ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 3557
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
590
00:00:00
2
سوره بقره
508
00:00:00
3
سوره آل عمران
423
00:00:00
4
سوره نسا
403
00:00:00
5
سوره مائده
408
00:00:00
6
سوره انعام
407
00:00:00
7
سوره اعراف
402
00:00:00
8
سوره انفال
404
00:00:00
9
سوره توبه
402
00:00:00
10
سوره یونس
411
00:00:00
11
سوره هود
406
00:00:00
12
سوره یوسف
411
00:00:00
13
سوره رعد
404
00:00:00
14
سوره ابراهیم
404
00:00:00
15
سوره حجر
405
00:00:00
16
سوره نحل
404
00:00:00
17
سوره اسرا
404
00:00:00
18
سوره کهف
403
00:00:00
19
سوره مریم
402
00:00:00
20
سوره طه
404
00:00:00
21
سوره انبیا
405
00:00:00
22
سوره حج
404
00:00:00
23
سوره مومنون
404
00:00:00
24
سوره نور
404
00:00:00
25
سوره فرقان
418
00:00:00
26
سوره شعرا
406
00:00:00
27
سوره نمل
404
00:00:00
28
سوره قصص
404
00:00:00
29
سوره عنکبوت
404
00:00:00
30
سوره روم
405
00:00:00
31
سوره لقمان
403
00:00:00
32
سوره سجده
403
00:00:00
33
سوره احزاب
405
00:00:00
34
سوره سبا
403
00:00:00
35
سوره فاطر
405
00:00:00
36
سوره یس
412
00:00:00
37
سوره صافات
404
00:00:00
38
سوره ص
404
00:00:00
39
سوره زمر
403
00:00:00
40
سوره غافر
403
00:00:00
41
سوره فصلت
403
00:00:00
42
سوره شوری
403
00:00:00
43
سوره زخرف
403
00:00:00
44
سوره دخان
405
00:00:00
45
سوره جاثیه
405
00:00:00
46
سوره احقاف
404
00:00:00
47
سوره محمد
404
00:00:00
48
سوره فتح
404
00:00:00
49
سوره حجرات
404
00:00:00
50
سوره ق
406
00:00:00
51
سوره ذاریات
404
00:00:00
52
سوره طور
405
00:00:00
53
سوره نجم
404
00:00:00
54
سوره قمر
404
00:00:00
55
سوره رحمن
406
00:00:00
56
سوره واقعه
405
00:00:00
57
سوره حدید
404
00:00:00
58
سوره مجادله
404
00:00:00
59
سوره حشر
405
00:00:00
60
سوره ممتحنه
405
00:00:00
61
سوره صف
409
00:00:00
62
سوره جمعه
403
00:00:00
63
سوره منافقون
402
00:00:00
64
سوره تغابن
403
00:00:00
65
سوره طلاق
404
00:00:00
66
سوره تحریم
405
00:00:00
67
سوره ملک
409
00:00:00
68
سوره قلم
402
00:00:00
69
سوره حاقه
405
00:00:00
70
سوره معارج
404
00:00:00
71
سوره نوح
402
00:00:00
72
سوره جن
403
00:00:00
73
سوره مزمل
404
00:00:00
74
سوره مدثر
405
00:00:00
75
سوره قیامت
403
00:00:00
76
سوره انسان
407
00:00:00
77
سوره مرسلات
405
00:00:00
78
سوره نبا
444
00:00:00
79
سوره نازعات
408
00:00:00
80
سوره عبس
405
00:00:00
81
سوره تکویر
402
00:00:00
82
سوره انفطار
403
00:00:00
83
سوره مطففین
579
00:00:00
84
سوره انشقاق
403
00:00:00
85
سوره بروج
402
00:00:00
86
سوره طارق
403
00:00:00
87
سوره اعلی
403
00:00:00
88
سوره قاشیه
402
00:00:00
89
سوره فجر
404
00:00:00
90
سوره بلد
403
00:00:00
91
سوره شمس
402
00:00:00
92
سوره لیل
403
00:00:00
93
سوره ضحی
404
00:00:00
94
سوره شرح
403
00:00:00
95
سوره تین
402
00:00:00
96
سوره علق
403
00:00:00
97
سوره قدر
404
00:00:00
98
سوره بینه
402
00:00:00
99
سوره زلزله
406
00:00:00
100
سوره عادیات
411
00:00:00
101
سوره قارعه
406
00:00:00
102
سوره تکاثر
404
00:00:00
103
سوره عصر
406
00:00:00
104
سوره همزه
405
00:00:00
105
سوره فیل
403
00:00:00
106
سوره قریش
404
00:00:00
107
سوره ماعون
404
00:00:00
108
سوره کوثر
405
00:00:00
109
سوره کافرون
404
00:00:00
110
سوره نصر
408
00:00:00
111
سوره مسد
415
00:00:00
112
سوره توحید
413
00:00:00
113
سوره فلق
408
00:00:00
114
سوره ناس
430
00:00:00
rss
1