ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 12627
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
280
00:00:00
2
سوره بقره
235
00:00:00
3
سوره آل عمران
210
00:00:00
4
سوره نساء
207
00:00:00
5
سوره مائده
211
00:00:00
6
سوره انعام
208
00:00:00
7
سوره اعراف
208
00:00:00
8
سوره انفال
207
00:00:00
9
سوره توبه
208
00:00:00
10
سوره یونس
206
00:00:00
11
سوره هود
206
00:00:00
12
سوره یوسف
206
00:00:00
13
سوره رعد
206
00:00:00
14
سوره ابراهیم
206
00:00:00
15
سوره حجر
206
00:00:00
16
سوره نحل
206
00:00:00
17
سوره اسراء
208
00:00:00
18
سوره کهف
207
00:00:00
19
سوره مریم
207
00:00:00
20
سوره طه
206
00:00:00
21
سوره انبیاء
206
00:00:00
22
سوره حج
206
00:00:00
23
سوره مومنون
206
00:00:00
24
سوره نور
206
00:00:00
25
سوره فرقان
207
00:00:00
26
شعراء
206
00:00:00
27
سوره نمل
206
00:00:00
28
سوره قصص
206
00:00:00
29
سوره عنکبوت
206
00:00:00
30
سوره روم
206
00:00:00
31
سوره لقمان
206
00:00:00
32
سوره سجده
206
00:00:00
33
سوره احزاب
207
00:00:00
34
سوره سباء
207
00:00:00
35
سوره فاطر
206
00:00:00
36
سوره یس
211
00:00:00
37
سوره صافّات
207
00:00:00
38
سوره ص
206
00:00:00
39
سوره زمر
206
00:00:00
40
سوره غافر
206
00:00:00
41
سوره فصّلت
206
00:00:00
42
سوره شوری
206
00:00:00
43
سوره زخرف
206
00:00:00
44
سوره دخان
206
00:00:00
45
سوره جاثیه
206
00:00:00
46
سوره احقاف
206
00:00:00
47
سوره محمد
208
00:00:00
48
سوره فتح
207
00:00:00
49
سوره حجرات
206
00:00:00
50
سوره ق
206
00:00:00
51
سوره ذاریات
207
00:00:00
52
سوره طور
206
00:00:00
53
سوره نجم
206
00:00:00
54
سوره قمر
206
00:00:00
55
سوره رحمن
207
00:00:00
56
سوره واقعه
207
00:00:00
57
سوره حدید
206
00:00:00
58
سوره مجادله
207
00:00:00
59
سوره حشر
206
00:00:00
60
سوره ممتحنه
206
00:00:00
61
سوره صف
206
00:00:00
62
سوره جمعه
206
00:00:00
63
سوره منافقون
206
00:00:00
64
سوره تغابن
206
00:00:00
65
سوره طلاق
206
00:00:00
66
سوره تحریم
206
00:00:00
67
سوره ملک
209
00:00:00
68
سوره قلم
206
00:00:00
69
سوره حاقّه
206
00:00:00
70
سوره معارج
206
00:00:00
71
سوره نوح
206
00:00:00
72
سوره جن
208
00:00:00
73
سوره مزّمل
206
00:00:00
74
سوره مدّثر
206
00:00:00
75
سوره قیامت
206
00:00:00
76
سوره انسان
206
00:00:00
77
سوره مرسلات
207
00:00:00
78
سوره نبا
228
00:00:00
79
سوره نازعات
215
00:00:00
80
سوره عبس
211
00:00:00
81
سوره تکویر
209
00:00:00
82
انفطار
213
00:00:00
83
سوره مطففین
210
00:00:00
84
سوره انشقاق
210
00:00:00
85
سوره بروج
212
00:00:00
86
سوره طارق
211
00:00:00
87
سوره اعلی
214
00:00:00
88
سوره غاشیه
209
00:00:00
89
سوره فجر
210
00:00:00
90
سوره بلد
212
00:00:00
91
سوره شمس
211
00:00:00
92
سوره لیل
213
00:00:00
93
سوره ضحی
213
00:00:00
94
سوره شرح
210
00:00:00
95
سوره تین
209
00:00:00
96
سوره علق
214
00:00:00
97
سوره قدر
211
00:00:00
98
سوره بینه
212
00:00:00
99
سوره زلزال
210
00:00:00
100
سوره عادیات
210
00:00:00
101
سوره قارعه
209
00:00:00
102
سوره تکاثر
209
00:00:00
103
سوره عصر
210
00:00:00
104
سوره همزه
210
00:00:00
105
سوره فیل
213
00:00:00
106
سوره قریش
213
00:00:00
107
سوره ماعون
210
00:00:00
108
سوره کوثر
212
00:00:00
109
سوره کافرون
210
00:00:00
110
سوره نصر
210
00:00:00
111
سوره مسد
211
00:00:00
112
سوره توحید
213
00:00:00
113
سوره فلق
212
00:00:00
114
سوره ناس
293
00:00:00
rss
1