ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 12322
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
211
00:00:00
2
سوره بقره
179
00:00:00
3
سوره آل عمران
161
00:00:00
4
سوره نساء
158
00:00:00
5
سوره مائده
158
00:00:00
6
سوره انعام
158
00:00:00
7
سوره اعراف
159
00:00:00
8
سوره انفال
158
00:00:00
9
سوره توبه
159
00:00:00
10
سوره یونس
157
00:00:00
11
سوره هود
157
00:00:00
12
سوره یوسف
157
00:00:00
13
سوره رعد
157
00:00:00
14
سوره ابراهیم
157
00:00:00
15
سوره حجر
157
00:00:00
16
سوره نحل
157
00:00:00
17
سوره اسراء
158
00:00:00
18
سوره کهف
158
00:00:00
19
سوره مریم
158
00:00:00
20
سوره طه
157
00:00:00
21
سوره انبیاء
157
00:00:00
22
سوره حج
157
00:00:00
23
سوره مومنون
157
00:00:00
24
سوره نور
157
00:00:00
25
سوره فرقان
158
00:00:00
26
شعراء
157
00:00:00
27
سوره نمل
157
00:00:00
28
سوره قصص
157
00:00:00
29
سوره عنکبوت
157
00:00:00
30
سوره روم
157
00:00:00
31
سوره لقمان
157
00:00:00
32
سوره سجده
157
00:00:00
33
سوره احزاب
158
00:00:00
34
سوره سباء
158
00:00:00
35
سوره فاطر
157
00:00:00
36
سوره یس
162
00:00:00
37
سوره صافّات
158
00:00:00
38
سوره ص
157
00:00:00
39
سوره زمر
157
00:00:00
40
سوره غافر
157
00:00:00
41
سوره فصّلت
157
00:00:00
42
سوره شوری
157
00:00:00
43
سوره زخرف
157
00:00:00
44
سوره دخان
157
00:00:00
45
سوره جاثیه
157
00:00:00
46
سوره احقاف
157
00:00:00
47
سوره محمد
159
00:00:00
48
سوره فتح
158
00:00:00
49
سوره حجرات
157
00:00:00
50
سوره ق
157
00:00:00
51
سوره ذاریات
158
00:00:00
52
سوره طور
157
00:00:00
53
سوره نجم
157
00:00:00
54
سوره قمر
157
00:00:00
55
سوره رحمن
158
00:00:00
56
سوره واقعه
158
00:00:00
57
سوره حدید
157
00:00:00
58
سوره مجادله
158
00:00:00
59
سوره حشر
157
00:00:00
60
سوره ممتحنه
157
00:00:00
61
سوره صف
157
00:00:00
62
سوره جمعه
157
00:00:00
63
سوره منافقون
157
00:00:00
64
سوره تغابن
157
00:00:00
65
سوره طلاق
157
00:00:00
66
سوره تحریم
157
00:00:00
67
سوره ملک
158
00:00:00
68
سوره قلم
157
00:00:00
69
سوره حاقّه
157
00:00:00
70
سوره معارج
157
00:00:00
71
سوره نوح
157
00:00:00
72
سوره جن
159
00:00:00
73
سوره مزّمل
157
00:00:00
74
سوره مدّثر
157
00:00:00
75
سوره قیامت
157
00:00:00
76
سوره انسان
157
00:00:00
77
سوره مرسلات
158
00:00:00
78
سوره نبا
174
00:00:00
79
سوره نازعات
163
00:00:00
80
سوره عبس
160
00:00:00
81
سوره تکویر
159
00:00:00
82
انفطار
160
00:00:00
83
سوره مطففین
159
00:00:00
84
سوره انشقاق
159
00:00:00
85
سوره بروج
161
00:00:00
86
سوره طارق
161
00:00:00
87
سوره اعلی
161
00:00:00
88
سوره غاشیه
159
00:00:00
89
سوره فجر
159
00:00:00
90
سوره بلد
159
00:00:00
91
سوره شمس
160
00:00:00
92
سوره لیل
160
00:00:00
93
سوره ضحی
160
00:00:00
94
سوره شرح
160
00:00:00
95
سوره تین
159
00:00:00
96
سوره علق
162
00:00:00
97
سوره قدر
160
00:00:00
98
سوره بینه
160
00:00:00
99
سوره زلزال
160
00:00:00
100
سوره عادیات
160
00:00:00
101
سوره قارعه
159
00:00:00
102
سوره تکاثر
159
00:00:00
103
سوره عصر
159
00:00:00
104
سوره همزه
160
00:00:00
105
سوره فیل
160
00:00:00
106
سوره قریش
160
00:00:00
107
سوره ماعون
159
00:00:00
108
سوره کوثر
162
00:00:00
109
سوره کافرون
159
00:00:00
110
سوره نصر
159
00:00:00
111
سوره مسد
160
00:00:00
112
سوره توحید
162
00:00:00
113
سوره فلق
162
00:00:00
114
سوره ناس
241
00:00:00
rss
1