ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 2593
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
464
00:00:00
2
سوره بقره
384
00:00:00
3
سوره آل عمران
315
00:00:00
4
سوره نسا
303
00:00:00
5
سوره مائده
307
00:00:00
6
سوره انعام
306
00:00:00
7
سوره اعراف
302
00:00:00
8
سوره انفال
304
00:00:00
9
سوره توبه
302
00:00:00
10
سوره یونس
311
00:00:00
11
سوره هود
306
00:00:00
12
سوره یوسف
310
00:00:00
13
سوره رعد
304
00:00:00
14
سوره ابراهیم
304
00:00:00
15
سوره حجر
304
00:00:00
16
سوره نحل
302
00:00:00
17
سوره اسرا
304
00:00:00
18
سوره کهف
303
00:00:00
19
سوره مریم
302
00:00:00
20
سوره طه
304
00:00:00
21
سوره انبیا
303
00:00:00
22
سوره حج
303
00:00:00
23
سوره مومنون
302
00:00:00
24
سوره نور
303
00:00:00
25
سوره فرقان
316
00:00:00
26
سوره شعرا
305
00:00:00
27
سوره نمل
302
00:00:00
28
سوره قصص
303
00:00:00
29
سوره عنکبوت
302
00:00:00
30
سوره روم
302
00:00:00
31
سوره لقمان
302
00:00:00
32
سوره سجده
303
00:00:00
33
سوره احزاب
305
00:00:00
34
سوره سبا
302
00:00:00
35
سوره فاطر
304
00:00:00
36
سوره یس
308
00:00:00
37
سوره صافات
303
00:00:00
38
سوره ص
302
00:00:00
39
سوره زمر
302
00:00:00
40
سوره غافر
302
00:00:00
41
سوره فصلت
302
00:00:00
42
سوره شوری
302
00:00:00
43
سوره زخرف
302
00:00:00
44
سوره دخان
302
00:00:00
45
سوره جاثیه
304
00:00:00
46
سوره احقاف
303
00:00:00
47
سوره محمد
303
00:00:00
48
سوره فتح
303
00:00:00
49
سوره حجرات
303
00:00:00
50
سوره ق
305
00:00:00
51
سوره ذاریات
303
00:00:00
52
سوره طور
305
00:00:00
53
سوره نجم
303
00:00:00
54
سوره قمر
304
00:00:00
55
سوره رحمن
304
00:00:00
56
سوره واقعه
303
00:00:00
57
سوره حدید
303
00:00:00
58
سوره مجادله
303
00:00:00
59
سوره حشر
303
00:00:00
60
سوره ممتحنه
304
00:00:00
61
سوره صف
308
00:00:00
62
سوره جمعه
302
00:00:00
63
سوره منافقون
302
00:00:00
64
سوره تغابن
303
00:00:00
65
سوره طلاق
304
00:00:00
66
سوره تحریم
305
00:00:00
67
سوره ملک
307
00:00:00
68
سوره قلم
302
00:00:00
69
سوره حاقه
303
00:00:00
70
سوره معارج
304
00:00:00
71
سوره نوح
302
00:00:00
72
سوره جن
302
00:00:00
73
سوره مزمل
302
00:00:00
74
سوره مدثر
303
00:00:00
75
سوره قیامت
302
00:00:00
76
سوره انسان
304
00:00:00
77
سوره مرسلات
304
00:00:00
78
سوره نبا
329
00:00:00
79
سوره نازعات
307
00:00:00
80
سوره عبس
303
00:00:00
81
سوره تکویر
302
00:00:00
82
سوره انفطار
303
00:00:00
83
سوره مطففین
479
00:00:00
84
سوره انشقاق
303
00:00:00
85
سوره بروج
302
00:00:00
86
سوره طارق
303
00:00:00
87
سوره اعلی
303
00:00:00
88
سوره قاشیه
302
00:00:00
89
سوره فجر
304
00:00:00
90
سوره بلد
303
00:00:00
91
سوره شمس
302
00:00:00
92
سوره لیل
303
00:00:00
93
سوره ضحی
304
00:00:00
94
سوره شرح
303
00:00:00
95
سوره تین
302
00:00:00
96
سوره علق
303
00:00:00
97
سوره قدر
303
00:00:00
98
سوره بینه
302
00:00:00
99
سوره زلزله
306
00:00:00
100
سوره عادیات
310
00:00:00
101
سوره قارعه
305
00:00:00
102
سوره تکاثر
304
00:00:00
103
سوره عصر
305
00:00:00
104
سوره همزه
304
00:00:00
105
سوره فیل
302
00:00:00
106
سوره قریش
303
00:00:00
107
سوره ماعون
304
00:00:00
108
سوره کوثر
303
00:00:00
109
سوره کافرون
303
00:00:00
110
سوره نصر
307
00:00:00
111
سوره مسد
314
00:00:00
112
سوره توحید
312
00:00:00
113
سوره فلق
308
00:00:00
114
سوره ناس
330
00:00:00
rss
1