ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 4380
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
699
00:00:00
2
سوره بقره
601
00:00:00
3
سوره آل عمران
502
00:00:00
4
سوره نسا
480
00:00:00
5
سوره مائده
487
00:00:00
6
سوره انعام
486
00:00:00
7
سوره اعراف
479
00:00:00
8
سوره انفال
481
00:00:00
9
سوره توبه
479
00:00:00
10
سوره یونس
488
00:00:00
11
سوره هود
484
00:00:00
12
سوره یوسف
489
00:00:00
13
سوره رعد
481
00:00:00
14
سوره ابراهیم
482
00:00:00
15
سوره حجر
482
00:00:00
16
سوره نحل
481
00:00:00
17
سوره اسرا
482
00:00:00
18
سوره کهف
480
00:00:00
19
سوره مریم
480
00:00:00
20
سوره طه
481
00:00:00
21
سوره انبیا
482
00:00:00
22
سوره حج
481
00:00:00
23
سوره مومنون
481
00:00:00
24
سوره نور
481
00:00:00
25
سوره فرقان
497
00:00:00
26
سوره شعرا
483
00:00:00
27
سوره نمل
481
00:00:00
28
سوره قصص
481
00:00:00
29
سوره عنکبوت
481
00:00:00
30
سوره روم
482
00:00:00
31
سوره لقمان
481
00:00:00
32
سوره سجده
480
00:00:00
33
سوره احزاب
483
00:00:00
34
سوره سبا
480
00:00:00
35
سوره فاطر
482
00:00:00
36
سوره یس
489
00:00:00
37
سوره صافات
481
00:00:00
38
سوره ص
481
00:00:00
39
سوره زمر
480
00:00:00
40
سوره غافر
480
00:00:00
41
سوره فصلت
480
00:00:00
42
سوره شوری
480
00:00:00
43
سوره زخرف
483
00:00:00
44
سوره دخان
482
00:00:00
45
سوره جاثیه
482
00:00:00
46
سوره احقاف
481
00:00:00
47
سوره محمد
481
00:00:00
48
سوره فتح
481
00:00:00
49
سوره حجرات
481
00:00:00
50
سوره ق
483
00:00:00
51
سوره ذاریات
481
00:00:00
52
سوره طور
482
00:00:00
53
سوره نجم
481
00:00:00
54
سوره قمر
481
00:00:00
55
سوره رحمن
483
00:00:00
56
سوره واقعه
482
00:00:00
57
سوره حدید
481
00:00:00
58
سوره مجادله
481
00:00:00
59
سوره حشر
482
00:00:00
60
سوره ممتحنه
482
00:00:00
61
سوره صف
486
00:00:00
62
سوره جمعه
480
00:00:00
63
سوره منافقون
479
00:00:00
64
سوره تغابن
480
00:00:00
65
سوره طلاق
481
00:00:00
66
سوره تحریم
482
00:00:00
67
سوره ملک
486
00:00:00
68
سوره قلم
479
00:00:00
69
سوره حاقه
482
00:00:00
70
سوره معارج
481
00:00:00
71
سوره نوح
479
00:00:00
72
سوره جن
480
00:00:00
73
سوره مزمل
481
00:00:00
74
سوره مدثر
483
00:00:00
75
سوره قیامت
480
00:00:00
76
سوره انسان
485
00:00:00
77
سوره مرسلات
482
00:00:00
78
سوره نبا
525
00:00:00
79
سوره نازعات
485
00:00:00
80
سوره عبس
482
00:00:00
81
سوره تکویر
479
00:00:00
82
سوره انفطار
480
00:00:00
83
سوره مطففین
656
00:00:00
84
سوره انشقاق
480
00:00:00
85
سوره بروج
479
00:00:00
86
سوره طارق
480
00:00:00
87
سوره اعلی
480
00:00:00
88
سوره قاشیه
479
00:00:00
89
سوره فجر
481
00:00:00
90
سوره بلد
480
00:00:00
91
سوره شمس
479
00:00:00
92
سوره لیل
480
00:00:00
93
سوره ضحی
481
00:00:00
94
سوره شرح
480
00:00:00
95
سوره تین
479
00:00:00
96
سوره علق
480
00:00:00
97
سوره قدر
481
00:00:00
98
سوره بینه
479
00:00:00
99
سوره زلزله
483
00:00:00
100
سوره عادیات
488
00:00:00
101
سوره قارعه
483
00:00:00
102
سوره تکاثر
482
00:00:00
103
سوره عصر
483
00:00:00
104
سوره همزه
482
00:00:00
105
سوره فیل
480
00:00:00
106
سوره قریش
481
00:00:00
107
سوره ماعون
481
00:00:00
108
سوره کوثر
482
00:00:00
109
سوره کافرون
481
00:00:00
110
سوره نصر
485
00:00:00
111
سوره مسد
492
00:00:00
112
سوره توحید
490
00:00:00
113
سوره فلق
485
00:00:00
114
سوره ناس
508
00:00:00
rss
1