ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 3249
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
556
00:00:00
2
سوره بقره
477
00:00:00
3
سوره آل عمران
393
00:00:00
4
سوره نسا
373
00:00:00
5
سوره مائده
378
00:00:00
6
سوره انعام
377
00:00:00
7
سوره اعراف
372
00:00:00
8
سوره انفال
374
00:00:00
9
سوره توبه
372
00:00:00
10
سوره یونس
381
00:00:00
11
سوره هود
376
00:00:00
12
سوره یوسف
381
00:00:00
13
سوره رعد
374
00:00:00
14
سوره ابراهیم
374
00:00:00
15
سوره حجر
375
00:00:00
16
سوره نحل
374
00:00:00
17
سوره اسرا
374
00:00:00
18
سوره کهف
373
00:00:00
19
سوره مریم
372
00:00:00
20
سوره طه
374
00:00:00
21
سوره انبیا
375
00:00:00
22
سوره حج
374
00:00:00
23
سوره مومنون
374
00:00:00
24
سوره نور
374
00:00:00
25
سوره فرقان
388
00:00:00
26
سوره شعرا
376
00:00:00
27
سوره نمل
374
00:00:00
28
سوره قصص
374
00:00:00
29
سوره عنکبوت
374
00:00:00
30
سوره روم
375
00:00:00
31
سوره لقمان
373
00:00:00
32
سوره سجده
373
00:00:00
33
سوره احزاب
375
00:00:00
34
سوره سبا
373
00:00:00
35
سوره فاطر
375
00:00:00
36
سوره یس
382
00:00:00
37
سوره صافات
374
00:00:00
38
سوره ص
374
00:00:00
39
سوره زمر
373
00:00:00
40
سوره غافر
373
00:00:00
41
سوره فصلت
373
00:00:00
42
سوره شوری
373
00:00:00
43
سوره زخرف
373
00:00:00
44
سوره دخان
375
00:00:00
45
سوره جاثیه
375
00:00:00
46
سوره احقاف
374
00:00:00
47
سوره محمد
374
00:00:00
48
سوره فتح
374
00:00:00
49
سوره حجرات
374
00:00:00
50
سوره ق
376
00:00:00
51
سوره ذاریات
374
00:00:00
52
سوره طور
375
00:00:00
53
سوره نجم
374
00:00:00
54
سوره قمر
374
00:00:00
55
سوره رحمن
376
00:00:00
56
سوره واقعه
375
00:00:00
57
سوره حدید
374
00:00:00
58
سوره مجادله
374
00:00:00
59
سوره حشر
374
00:00:00
60
سوره ممتحنه
375
00:00:00
61
سوره صف
379
00:00:00
62
سوره جمعه
373
00:00:00
63
سوره منافقون
372
00:00:00
64
سوره تغابن
373
00:00:00
65
سوره طلاق
374
00:00:00
66
سوره تحریم
375
00:00:00
67
سوره ملک
379
00:00:00
68
سوره قلم
372
00:00:00
69
سوره حاقه
375
00:00:00
70
سوره معارج
374
00:00:00
71
سوره نوح
372
00:00:00
72
سوره جن
373
00:00:00
73
سوره مزمل
374
00:00:00
74
سوره مدثر
375
00:00:00
75
سوره قیامت
373
00:00:00
76
سوره انسان
377
00:00:00
77
سوره مرسلات
375
00:00:00
78
سوره نبا
413
00:00:00
79
سوره نازعات
378
00:00:00
80
سوره عبس
373
00:00:00
81
سوره تکویر
372
00:00:00
82
سوره انفطار
373
00:00:00
83
سوره مطففین
549
00:00:00
84
سوره انشقاق
373
00:00:00
85
سوره بروج
372
00:00:00
86
سوره طارق
373
00:00:00
87
سوره اعلی
373
00:00:00
88
سوره قاشیه
372
00:00:00
89
سوره فجر
374
00:00:00
90
سوره بلد
373
00:00:00
91
سوره شمس
372
00:00:00
92
سوره لیل
373
00:00:00
93
سوره ضحی
374
00:00:00
94
سوره شرح
373
00:00:00
95
سوره تین
372
00:00:00
96
سوره علق
373
00:00:00
97
سوره قدر
374
00:00:00
98
سوره بینه
372
00:00:00
99
سوره زلزله
376
00:00:00
100
سوره عادیات
381
00:00:00
101
سوره قارعه
376
00:00:00
102
سوره تکاثر
374
00:00:00
103
سوره عصر
376
00:00:00
104
سوره همزه
375
00:00:00
105
سوره فیل
373
00:00:00
106
سوره قریش
374
00:00:00
107
سوره ماعون
374
00:00:00
108
سوره کوثر
375
00:00:00
109
سوره کافرون
374
00:00:00
110
سوره نصر
378
00:00:00
111
سوره مسد
385
00:00:00
112
سوره توحید
383
00:00:00
113
سوره فلق
378
00:00:00
114
سوره ناس
400
00:00:00
rss
1