ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 4157
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
671
00:00:00
2
سوره بقره
580
00:00:00
3
سوره آل عمران
482
00:00:00
4
سوره نسا
460
00:00:00
5
سوره مائده
467
00:00:00
6
سوره انعام
466
00:00:00
7
سوره اعراف
459
00:00:00
8
سوره انفال
461
00:00:00
9
سوره توبه
459
00:00:00
10
سوره یونس
468
00:00:00
11
سوره هود
464
00:00:00
12
سوره یوسف
469
00:00:00
13
سوره رعد
461
00:00:00
14
سوره ابراهیم
462
00:00:00
15
سوره حجر
462
00:00:00
16
سوره نحل
461
00:00:00
17
سوره اسرا
462
00:00:00
18
سوره کهف
460
00:00:00
19
سوره مریم
459
00:00:00
20
سوره طه
461
00:00:00
21
سوره انبیا
462
00:00:00
22
سوره حج
461
00:00:00
23
سوره مومنون
461
00:00:00
24
سوره نور
461
00:00:00
25
سوره فرقان
477
00:00:00
26
سوره شعرا
463
00:00:00
27
سوره نمل
461
00:00:00
28
سوره قصص
461
00:00:00
29
سوره عنکبوت
461
00:00:00
30
سوره روم
462
00:00:00
31
سوره لقمان
461
00:00:00
32
سوره سجده
460
00:00:00
33
سوره احزاب
462
00:00:00
34
سوره سبا
460
00:00:00
35
سوره فاطر
462
00:00:00
36
سوره یس
469
00:00:00
37
سوره صافات
461
00:00:00
38
سوره ص
461
00:00:00
39
سوره زمر
460
00:00:00
40
سوره غافر
460
00:00:00
41
سوره فصلت
460
00:00:00
42
سوره شوری
460
00:00:00
43
سوره زخرف
463
00:00:00
44
سوره دخان
462
00:00:00
45
سوره جاثیه
462
00:00:00
46
سوره احقاف
461
00:00:00
47
سوره محمد
461
00:00:00
48
سوره فتح
461
00:00:00
49
سوره حجرات
461
00:00:00
50
سوره ق
463
00:00:00
51
سوره ذاریات
461
00:00:00
52
سوره طور
462
00:00:00
53
سوره نجم
461
00:00:00
54
سوره قمر
461
00:00:00
55
سوره رحمن
463
00:00:00
56
سوره واقعه
462
00:00:00
57
سوره حدید
461
00:00:00
58
سوره مجادله
461
00:00:00
59
سوره حشر
462
00:00:00
60
سوره ممتحنه
462
00:00:00
61
سوره صف
466
00:00:00
62
سوره جمعه
460
00:00:00
63
سوره منافقون
459
00:00:00
64
سوره تغابن
460
00:00:00
65
سوره طلاق
461
00:00:00
66
سوره تحریم
462
00:00:00
67
سوره ملک
466
00:00:00
68
سوره قلم
459
00:00:00
69
سوره حاقه
462
00:00:00
70
سوره معارج
461
00:00:00
71
سوره نوح
459
00:00:00
72
سوره جن
460
00:00:00
73
سوره مزمل
461
00:00:00
74
سوره مدثر
463
00:00:00
75
سوره قیامت
460
00:00:00
76
سوره انسان
465
00:00:00
77
سوره مرسلات
462
00:00:00
78
سوره نبا
503
00:00:00
79
سوره نازعات
465
00:00:00
80
سوره عبس
462
00:00:00
81
سوره تکویر
459
00:00:00
82
سوره انفطار
460
00:00:00
83
سوره مطففین
636
00:00:00
84
سوره انشقاق
460
00:00:00
85
سوره بروج
459
00:00:00
86
سوره طارق
460
00:00:00
87
سوره اعلی
460
00:00:00
88
سوره قاشیه
459
00:00:00
89
سوره فجر
461
00:00:00
90
سوره بلد
460
00:00:00
91
سوره شمس
459
00:00:00
92
سوره لیل
460
00:00:00
93
سوره ضحی
461
00:00:00
94
سوره شرح
460
00:00:00
95
سوره تین
459
00:00:00
96
سوره علق
460
00:00:00
97
سوره قدر
461
00:00:00
98
سوره بینه
459
00:00:00
99
سوره زلزله
463
00:00:00
100
سوره عادیات
468
00:00:00
101
سوره قارعه
463
00:00:00
102
سوره تکاثر
461
00:00:00
103
سوره عصر
463
00:00:00
104
سوره همزه
462
00:00:00
105
سوره فیل
460
00:00:00
106
سوره قریش
461
00:00:00
107
سوره ماعون
461
00:00:00
108
سوره کوثر
462
00:00:00
109
سوره کافرون
461
00:00:00
110
سوره نصر
465
00:00:00
111
سوره مسد
472
00:00:00
112
سوره توحید
470
00:00:00
113
سوره فلق
465
00:00:00
114
سوره ناس
488
00:00:00
rss
1