ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 2911
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
510
00:00:00
2
سوره بقره
430
00:00:00
3
سوره آل عمران
358
00:00:00
4
سوره نسا
339
00:00:00
5
سوره مائده
343
00:00:00
6
سوره انعام
342
00:00:00
7
سوره اعراف
338
00:00:00
8
سوره انفال
340
00:00:00
9
سوره توبه
338
00:00:00
10
سوره یونس
347
00:00:00
11
سوره هود
342
00:00:00
12
سوره یوسف
346
00:00:00
13
سوره رعد
340
00:00:00
14
سوره ابراهیم
340
00:00:00
15
سوره حجر
341
00:00:00
16
سوره نحل
340
00:00:00
17
سوره اسرا
340
00:00:00
18
سوره کهف
339
00:00:00
19
سوره مریم
338
00:00:00
20
سوره طه
340
00:00:00
21
سوره انبیا
341
00:00:00
22
سوره حج
340
00:00:00
23
سوره مومنون
340
00:00:00
24
سوره نور
340
00:00:00
25
سوره فرقان
354
00:00:00
26
سوره شعرا
342
00:00:00
27
سوره نمل
340
00:00:00
28
سوره قصص
340
00:00:00
29
سوره عنکبوت
339
00:00:00
30
سوره روم
341
00:00:00
31
سوره لقمان
339
00:00:00
32
سوره سجده
339
00:00:00
33
سوره احزاب
341
00:00:00
34
سوره سبا
339
00:00:00
35
سوره فاطر
341
00:00:00
36
سوره یس
346
00:00:00
37
سوره صافات
339
00:00:00
38
سوره ص
339
00:00:00
39
سوره زمر
339
00:00:00
40
سوره غافر
339
00:00:00
41
سوره فصلت
339
00:00:00
42
سوره شوری
339
00:00:00
43
سوره زخرف
339
00:00:00
44
سوره دخان
339
00:00:00
45
سوره جاثیه
341
00:00:00
46
سوره احقاف
340
00:00:00
47
سوره محمد
340
00:00:00
48
سوره فتح
340
00:00:00
49
سوره حجرات
340
00:00:00
50
سوره ق
342
00:00:00
51
سوره ذاریات
340
00:00:00
52
سوره طور
341
00:00:00
53
سوره نجم
339
00:00:00
54
سوره قمر
340
00:00:00
55
سوره رحمن
341
00:00:00
56
سوره واقعه
340
00:00:00
57
سوره حدید
340
00:00:00
58
سوره مجادله
340
00:00:00
59
سوره حشر
340
00:00:00
60
سوره ممتحنه
341
00:00:00
61
سوره صف
345
00:00:00
62
سوره جمعه
338
00:00:00
63
سوره منافقون
338
00:00:00
64
سوره تغابن
339
00:00:00
65
سوره طلاق
340
00:00:00
66
سوره تحریم
341
00:00:00
67
سوره ملک
344
00:00:00
68
سوره قلم
338
00:00:00
69
سوره حاقه
341
00:00:00
70
سوره معارج
340
00:00:00
71
سوره نوح
338
00:00:00
72
سوره جن
339
00:00:00
73
سوره مزمل
340
00:00:00
74
سوره مدثر
341
00:00:00
75
سوره قیامت
339
00:00:00
76
سوره انسان
343
00:00:00
77
سوره مرسلات
341
00:00:00
78
سوره نبا
367
00:00:00
79
سوره نازعات
343
00:00:00
80
سوره عبس
339
00:00:00
81
سوره تکویر
338
00:00:00
82
سوره انفطار
339
00:00:00
83
سوره مطففین
515
00:00:00
84
سوره انشقاق
339
00:00:00
85
سوره بروج
338
00:00:00
86
سوره طارق
339
00:00:00
87
سوره اعلی
339
00:00:00
88
سوره قاشیه
338
00:00:00
89
سوره فجر
340
00:00:00
90
سوره بلد
339
00:00:00
91
سوره شمس
338
00:00:00
92
سوره لیل
339
00:00:00
93
سوره ضحی
340
00:00:00
94
سوره شرح
339
00:00:00
95
سوره تین
338
00:00:00
96
سوره علق
339
00:00:00
97
سوره قدر
339
00:00:00
98
سوره بینه
338
00:00:00
99
سوره زلزله
342
00:00:00
100
سوره عادیات
346
00:00:00
101
سوره قارعه
341
00:00:00
102
سوره تکاثر
340
00:00:00
103
سوره عصر
341
00:00:00
104
سوره همزه
340
00:00:00
105
سوره فیل
338
00:00:00
106
سوره قریش
339
00:00:00
107
سوره ماعون
340
00:00:00
108
سوره کوثر
339
00:00:00
109
سوره کافرون
339
00:00:00
110
سوره نصر
343
00:00:00
111
سوره مسد
350
00:00:00
112
سوره توحید
348
00:00:00
113
سوره فلق
344
00:00:00
114
سوره ناس
366
00:00:00
rss
1