ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 3807
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
617
00:00:00
2
سوره بقره
531
00:00:00
3
سوره آل عمران
443
00:00:00
4
سوره نسا
422
00:00:00
5
سوره مائده
428
00:00:00
6
سوره انعام
426
00:00:00
7
سوره اعراف
421
00:00:00
8
سوره انفال
423
00:00:00
9
سوره توبه
421
00:00:00
10
سوره یونس
430
00:00:00
11
سوره هود
425
00:00:00
12
سوره یوسف
430
00:00:00
13
سوره رعد
423
00:00:00
14
سوره ابراهیم
423
00:00:00
15
سوره حجر
424
00:00:00
16
سوره نحل
423
00:00:00
17
سوره اسرا
423
00:00:00
18
سوره کهف
422
00:00:00
19
سوره مریم
421
00:00:00
20
سوره طه
423
00:00:00
21
سوره انبیا
424
00:00:00
22
سوره حج
423
00:00:00
23
سوره مومنون
423
00:00:00
24
سوره نور
423
00:00:00
25
سوره فرقان
437
00:00:00
26
سوره شعرا
425
00:00:00
27
سوره نمل
423
00:00:00
28
سوره قصص
423
00:00:00
29
سوره عنکبوت
423
00:00:00
30
سوره روم
424
00:00:00
31
سوره لقمان
422
00:00:00
32
سوره سجده
422
00:00:00
33
سوره احزاب
424
00:00:00
34
سوره سبا
422
00:00:00
35
سوره فاطر
424
00:00:00
36
سوره یس
431
00:00:00
37
سوره صافات
423
00:00:00
38
سوره ص
423
00:00:00
39
سوره زمر
422
00:00:00
40
سوره غافر
422
00:00:00
41
سوره فصلت
422
00:00:00
42
سوره شوری
422
00:00:00
43
سوره زخرف
425
00:00:00
44
سوره دخان
424
00:00:00
45
سوره جاثیه
424
00:00:00
46
سوره احقاف
423
00:00:00
47
سوره محمد
423
00:00:00
48
سوره فتح
423
00:00:00
49
سوره حجرات
423
00:00:00
50
سوره ق
425
00:00:00
51
سوره ذاریات
423
00:00:00
52
سوره طور
424
00:00:00
53
سوره نجم
423
00:00:00
54
سوره قمر
423
00:00:00
55
سوره رحمن
425
00:00:00
56
سوره واقعه
424
00:00:00
57
سوره حدید
423
00:00:00
58
سوره مجادله
423
00:00:00
59
سوره حشر
424
00:00:00
60
سوره ممتحنه
424
00:00:00
61
سوره صف
428
00:00:00
62
سوره جمعه
422
00:00:00
63
سوره منافقون
421
00:00:00
64
سوره تغابن
422
00:00:00
65
سوره طلاق
423
00:00:00
66
سوره تحریم
424
00:00:00
67
سوره ملک
428
00:00:00
68
سوره قلم
421
00:00:00
69
سوره حاقه
424
00:00:00
70
سوره معارج
423
00:00:00
71
سوره نوح
421
00:00:00
72
سوره جن
422
00:00:00
73
سوره مزمل
423
00:00:00
74
سوره مدثر
425
00:00:00
75
سوره قیامت
422
00:00:00
76
سوره انسان
426
00:00:00
77
سوره مرسلات
424
00:00:00
78
سوره نبا
465
00:00:00
79
سوره نازعات
427
00:00:00
80
سوره عبس
424
00:00:00
81
سوره تکویر
421
00:00:00
82
سوره انفطار
422
00:00:00
83
سوره مطففین
598
00:00:00
84
سوره انشقاق
422
00:00:00
85
سوره بروج
421
00:00:00
86
سوره طارق
422
00:00:00
87
سوره اعلی
422
00:00:00
88
سوره قاشیه
421
00:00:00
89
سوره فجر
423
00:00:00
90
سوره بلد
422
00:00:00
91
سوره شمس
421
00:00:00
92
سوره لیل
422
00:00:00
93
سوره ضحی
423
00:00:00
94
سوره شرح
422
00:00:00
95
سوره تین
421
00:00:00
96
سوره علق
422
00:00:00
97
سوره قدر
423
00:00:00
98
سوره بینه
421
00:00:00
99
سوره زلزله
425
00:00:00
100
سوره عادیات
430
00:00:00
101
سوره قارعه
425
00:00:00
102
سوره تکاثر
423
00:00:00
103
سوره عصر
425
00:00:00
104
سوره همزه
424
00:00:00
105
سوره فیل
422
00:00:00
106
سوره قریش
423
00:00:00
107
سوره ماعون
423
00:00:00
108
سوره کوثر
424
00:00:00
109
سوره کافرون
423
00:00:00
110
سوره نصر
427
00:00:00
111
سوره مسد
434
00:00:00
112
سوره توحید
432
00:00:00
113
سوره فلق
427
00:00:00
114
سوره ناس
449
00:00:00
rss
1