ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 13691
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
462
00:00:00
2
سوره بقره
397
00:00:00
3
سوره آل عمران
357
00:00:00
4
سوره نساء
349
00:00:00
5
سوره مائده
346
00:00:00
6
سوره انعام
342
00:00:00
7
سوره اعراف
342
00:00:00
8
سوره انفال
342
00:00:00
9
سوره توبه
343
00:00:00
10
سوره یونس
340
00:00:00
11
سوره هود
340
00:00:00
12
سوره یوسف
340
00:00:00
13
سوره رعد
340
00:00:00
14
سوره ابراهیم
340
00:00:00
15
سوره حجر
340
00:00:00
16
سوره نحل
340
00:00:00
17
سوره اسراء
344
00:00:00
18
سوره کهف
342
00:00:00
19
سوره مریم
341
00:00:00
20
سوره طه
342
00:00:00
21
سوره انبیاء
341
00:00:00
22
سوره حج
340
00:00:00
23
سوره مومنون
345
00:00:00
24
سوره نور
341
00:00:00
25
سوره فرقان
341
00:00:00
26
شعراء
340
00:00:00
27
سوره نمل
340
00:00:00
28
سوره قصص
340
00:00:00
29
سوره عنکبوت
340
00:00:00
30
سوره روم
340
00:00:00
31
سوره لقمان
341
00:00:00
32
سوره سجده
340
00:00:00
33
سوره احزاب
342
00:00:00
34
سوره سباء
343
00:00:00
35
سوره فاطر
342
00:00:00
36
سوره یس
346
00:00:00
37
سوره صافّات
341
00:00:00
38
سوره ص
340
00:00:00
39
سوره زمر
340
00:00:00
40
سوره غافر
340
00:00:00
41
سوره فصّلت
340
00:00:00
42
سوره شوری
341
00:00:00
43
سوره زخرف
340
00:00:00
44
سوره دخان
342
00:00:00
45
سوره جاثیه
340
00:00:00
46
سوره احقاف
341
00:00:00
47
سوره محمد
342
00:00:00
48
سوره فتح
344
00:00:00
49
سوره حجرات
342
00:00:00
50
سوره ق
340
00:00:00
51
سوره ذاریات
341
00:00:00
52
سوره طور
343
00:00:00
53
سوره نجم
340
00:00:00
54
سوره قمر
343
00:00:00
55
سوره رحمن
341
00:00:00
56
سوره واقعه
344
00:00:00
57
سوره حدید
340
00:00:00
58
سوره مجادله
341
00:00:00
59
سوره حشر
340
00:00:00
60
سوره ممتحنه
340
00:00:00
61
سوره صف
340
00:00:00
62
سوره جمعه
340
00:00:00
63
سوره منافقون
340
00:00:00
64
سوره تغابن
340
00:00:00
65
سوره طلاق
340
00:00:00
66
سوره تحریم
340
00:00:00
67
سوره ملک
343
00:00:00
68
سوره قلم
340
00:00:00
69
سوره حاقّه
340
00:00:00
70
سوره معارج
341
00:00:00
71
سوره نوح
340
00:00:00
72
سوره جن
344
00:00:00
73
سوره مزّمل
341
00:00:00
74
سوره مدّثر
340
00:00:00
75
سوره قیامت
340
00:00:00
76
سوره انسان
340
00:00:00
77
سوره مرسلات
341
00:00:00
78
سوره نبا
380
00:00:00
79
سوره نازعات
351
00:00:00
80
سوره عبس
352
00:00:00
81
سوره تکویر
344
00:00:00
82
انفطار
347
00:00:00
83
سوره مطففین
344
00:00:00
84
سوره انشقاق
345
00:00:00
85
سوره بروج
346
00:00:00
86
سوره طارق
345
00:00:00
87
سوره اعلی
349
00:00:00
88
سوره غاشیه
343
00:00:00
89
سوره فجر
345
00:00:00
90
سوره بلد
346
00:00:00
91
سوره شمس
345
00:00:00
92
سوره لیل
347
00:00:00
93
سوره ضحی
348
00:00:00
94
سوره شرح
345
00:00:00
95
سوره تین
343
00:00:00
96
سوره علق
348
00:00:00
97
سوره قدر
345
00:00:00
98
سوره بینه
346
00:00:00
99
سوره زلزال
346
00:00:00
100
سوره عادیات
345
00:00:00
101
سوره قارعه
344
00:00:00
102
سوره تکاثر
343
00:00:00
103
سوره عصر
344
00:00:00
104
سوره همزه
344
00:00:00
105
سوره فیل
347
00:00:00
106
سوره قریش
347
00:00:00
107
سوره ماعون
344
00:00:00
108
سوره کوثر
350
00:00:00
109
سوره کافرون
345
00:00:00
110
سوره نصر
344
00:00:00
111
سوره مسد
346
00:00:00
112
سوره توحید
349
00:00:00
113
سوره فلق
347
00:00:00
114
سوره ناس
437
00:00:00
rss
1