ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 2461
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
436
00:00:00
2
سوره بقره
353
00:00:00
3
سوره آل عمران
292
00:00:00
4
سوره نسا
282
00:00:00
5
سوره مائده
285
00:00:00
6
سوره انعام
285
00:00:00
7
سوره اعراف
281
00:00:00
8
سوره انفال
283
00:00:00
9
سوره توبه
281
00:00:00
10
سوره یونس
290
00:00:00
11
سوره هود
285
00:00:00
12
سوره یوسف
287
00:00:00
13
سوره رعد
282
00:00:00
14
سوره ابراهیم
282
00:00:00
15
سوره حجر
283
00:00:00
16
سوره نحل
281
00:00:00
17
سوره اسرا
283
00:00:00
18
سوره کهف
282
00:00:00
19
سوره مریم
281
00:00:00
20
سوره طه
283
00:00:00
21
سوره انبیا
282
00:00:00
22
سوره حج
282
00:00:00
23
سوره مومنون
281
00:00:00
24
سوره نور
282
00:00:00
25
سوره فرقان
295
00:00:00
26
سوره شعرا
284
00:00:00
27
سوره نمل
281
00:00:00
28
سوره قصص
282
00:00:00
29
سوره عنکبوت
281
00:00:00
30
سوره روم
281
00:00:00
31
سوره لقمان
281
00:00:00
32
سوره سجده
282
00:00:00
33
سوره احزاب
284
00:00:00
34
سوره سبا
281
00:00:00
35
سوره فاطر
283
00:00:00
36
سوره یس
287
00:00:00
37
سوره صافات
282
00:00:00
38
سوره ص
281
00:00:00
39
سوره زمر
281
00:00:00
40
سوره غافر
281
00:00:00
41
سوره فصلت
281
00:00:00
42
سوره شوری
281
00:00:00
43
سوره زخرف
281
00:00:00
44
سوره دخان
281
00:00:00
45
سوره جاثیه
283
00:00:00
46
سوره احقاف
282
00:00:00
47
سوره محمد
282
00:00:00
48
سوره فتح
282
00:00:00
49
سوره حجرات
282
00:00:00
50
سوره ق
284
00:00:00
51
سوره ذاریات
282
00:00:00
52
سوره طور
284
00:00:00
53
سوره نجم
282
00:00:00
54
سوره قمر
283
00:00:00
55
سوره رحمن
283
00:00:00
56
سوره واقعه
282
00:00:00
57
سوره حدید
282
00:00:00
58
سوره مجادله
282
00:00:00
59
سوره حشر
282
00:00:00
60
سوره ممتحنه
283
00:00:00
61
سوره صف
287
00:00:00
62
سوره جمعه
281
00:00:00
63
سوره منافقون
281
00:00:00
64
سوره تغابن
282
00:00:00
65
سوره طلاق
283
00:00:00
66
سوره تحریم
284
00:00:00
67
سوره ملک
286
00:00:00
68
سوره قلم
281
00:00:00
69
سوره حاقه
282
00:00:00
70
سوره معارج
283
00:00:00
71
سوره نوح
281
00:00:00
72
سوره جن
281
00:00:00
73
سوره مزمل
281
00:00:00
74
سوره مدثر
282
00:00:00
75
سوره قیامت
281
00:00:00
76
سوره انسان
283
00:00:00
77
سوره مرسلات
283
00:00:00
78
سوره نبا
304
00:00:00
79
سوره نازعات
286
00:00:00
80
سوره عبس
282
00:00:00
81
سوره تکویر
281
00:00:00
82
سوره انفطار
282
00:00:00
83
سوره مطففین
458
00:00:00
84
سوره انشقاق
282
00:00:00
85
سوره بروج
281
00:00:00
86
سوره طارق
282
00:00:00
87
سوره اعلی
282
00:00:00
88
سوره قاشیه
281
00:00:00
89
سوره فجر
283
00:00:00
90
سوره بلد
282
00:00:00
91
سوره شمس
281
00:00:00
92
سوره لیل
282
00:00:00
93
سوره ضحی
283
00:00:00
94
سوره شرح
282
00:00:00
95
سوره تین
281
00:00:00
96
سوره علق
282
00:00:00
97
سوره قدر
282
00:00:00
98
سوره بینه
281
00:00:00
99
سوره زلزله
285
00:00:00
100
سوره عادیات
289
00:00:00
101
سوره قارعه
284
00:00:00
102
سوره تکاثر
283
00:00:00
103
سوره عصر
284
00:00:00
104
سوره همزه
283
00:00:00
105
سوره فیل
281
00:00:00
106
سوره قریش
282
00:00:00
107
سوره ماعون
283
00:00:00
108
سوره کوثر
282
00:00:00
109
سوره کافرون
282
00:00:00
110
سوره نصر
286
00:00:00
111
سوره مسد
293
00:00:00
112
سوره توحید
291
00:00:00
113
سوره فلق
287
00:00:00
114
سوره ناس
309
00:00:00
rss
1