ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 14562
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
547
00:00:00
2
سوره بقره
474
00:00:00
3
سوره آل عمران
427
00:00:00
4
سوره نساء
417
00:00:00
5
سوره مائده
414
00:00:00
6
سوره انعام
410
00:00:00
7
سوره اعراف
412
00:00:00
8
سوره انفال
417
00:00:00
9
سوره توبه
412
00:00:00
10
سوره یونس
411
00:00:00
11
سوره هود
413
00:00:00
12
سوره یوسف
410
00:00:00
13
سوره رعد
409
00:00:00
14
سوره ابراهیم
413
00:00:00
15
سوره حجر
410
00:00:00
16
سوره نحل
409
00:00:00
17
سوره اسراء
413
00:00:00
18
سوره کهف
410
00:00:00
19
سوره مریم
410
00:00:00
20
سوره طه
410
00:00:00
21
سوره انبیاء
409
00:00:00
22
سوره حج
408
00:00:00
23
سوره مومنون
413
00:00:00
24
سوره نور
409
00:00:00
25
سوره فرقان
416
00:00:00
26
شعراء
408
00:00:00
27
سوره نمل
410
00:00:00
28
سوره قصص
408
00:00:00
29
سوره عنکبوت
409
00:00:00
30
سوره روم
412
00:00:00
31
سوره لقمان
414
00:00:00
32
سوره سجده
408
00:00:00
33
سوره احزاب
410
00:00:00
34
سوره سباء
411
00:00:00
35
سوره فاطر
410
00:00:00
36
سوره یس
415
00:00:00
37
سوره صافّات
409
00:00:00
38
سوره ص
408
00:00:00
39
سوره زمر
409
00:00:00
40
سوره غافر
409
00:00:00
41
سوره فصّلت
408
00:00:00
42
سوره شوری
409
00:00:00
43
سوره زخرف
408
00:00:00
44
سوره دخان
410
00:00:00
45
سوره جاثیه
408
00:00:00
46
سوره احقاف
409
00:00:00
47
سوره محمد
410
00:00:00
48
سوره فتح
412
00:00:00
49
سوره حجرات
410
00:00:00
50
سوره ق
408
00:00:00
51
سوره ذاریات
409
00:00:00
52
سوره طور
411
00:00:00
53
سوره نجم
408
00:00:00
54
سوره قمر
411
00:00:00
55
سوره رحمن
410
00:00:00
56
سوره واقعه
412
00:00:00
57
سوره حدید
408
00:00:00
58
سوره مجادله
409
00:00:00
59
سوره حشر
408
00:00:00
60
سوره ممتحنه
408
00:00:00
61
سوره صف
408
00:00:00
62
سوره جمعه
408
00:00:00
63
سوره منافقون
408
00:00:00
64
سوره تغابن
408
00:00:00
65
سوره طلاق
408
00:00:00
66
سوره تحریم
408
00:00:00
67
سوره ملک
411
00:00:00
68
سوره قلم
408
00:00:00
69
سوره حاقّه
408
00:00:00
70
سوره معارج
410
00:00:00
71
سوره نوح
408
00:00:00
72
سوره جن
412
00:00:00
73
سوره مزّمل
409
00:00:00
74
سوره مدّثر
408
00:00:00
75
سوره قیامت
408
00:00:00
76
سوره انسان
411
00:00:00
77
سوره مرسلات
410
00:00:00
78
سوره نبا
451
00:00:00
79
سوره نازعات
421
00:00:00
80
سوره عبس
422
00:00:00
81
سوره تکویر
413
00:00:00
82
انفطار
416
00:00:00
83
سوره مطففین
413
00:00:00
84
سوره انشقاق
417
00:00:00
85
سوره بروج
414
00:00:00
86
سوره طارق
413
00:00:00
87
سوره اعلی
417
00:00:00
88
سوره غاشیه
411
00:00:00
89
سوره فجر
415
00:00:00
90
سوره بلد
414
00:00:00
91
سوره شمس
413
00:00:00
92
سوره لیل
415
00:00:00
93
سوره ضحی
416
00:00:00
94
سوره شرح
413
00:00:00
95
سوره تین
411
00:00:00
96
سوره علق
417
00:00:00
97
سوره قدر
413
00:00:00
98
سوره بینه
415
00:00:00
99
سوره زلزال
417
00:00:00
100
سوره عادیات
413
00:00:00
101
سوره قارعه
412
00:00:00
102
سوره تکاثر
412
00:00:00
103
سوره عصر
412
00:00:00
104
سوره همزه
412
00:00:00
105
سوره فیل
415
00:00:00
106
سوره قریش
415
00:00:00
107
سوره ماعون
412
00:00:00
108
سوره کوثر
420
00:00:00
109
سوره کافرون
413
00:00:00
110
سوره نصر
412
00:00:00
111
سوره مسد
415
00:00:00
112
سوره توحید
419
00:00:00
113
سوره فلق
415
00:00:00
114
سوره ناس
507
00:00:00
rss
1