ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 2084
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
370
00:00:00
2
سوره بقره
294
00:00:00
3
سوره آل عمران
245
00:00:00
4
سوره نسا
235
00:00:00
5
سوره مائده
237
00:00:00
6
سوره انعام
238
00:00:00
7
سوره اعراف
235
00:00:00
8
سوره انفال
237
00:00:00
9
سوره توبه
235
00:00:00
10
سوره یونس
240
00:00:00
11
سوره هود
239
00:00:00
12
سوره یوسف
240
00:00:00
13
سوره رعد
236
00:00:00
14
سوره ابراهیم
236
00:00:00
15
سوره حجر
237
00:00:00
16
سوره نحل
235
00:00:00
17
سوره اسرا
237
00:00:00
18
سوره کهف
236
00:00:00
19
سوره مریم
235
00:00:00
20
سوره طه
237
00:00:00
21
سوره انبیا
236
00:00:00
22
سوره حج
236
00:00:00
23
سوره مومنون
235
00:00:00
24
سوره نور
236
00:00:00
25
سوره فرقان
249
00:00:00
26
سوره شعرا
238
00:00:00
27
سوره نمل
235
00:00:00
28
سوره قصص
236
00:00:00
29
سوره عنکبوت
235
00:00:00
30
سوره روم
235
00:00:00
31
سوره لقمان
235
00:00:00
32
سوره سجده
236
00:00:00
33
سوره احزاب
236
00:00:00
34
سوره سبا
235
00:00:00
35
سوره فاطر
237
00:00:00
36
سوره یس
241
00:00:00
37
سوره صافات
236
00:00:00
38
سوره ص
235
00:00:00
39
سوره زمر
235
00:00:00
40
سوره غافر
235
00:00:00
41
سوره فصلت
235
00:00:00
42
سوره شوری
235
00:00:00
43
سوره زخرف
235
00:00:00
44
سوره دخان
235
00:00:00
45
سوره جاثیه
236
00:00:00
46
سوره احقاف
235
00:00:00
47
سوره محمد
235
00:00:00
48
سوره فتح
235
00:00:00
49
سوره حجرات
235
00:00:00
50
سوره ق
237
00:00:00
51
سوره ذاریات
235
00:00:00
52
سوره طور
238
00:00:00
53
سوره نجم
236
00:00:00
54
سوره قمر
236
00:00:00
55
سوره رحمن
236
00:00:00
56
سوره واقعه
236
00:00:00
57
سوره حدید
235
00:00:00
58
سوره مجادله
235
00:00:00
59
سوره حشر
235
00:00:00
60
سوره ممتحنه
236
00:00:00
61
سوره صف
240
00:00:00
62
سوره جمعه
235
00:00:00
63
سوره منافقون
235
00:00:00
64
سوره تغابن
235
00:00:00
65
سوره طلاق
236
00:00:00
66
سوره تحریم
237
00:00:00
67
سوره ملک
239
00:00:00
68
سوره قلم
235
00:00:00
69
سوره حاقه
236
00:00:00
70
سوره معارج
237
00:00:00
71
سوره نوح
235
00:00:00
72
سوره جن
235
00:00:00
73
سوره مزمل
235
00:00:00
74
سوره مدثر
236
00:00:00
75
سوره قیامت
235
00:00:00
76
سوره انسان
237
00:00:00
77
سوره مرسلات
237
00:00:00
78
سوره نبا
257
00:00:00
79
سوره نازعات
236
00:00:00
80
سوره عبس
236
00:00:00
81
سوره تکویر
235
00:00:00
82
سوره انفطار
236
00:00:00
83
سوره مطففین
412
00:00:00
84
سوره انشقاق
236
00:00:00
85
سوره بروج
235
00:00:00
86
سوره طارق
236
00:00:00
87
سوره اعلی
236
00:00:00
88
سوره قاشیه
235
00:00:00
89
سوره فجر
237
00:00:00
90
سوره بلد
235
00:00:00
91
سوره شمس
235
00:00:00
92
سوره لیل
236
00:00:00
93
سوره ضحی
237
00:00:00
94
سوره شرح
236
00:00:00
95
سوره تین
235
00:00:00
96
سوره علق
236
00:00:00
97
سوره قدر
236
00:00:00
98
سوره بینه
235
00:00:00
99
سوره زلزله
239
00:00:00
100
سوره عادیات
243
00:00:00
101
سوره قارعه
237
00:00:00
102
سوره تکاثر
237
00:00:00
103
سوره عصر
238
00:00:00
104
سوره همزه
237
00:00:00
105
سوره فیل
235
00:00:00
106
سوره قریش
236
00:00:00
107
سوره ماعون
237
00:00:00
108
سوره کوثر
236
00:00:00
109
سوره کافرون
236
00:00:00
110
سوره نصر
240
00:00:00
111
سوره مسد
247
00:00:00
112
سوره توحید
245
00:00:00
113
سوره فلق
241
00:00:00
114
سوره ناس
260
00:00:00
rss
1