
221
00:00:00
77
سوره مرسلات
222
00:00:00
78
سوره نبا
247
00:00:00
79
سوره نازعات
230
00:00:00
80
سوره عبس
226
00:00:00
81
سوره تکویر
224
00:00:00
82
انفطار
228
00:00:00
83
سوره مطففین
225
00:00:00
84
سوره انشقاق
225
00:00:00
85
سوره بروج
227
00:00:00
86
سوره طارق
226
00:00:00
87
سوره اعلی
230
00:00:00
88
سوره غاشیه
224
00:00:00
89
سوره فجر
226
00:00:00
90
سوره بلد
227
00:00:00
91
سوره شمس
226
00:00:00
92
سوره لیل
228
00:00:00
93
سوره ضحی
228
00:00:00
94
سوره شرح
225
00:00:00
95
سوره تین
224
00:00:00
96
سوره علق
229
00:00:00
97
سوره قدر
226
00:00:00
98
سوره بینه
227
00:00:00
99
سوره زلزال
225
00:00:00
100
سوره عادیات
225
00:00:00
101
سوره قارعه
225
00:00:00
102
سوره تکاثر
224
00:00:00
103
سوره عصر
225
00:00:00
104
سوره همزه
225
00:00:00
105
سوره فیل
228
00:00:00
106
سوره قریش
228
00:00:00
107
سوره ماعون
225
00:00:00
108
سوره کوثر
227
00:00:00
109
سوره کافرون
225
00:00:00
110
سوره نصر
225
00:00:00
111
سوره مسد
226
00:00:00
112
سوره توحید
228
00:00:00
113
سوره فلق
227
00:00:00
114
سوره ناس
311
00:00:00
rss
1