ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد صیاف زاده
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد صیاف زاده
تفکیک بصورت جزء به جزء - برای دانلود جزء مورد نظر روی آن کلیک کنید.
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 1140
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
جزء اول
242
00:00:00
2
جزء دوم
164
00:00:00
3
جزء سوم
150
00:00:00
4
جزء چهارم
152
00:00:00
5
جزء پنجم
154
00:00:00
6
جزء ششم
146
00:00:00
7
جزء هفتم
146
00:00:00
8
جزء هشتم
145
00:00:00
9
جزء نهم
146
00:00:00
10
جزء دهم
146
00:00:00
11
جزء یازدهم
149
00:00:00
12
جزء دوازدهم
148
00:00:00
13
جزء سیزدهم
146
00:00:00
14
جزء چهاردهم
145
00:00:00
15
جزء پانزدهم
146
00:00:00
16
جزء شانزدهم
145
00:00:00
17
جزء هفدهم
145
00:00:00
18
جزء هجدهم
145
00:00:00
19
جزء نوزدهم
146
00:00:00
20
جزء بیستم
145
00:00:00
21
جزء بیست ویکم
148
00:00:00
22
جزء بیست و دوم
152
00:00:00
23
جزء بیست وسوم
145
00:00:00
24
جزء بیست و چهارم
145
00:00:00
25
جزء بیست و پنجم
146
00:00:00
26
جزء بیست و ششم
148
00:00:00
27
جزء بیست و هفتم
145
00:00:00
28
جزء بیست و هشتم
145
00:00:00
29
جزء بیست و نهم
154
00:00:00
30
جزء سی ام
188
00:00:00
 ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد غامدی
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد غامدی
تفکیک بصورت جزء به جزء- برای دانلود جزء مورد نظر روی آن کلیک کنید.
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 1017
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
جزء اول
218
00:00:00
2
جزء دوم
144
00:00:00
3
جزء سوم
136
00:00:00
4
جزء چهارم
125
00:00:00
5
جزء پنجم
123
00:00:00
6
جزء ششم
124
00:00:00
7
جزء هفتم
120
00:00:00
8
جزء هشتم
122
00:00:00
9
جزء نهم
123
00:00:00
10
جزء دهم
122
00:00:00
11
جزء یازدهم
121
00:00:00
12
جزء دوازدهم
121
00:00:00
13
جزء سیزدهم
122
00:00:00
14
جزء چهاردهم
120
00:00:00
15
جزء پانزدهم
121
00:00:00
16
جزء شانزدهم
121
00:00:00
17
جزء هفدهم
122
00:00:00
18
جزء هجدهم
120
00:00:00
19
جزء نوزدهم
122
00:00:00
20
جزء بیستم
121
00:00:00
21
جزء بیست ویکم
122
00:00:00
22
جزء بیست و دوم
122
00:00:00
23
جزء بیست و سوم
121
00:00:00
24
جزء بیست و چهارم
122
00:00:00
25
جزء بیست و پنجم
120
00:00:00
26
جزء بیست و ششم
121
00:00:00
27
جزء بیست و هفتم
122
00:00:00
28
جزء بیست و نهم
121
00:00:00
29
جزء سی ام
139
00:00:00
30
جزء بیست و هشتم
123
00:00:00
ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 2911
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
510
00:00:00
2
سوره بقره
430
00:00:00
3
سوره آل عمران
358
00:00:00
4
سوره نسا
339
00:00:00
5
سوره مائده
343
00:00:00
6
سوره انعام
342
00:00:00
7
سوره اعراف
338
00:00:00
8
سوره انفال
340
00:00:00
9
سوره توبه
338
00:00:00
10
سوره یونس
347
00:00:00
11
سوره هود
342
00:00:00
12
سوره یوسف
346
00:00:00
13
سوره رعد
340
00:00:00
14
سوره ابراهیم
340
00:00:00
15
سوره حجر
341
00:00:00
16
سوره نحل
340
00:00:00
17
سوره اسرا
340
00:00:00
18
سوره کهف
339
00:00:00
19
سوره مریم
338
00:00:00
20
سوره طه
340
00:00:00
21
سوره انبیا
341
00:00:00
22
سوره حج
340
00:00:00
23
سوره مومنون
340
00:00:00
24
سوره نور
340
00:00:00
25
سوره فرقان
354
00:00:00
26
سوره شعرا
342
00:00:00
27
سوره نمل
340
00:00:00
28
سوره قصص
340
00:00:00
29
سوره عنکبوت
339
00:00:00
30
سوره روم
341
00:00:00
31
سوره لقمان
339
00:00:00
32
سوره سجده
339
00:00:00
33
سوره احزاب
341
00:00:00
34
سوره سبا
339
00:00:00
35
سوره فاطر
341
00:00:00
36
سوره یس
346
00:00:00
37
سوره صافات
339
00:00:00
38
سوره ص
339
00:00:00
39
سوره زمر
339
00:00:00
40
سوره غافر
339
00:00:00
41
سوره فصلت
339
00:00:00
42
سوره شوری
339
00:00:00
43
سوره زخرف
339
00:00:00
44
سوره دخان
339
00:00:00
45
سوره جاثیه
341
00:00:00
46
سوره احقاف
340
00:00:00
47
سوره محمد
340
00:00:00
48
سوره فتح
340
00:00:00
49
سوره حجرات
340
00:00:00
50
سوره ق
342
00:00:00
51
سوره ذاریات
340
00:00:00
52
سوره طور
341
00:00:00
53
سوره نجم
339
00:00:00
54
سوره قمر
340
00:00:00
55
سوره رحمن
341
00:00:00
56
سوره واقعه
340
00:00:00
57
سوره حدید
340
00:00:00
58
سوره مجادله
340
00:00:00
59
سوره حشر
340
00:00:00
60
سوره ممتحنه
341
00:00:00
61
سوره صف
345
00:00:00
62
سوره جمعه
338
00:00:00
63
سوره منافقون
338
00:00:00
64
سوره تغابن
339
00:00:00
65
سوره طلاق
340
00:00:00
66
سوره تحریم
341
00:00:00
67
سوره ملک
344
00:00:00
68
سوره قلم
338
00:00:00
69
سوره حاقه
341
00:00:00
70
سوره معارج
340
00:00:00
71
سوره نوح
338
00:00:00
72
سوره جن
339
00:00:00
73
سوره مزمل
340
00:00:00
74
سوره مدثر
341
00:00:00
75
سوره قیامت
339
00:00:00
76
سوره انسان
343
00:00:00
77
سوره مرسلات
341
00:00:00
78
سوره نبا
367
00:00:00
79
سوره نازعات
343
00:00:00
80
سوره عبس
339
00:00:00
81
سوره تکویر
338
00:00:00
82
سوره انفطار
339
00:00:00
83
سوره مطففین
515
00:00:00
84
سوره انشقاق
339
00:00:00
85
سوره بروج
338
00:00:00
86
سوره طارق
339
00:00:00
87
سوره اعلی
339
00:00:00
88
سوره قاشیه
338
00:00:00
89
سوره فجر
340
00:00:00
90
سوره بلد
339
00:00:00
91
سوره شمس
338
00:00:00
92
سوره لیل
339
00:00:00
93
سوره ضحی
340
00:00:00
94
سوره شرح
339
00:00:00
95
سوره تین
338
00:00:00
96
سوره علق
339
00:00:00
97
سوره قدر
339
00:00:00
98
سوره بینه
338
00:00:00
99
سوره زلزله
342
00:00:00
100
سوره عادیات
346
00:00:00
101
سوره قارعه
341
00:00:00
102
سوره تکاثر
340
00:00:00
103
سوره عصر
341
00:00:00
104
سوره همزه
340
00:00:00
105
سوره فیل
338
00:00:00
106
سوره قریش
339
00:00:00
107
سوره ماعون
340
00:00:00
108
سوره کوثر
339
00:00:00
109
سوره کافرون
339
00:00:00
110
سوره نصر
343
00:00:00
111
سوره مسد
350
00:00:00
112
سوره توحید
348
00:00:00
113
سوره فلق
344
00:00:00
114
سوره ناس
366
00:00:00
ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد خلیل الحصری
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد خلیل الحصری
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 4747
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
422
00:00:00
2
سوره بقره
356
00:00:00
3
سوره آل عمران
277
00:00:00
4
سوره نساء
260
00:00:00
5
سوره مائده
276
00:00:00
6
سوره انعام
252
00:00:00
7
سوره اعراف
257
00:00:00
8
سوره انفال
247
00:00:00
9
سوره توبه
245
00:00:00
10
سوره یونس
246
00:00:00
11
سوره هود
247
00:00:00
12
سوره یوسف
264
00:00:00
13
سوره رعد
247
00:00:00
14
سوره ابراهیم
257
00:00:00
15
سوره حجر
253
00:00:00
16
سوره نحل
249
00:00:00
17
سوره اسراء
256
00:00:00
18
سوره کهف
251
00:00:00
19
سوره مریم
253
00:00:00
20
سوره طه
253
00:00:00
21
سوره انبیاء
257
00:00:00
22
سوره حج
249
00:00:00
23
سوره مومنون
251
00:00:00
24
سوره نور
260
00:00:00
25
سوره فرقان
249
00:00:00
26
سوره شعراء
251
00:00:00
27
سوره نمل
249
00:00:00
28
سوره قصص
253
00:00:00
29
سوره عنکبوت
250
00:00:00
30
سوره روم
250
00:00:00
31
سوره لقمان
252
00:00:00
32
سوره سجده
250
00:00:00
33
سوره احزاب
253
00:00:00
34
سوره سبا
253
00:00:00
35
سوره فاطر
249
00:00:00
36
سوره یس
263
00:00:00
37
سوره صافات
249
00:00:00
38
سوره ص
249
00:00:00
39
سوره زمر
250
00:00:00
40
سوره غافر
250
00:00:00
41
سوره فصلت
250
00:00:00
42
سوره شوری
250
00:00:00
43
سوره زخرف
249
00:00:00
44
سوره دخان
249
00:00:00
45
سوره جاثیه
249
00:00:00
46
سوره احقاف
249
00:00:00
47
سوره محمد
250
00:00:00
48
سوره فتح
253
00:00:00
49
سوره حجرات
253
00:00:00
50
سوره ق
251
00:00:00
51
سوره ذاریات
251
00:00:00
52
سوره طور
251
00:00:00
53
سوره نجم
249
00:00:00
54
سوره قمر
250
00:00:00
55
سوره الرحمن
254
00:00:00
56
سوره واقعه
253
00:00:00
57
سوره حدید
253
00:00:00
58
سوره مجادله
253
00:00:00
59
سوره حشر
250
00:00:00
60
سوره ممتحنه
249
00:00:00
61
سوره صف
249
00:00:00
62
سوره جمعه
252
00:00:00
63
سوره منافقون
251
00:00:00
64
سوره تغابن
249
00:00:00
65
سوره طلاق
249
00:00:00
66
سوره تحریم
250
00:00:00
67
سوره ملک
263
00:00:00
68
سوره قلم
251
00:00:00
69
سوره حاقه
251
00:00:00
70
سوره معارج
255
00:00:00
71
سوره نوح
252
00:00:00
72
سوره جن
256
00:00:00
73
سوره مزمل
258
00:00:00
74
سوره مدثر
252
00:00:00
75
سوره قیامت
252
00:00:00
76
سوره انسان
252
00:00:00
77
سوره مرسلات
251
00:00:00
78
سوره نبا
310
00:00:00
79
سوره نازعات
265
00:00:00
80
سوره عبس
265
00:00:00
81
سوره تکویر
264
00:00:00
82
سوره انفطار
263
00:00:00
83
سوره مطففین
263
00:00:00
84
سوره انشقاق
262
00:00:00
85
سوره بروج
267
00:00:00
86
سوره طارق
274
00:00:00
87
سوره اعلی
262
00:00:00
88
سوره غاشیه
264
00:00:00
89
سوره فجر
277
00:00:00
90
سوره بلد
267
00:00:00
91
سوره شمس
268
00:00:00
92
سوره لیل
269
00:00:00
93
سوره ضحی
267
00:00:00
94
سوره شرح
262
00:00:00
95
سوره تین
262
00:00:00
96
سوره علق
263
00:00:00
97
سوره قدر
266
00:00:00
98
سوره بینه
262
00:00:00
99
سوره زلزله
262
00:00:00
100
سوره عادیات
271
00:00:00
101
سوره قارعه
267
00:00:00
102
سوره تکاثر
266
00:00:00
103
سوره عصر
262
00:00:00
104
سوره همزه
262
00:00:00
105
سوره فیل
264
00:00:00
106
سوره قریش
262
00:00:00
107
سوره ماعون
263
00:00:00
108
سوره کوثر
263
00:00:00
109
سوره کافرون
265
00:00:00
110
سوره نصر
263
00:00:00
111
سوره مسد
263
00:00:00
112
سوره توحید
264
00:00:00
113
سوره فلق
267
00:00:00
114
سوره ناس
306
00:00:00
ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 12938
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
330
00:00:00
2
سوره بقره
277
00:00:00
3
سوره آل عمران
246
00:00:00
4
سوره نساء
238
00:00:00
5
سوره مائده
241
00:00:00
6
سوره انعام
238
00:00:00
7
سوره اعراف
238
00:00:00
8
سوره انفال
237
00:00:00
9
سوره توبه
239
00:00:00
10
سوره یونس
236
00:00:00
11
سوره هود
236
00:00:00
12
سوره یوسف
236
00:00:00
13
سوره رعد
236
00:00:00
14
سوره ابراهیم
236
00:00:00
15
سوره حجر
236
00:00:00
16
سوره نحل
236
00:00:00
17
سوره اسراء
240
00:00:00
18
سوره کهف
238
00:00:00
19
سوره مریم
237
00:00:00
20
سوره طه
237
00:00:00
21
سوره انبیاء
237
00:00:00
22
سوره حج
236
00:00:00
23
سوره مومنون
236
00:00:00
24
سوره نور
236
00:00:00
25
سوره فرقان
237
00:00:00
26
شعراء
236
00:00:00
27
سوره نمل
236
00:00:00
28
سوره قصص
236
00:00:00
29
سوره عنکبوت
236
00:00:00
30
سوره روم
236
00:00:00
31
سوره لقمان
236
00:00:00
32
سوره سجده
236
00:00:00
33
سوره احزاب
237
00:00:00
34
سوره سباء
237
00:00:00
35
سوره فاطر
237
00:00:00
36
سوره یس
242
00:00:00
37
سوره صافّات
237
00:00:00
38
سوره ص
236
00:00:00
39
سوره زمر
236
00:00:00
40
سوره غافر
236
00:00:00
41
سوره فصّلت
236
00:00:00
42
سوره شوری
236
00:00:00
43
سوره زخرف
236
00:00:00
44
سوره دخان
236
00:00:00
45
سوره جاثیه
236
00:00:00
46
سوره احقاف
236
00:00:00
47
سوره محمد
238
00:00:00
48
سوره فتح
237
00:00:00
49
سوره حجرات
236
00:00:00
50
سوره ق
236
00:00:00
51
سوره ذاریات
237
00:00:00
52
سوره طور
236
00:00:00
53
سوره نجم
236
00:00:00
54
سوره قمر
236
00:00:00
55
سوره رحمن
237
00:00:00
56
سوره واقعه
237
00:00:00
57
سوره حدید
236
00:00:00
58
سوره مجادله
237
00:00:00
59
سوره حشر
236
00:00:00
60
سوره ممتحنه
236
00:00:00
61
سوره صف
236
00:00:00
62
سوره جمعه
236
00:00:00
63
سوره منافقون
236
00:00:00
64
سوره تغابن
236
00:00:00
65
سوره طلاق
236
00:00:00
66
سوره تحریم
236
00:00:00
67
سوره ملک
239
00:00:00
68
سوره قلم
236
00:00:00
69
سوره حاقّه
236
00:00:00
70
سوره معارج
236
00:00:00
71
سوره نوح
236
00:00:00
72
سوره جن
238
00:00:00
73
سوره مزّمل
236
00:00:00
74
سوره مدّثر
236
00:00:00
75
سوره قیامت
236
00:00:00
76
سوره انسان
236
00:00:00
77
سوره مرسلات
237
00:00:00
78
سوره نبا
270
00:00:00
79
سوره نازعات
246
00:00:00
80
سوره عبس
241
00:00:00
81
سوره تکویر
239
00:00:00
82
انفطار
243
00:00:00
83
سوره مطففین
240
00:00:00
84
سوره انشقاق
240
00:00:00
85
سوره بروج
242
00:00:00
86
سوره طارق
241
00:00:00
87
سوره اعلی
245
00:00:00
88
سوره غاشیه
239
00:00:00
89
سوره فجر
241
00:00:00
90
سوره بلد
242
00:00:00
91
سوره شمس
241
00:00:00
92
سوره لیل
243
00:00:00
93
سوره ضحی
243
00:00:00
94
سوره شرح
241
00:00:00
95
سوره تین
239
00:00:00
96
سوره علق
244
00:00:00
97
سوره قدر
241
00:00:00
98
سوره بینه
242
00:00:00
99
سوره زلزال
240
00:00:00
100
سوره عادیات
241
00:00:00
101
سوره قارعه
240
00:00:00
102
سوره تکاثر
239
00:00:00
103
سوره عصر
240
00:00:00
104
سوره همزه
240
00:00:00
105
سوره فیل
243
00:00:00
106
سوره قریش
243
00:00:00
107
سوره ماعون
240
00:00:00
108
سوره کوثر
242
00:00:00
109
سوره کافرون
240
00:00:00
110
سوره نصر
240
00:00:00
111
سوره مسد
241
00:00:00
112
سوره توحید
243
00:00:00
113
سوره فلق
242
00:00:00
114
سوره ناس
326
00:00:00
rss
1