ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 13175
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
376
00:00:00
2
سوره بقره
319
00:00:00
3
سوره آل عمران
289
00:00:00
4
سوره نساء
284
00:00:00
5
سوره مائده
282
00:00:00
6
سوره انعام
278
00:00:00
7
سوره اعراف
278
00:00:00
8
سوره انفال
277
00:00:00
9
سوره توبه
279
00:00:00
10
سوره یونس
276
00:00:00
11
سوره هود
276
00:00:00
12
سوره یوسف
276
00:00:00
13
سوره رعد
276
00:00:00
14
سوره ابراهیم
276
00:00:00
15
سوره حجر
276
00:00:00
16
سوره نحل
276
00:00:00
17
سوره اسراء
280
00:00:00
18
سوره کهف
278
00:00:00
19
سوره مریم
277
00:00:00
20
سوره طه
278
00:00:00
21
سوره انبیاء
277
00:00:00
22
سوره حج
276
00:00:00
23
سوره مومنون
276
00:00:00
24
سوره نور
277
00:00:00
25
سوره فرقان
277
00:00:00
26
شعراء
276
00:00:00
27
سوره نمل
276
00:00:00
28
سوره قصص
276
00:00:00
29
سوره عنکبوت
276
00:00:00
30
سوره روم
276
00:00:00
31
سوره لقمان
276
00:00:00
32
سوره سجده
276
00:00:00
33
سوره احزاب
277
00:00:00
34
سوره سباء
277
00:00:00
35
سوره فاطر
277
00:00:00
36
سوره یس
282
00:00:00
37
سوره صافّات
277
00:00:00
38
سوره ص
276
00:00:00
39
سوره زمر
276
00:00:00
40
سوره غافر
276
00:00:00
41
سوره فصّلت
276
00:00:00
42
سوره شوری
277
00:00:00
43
سوره زخرف
276
00:00:00
44
سوره دخان
276
00:00:00
45
سوره جاثیه
276
00:00:00
46
سوره احقاف
277
00:00:00
47
سوره محمد
278
00:00:00
48
سوره فتح
277
00:00:00
49
سوره حجرات
278
00:00:00
50
سوره ق
276
00:00:00
51
سوره ذاریات
277
00:00:00
52
سوره طور
276
00:00:00
53
سوره نجم
276
00:00:00
54
سوره قمر
279
00:00:00
55
سوره رحمن
277
00:00:00
56
سوره واقعه
279
00:00:00
57
سوره حدید
276
00:00:00
58
سوره مجادله
277
00:00:00
59
سوره حشر
276
00:00:00
60
سوره ممتحنه
276
00:00:00
61
سوره صف
276
00:00:00
62
سوره جمعه
276
00:00:00
63
سوره منافقون
276
00:00:00
64
سوره تغابن
276
00:00:00
65
سوره طلاق
276
00:00:00
66
سوره تحریم
276
00:00:00
67
سوره ملک
279
00:00:00
68
سوره قلم
276
00:00:00
69
سوره حاقّه
276
00:00:00
70
سوره معارج
277
00:00:00
71
سوره نوح
276
00:00:00
72
سوره جن
278
00:00:00
73
سوره مزّمل
276
00:00:00
74
سوره مدّثر
276
00:00:00
75
سوره قیامت
276
00:00:00
76
سوره انسان
276
00:00:00
77
سوره مرسلات
277
00:00:00
78
سوره نبا
311
00:00:00
79
سوره نازعات
286
00:00:00
80
سوره عبس
281
00:00:00
81
سوره تکویر
280
00:00:00
82
انفطار
283
00:00:00
83
سوره مطففین
280
00:00:00
84
سوره انشقاق
280
00:00:00
85
سوره بروج
282
00:00:00
86
سوره طارق
281
00:00:00
87
سوره اعلی
285
00:00:00
88
سوره غاشیه
279
00:00:00
89
سوره فجر
281
00:00:00
90
سوره بلد
282
00:00:00
91
سوره شمس
281
00:00:00
92
سوره لیل
283
00:00:00
93
سوره ضحی
283
00:00:00
94
سوره شرح
281
00:00:00
95
سوره تین
279
00:00:00
96
سوره علق
284
00:00:00
97
سوره قدر
281
00:00:00
98
سوره بینه
282
00:00:00
99
سوره زلزال
280
00:00:00
100
سوره عادیات
281
00:00:00
101
سوره قارعه
280
00:00:00
102
سوره تکاثر
279
00:00:00
103
سوره عصر
280
00:00:00
104
سوره همزه
280
00:00:00
105
سوره فیل
283
00:00:00
106
سوره قریش
283
00:00:00
107
سوره ماعون
280
00:00:00
108
سوره کوثر
282
00:00:00
109
سوره کافرون
280
00:00:00
110
سوره نصر
280
00:00:00
111
سوره مسد
281
00:00:00
112
سوره توحید
283
00:00:00
113
سوره فلق
282
00:00:00
114
سوره ناس
367
00:00:00
rss
1