ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 2328
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
422
00:00:00
2
سوره بقره
345
00:00:00
3
سوره آل عمران
286
00:00:00
4
سوره نسا
275
00:00:00
5
سوره مائده
279
00:00:00
6
سوره انعام
278
00:00:00
7
سوره اعراف
275
00:00:00
8
سوره انفال
277
00:00:00
9
سوره توبه
275
00:00:00
10
سوره یونس
284
00:00:00
11
سوره هود
279
00:00:00
12
سوره یوسف
281
00:00:00
13
سوره رعد
276
00:00:00
14
سوره ابراهیم
276
00:00:00
15
سوره حجر
277
00:00:00
16
سوره نحل
275
00:00:00
17
سوره اسرا
277
00:00:00
18
سوره کهف
276
00:00:00
19
سوره مریم
275
00:00:00
20
سوره طه
277
00:00:00
21
سوره انبیا
276
00:00:00
22
سوره حج
276
00:00:00
23
سوره مومنون
275
00:00:00
24
سوره نور
276
00:00:00
25
سوره فرقان
289
00:00:00
26
سوره شعرا
278
00:00:00
27
سوره نمل
275
00:00:00
28
سوره قصص
276
00:00:00
29
سوره عنکبوت
275
00:00:00
30
سوره روم
275
00:00:00
31
سوره لقمان
275
00:00:00
32
سوره سجده
276
00:00:00
33
سوره احزاب
276
00:00:00
34
سوره سبا
275
00:00:00
35
سوره فاطر
277
00:00:00
36
سوره یس
281
00:00:00
37
سوره صافات
276
00:00:00
38
سوره ص
275
00:00:00
39
سوره زمر
275
00:00:00
40
سوره غافر
275
00:00:00
41
سوره فصلت
275
00:00:00
42
سوره شوری
275
00:00:00
43
سوره زخرف
275
00:00:00
44
سوره دخان
275
00:00:00
45
سوره جاثیه
276
00:00:00
46
سوره احقاف
275
00:00:00
47
سوره محمد
275
00:00:00
48
سوره فتح
275
00:00:00
49
سوره حجرات
275
00:00:00
50
سوره ق
277
00:00:00
51
سوره ذاریات
275
00:00:00
52
سوره طور
278
00:00:00
53
سوره نجم
276
00:00:00
54
سوره قمر
276
00:00:00
55
سوره رحمن
276
00:00:00
56
سوره واقعه
276
00:00:00
57
سوره حدید
275
00:00:00
58
سوره مجادله
275
00:00:00
59
سوره حشر
275
00:00:00
60
سوره ممتحنه
276
00:00:00
61
سوره صف
280
00:00:00
62
سوره جمعه
275
00:00:00
63
سوره منافقون
275
00:00:00
64
سوره تغابن
275
00:00:00
65
سوره طلاق
276
00:00:00
66
سوره تحریم
277
00:00:00
67
سوره ملک
280
00:00:00
68
سوره قلم
275
00:00:00
69
سوره حاقه
276
00:00:00
70
سوره معارج
277
00:00:00
71
سوره نوح
275
00:00:00
72
سوره جن
275
00:00:00
73
سوره مزمل
275
00:00:00
74
سوره مدثر
276
00:00:00
75
سوره قیامت
275
00:00:00
76
سوره انسان
277
00:00:00
77
سوره مرسلات
277
00:00:00
78
سوره نبا
298
00:00:00
79
سوره نازعات
280
00:00:00
80
سوره عبس
276
00:00:00
81
سوره تکویر
275
00:00:00
82
سوره انفطار
276
00:00:00
83
سوره مطففین
452
00:00:00
84
سوره انشقاق
276
00:00:00
85
سوره بروج
275
00:00:00
86
سوره طارق
276
00:00:00
87
سوره اعلی
276
00:00:00
88
سوره قاشیه
275
00:00:00
89
سوره فجر
277
00:00:00
90
سوره بلد
276
00:00:00
91
سوره شمس
275
00:00:00
92
سوره لیل
276
00:00:00
93
سوره ضحی
277
00:00:00
94
سوره شرح
276
00:00:00
95
سوره تین
275
00:00:00
96
سوره علق
276
00:00:00
97
سوره قدر
276
00:00:00
98
سوره بینه
275
00:00:00
99
سوره زلزله
279
00:00:00
100
سوره عادیات
283
00:00:00
101
سوره قارعه
277
00:00:00
102
سوره تکاثر
277
00:00:00
103
سوره عصر
278
00:00:00
104
سوره همزه
277
00:00:00
105
سوره فیل
275
00:00:00
106
سوره قریش
276
00:00:00
107
سوره ماعون
277
00:00:00
108
سوره کوثر
276
00:00:00
109
سوره کافرون
276
00:00:00
110
سوره نصر
280
00:00:00
111
سوره مسد
287
00:00:00
112
سوره توحید
285
00:00:00
113
سوره فلق
281
00:00:00
114
سوره ناس
301
00:00:00
rss
1