ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 12543
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
263
00:00:00
2
سوره بقره
221
00:00:00
3
سوره آل عمران
197
00:00:00
4
سوره نساء
194
00:00:00
5
سوره مائده
198
00:00:00
6
سوره انعام
195
00:00:00
7
سوره اعراف
195
00:00:00
8
سوره انفال
194
00:00:00
9
سوره توبه
195
00:00:00
10
سوره یونس
193
00:00:00
11
سوره هود
193
00:00:00
12
سوره یوسف
193
00:00:00
13
سوره رعد
193
00:00:00
14
سوره ابراهیم
193
00:00:00
15
سوره حجر
193
00:00:00
16
سوره نحل
193
00:00:00
17
سوره اسراء
195
00:00:00
18
سوره کهف
194
00:00:00
19
سوره مریم
194
00:00:00
20
سوره طه
193
00:00:00
21
سوره انبیاء
193
00:00:00
22
سوره حج
193
00:00:00
23
سوره مومنون
193
00:00:00
24
سوره نور
193
00:00:00
25
سوره فرقان
194
00:00:00
26
شعراء
193
00:00:00
27
سوره نمل
193
00:00:00
28
سوره قصص
193
00:00:00
29
سوره عنکبوت
193
00:00:00
30
سوره روم
193
00:00:00
31
سوره لقمان
193
00:00:00
32
سوره سجده
193
00:00:00
33
سوره احزاب
194
00:00:00
34
سوره سباء
194
00:00:00
35
سوره فاطر
193
00:00:00
36
سوره یس
198
00:00:00
37
سوره صافّات
194
00:00:00
38
سوره ص
193
00:00:00
39
سوره زمر
193
00:00:00
40
سوره غافر
193
00:00:00
41
سوره فصّلت
193
00:00:00
42
سوره شوری
193
00:00:00
43
سوره زخرف
193
00:00:00
44
سوره دخان
193
00:00:00
45
سوره جاثیه
193
00:00:00
46
سوره احقاف
193
00:00:00
47
سوره محمد
195
00:00:00
48
سوره فتح
194
00:00:00
49
سوره حجرات
193
00:00:00
50
سوره ق
193
00:00:00
51
سوره ذاریات
194
00:00:00
52
سوره طور
193
00:00:00
53
سوره نجم
193
00:00:00
54
سوره قمر
193
00:00:00
55
سوره رحمن
194
00:00:00
56
سوره واقعه
194
00:00:00
57
سوره حدید
193
00:00:00
58
سوره مجادله
194
00:00:00
59
سوره حشر
193
00:00:00
60
سوره ممتحنه
193
00:00:00
61
سوره صف
193
00:00:00
62
سوره جمعه
193
00:00:00
63
سوره منافقون
193
00:00:00
64
سوره تغابن
193
00:00:00
65
سوره طلاق
193
00:00:00
66
سوره تحریم
193
00:00:00
67
سوره ملک
196
00:00:00
68
سوره قلم
193
00:00:00
69
سوره حاقّه
193
00:00:00
70
سوره معارج
193
00:00:00
71
سوره نوح
193
00:00:00
72
سوره جن
195
00:00:00
73
سوره مزّمل
193
00:00:00
74
سوره مدّثر
193
00:00:00
75
سوره قیامت
193
00:00:00
76
سوره انسان
193
00:00:00
77
سوره مرسلات
194
00:00:00
78
سوره نبا
215
00:00:00
79
سوره نازعات
202
00:00:00
80
سوره عبس
198
00:00:00
81
سوره تکویر
196
00:00:00
82
انفطار
200
00:00:00
83
سوره مطففین
197
00:00:00
84
سوره انشقاق
197
00:00:00
85
سوره بروج
199
00:00:00
86
سوره طارق
198
00:00:00
87
سوره اعلی
201
00:00:00
88
سوره غاشیه
196
00:00:00
89
سوره فجر
197
00:00:00
90
سوره بلد
199
00:00:00
91
سوره شمس
198
00:00:00
92
سوره لیل
200
00:00:00
93
سوره ضحی
200
00:00:00
94
سوره شرح
197
00:00:00
95
سوره تین
196
00:00:00
96
سوره علق
201
00:00:00
97
سوره قدر
198
00:00:00
98
سوره بینه
199
00:00:00
99
سوره زلزال
197
00:00:00
100
سوره عادیات
197
00:00:00
101
سوره قارعه
196
00:00:00
102
سوره تکاثر
196
00:00:00
103
سوره عصر
197
00:00:00
104
سوره همزه
197
00:00:00
105
سوره فیل
200
00:00:00
106
سوره قریش
200
00:00:00
107
سوره ماعون
197
00:00:00
108
سوره کوثر
199
00:00:00
109
سوره کافرون
197
00:00:00
110
سوره نصر
197
00:00:00
111
سوره مسد
198
00:00:00
112
سوره توحید
199
00:00:00
113
سوره فلق
199
00:00:00
114
سوره ناس
280
00:00:00
rss
1