ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد صیاف زاده
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد صیاف زاده
تفکیک بصورت جزء به جزء - برای دانلود جزء مورد نظر روی آن کلیک کنید.
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 1488
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
جزء اول
325
00:00:00
2
جزء دوم
209
00:00:00
3
جزء سوم
197
00:00:00
4
جزء چهارم
195
00:00:00
5
جزء پنجم
203
00:00:00
6
جزء ششم
190
00:00:00
7
جزء هفتم
189
00:00:00
8
جزء هشتم
189
00:00:00
9
جزء نهم
191
00:00:00
10
جزء دهم
190
00:00:00
11
جزء یازدهم
193
00:00:00
12
جزء دوازدهم
191
00:00:00
13
جزء سیزدهم
190
00:00:00
14
جزء چهاردهم
188
00:00:00
15
جزء پانزدهم
189
00:00:00
16
جزء شانزدهم
188
00:00:00
17
جزء هفدهم
188
00:00:00
18
جزء هجدهم
189
00:00:00
19
جزء نوزدهم
189
00:00:00
20
جزء بیستم
188
00:00:00
21
جزء بیست ویکم
191
00:00:00
22
جزء بیست و دوم
195
00:00:00
23
جزء بیست وسوم
190
00:00:00
24
جزء بیست و چهارم
188
00:00:00
25
جزء بیست و پنجم
189
00:00:00
26
جزء بیست و ششم
191
00:00:00
27
جزء بیست و هفتم
188
00:00:00
28
جزء بیست و هشتم
189
00:00:00
29
جزء بیست و نهم
197
00:00:00
30
جزء سی ام
239
00:00:00
 ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد غامدی
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد غامدی
تفکیک بصورت جزء به جزء- برای دانلود جزء مورد نظر روی آن کلیک کنید.
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 1354
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
جزء اول
279
00:00:00
2
جزء دوم
187
00:00:00
3
جزء سوم
173
00:00:00
4
جزء چهارم
165
00:00:00
5
جزء پنجم
164
00:00:00
6
جزء ششم
171
00:00:00
7
جزء هفتم
157
00:00:00
8
جزء هشتم
158
00:00:00
9
جزء نهم
159
00:00:00
10
جزء دهم
158
00:00:00
11
جزء یازدهم
158
00:00:00
12
جزء دوازدهم
157
00:00:00
13
جزء سیزدهم
158
00:00:00
14
جزء چهاردهم
156
00:00:00
15
جزء پانزدهم
157
00:00:00
16
جزء شانزدهم
157
00:00:00
17
جزء هفدهم
158
00:00:00
18
جزء هجدهم
156
00:00:00
19
جزء نوزدهم
158
00:00:00
20
جزء بیستم
157
00:00:00
21
جزء بیست ویکم
158
00:00:00
22
جزء بیست و دوم
160
00:00:00
23
جزء بیست و سوم
157
00:00:00
24
جزء بیست و چهارم
158
00:00:00
25
جزء بیست و پنجم
156
00:00:00
26
جزء بیست و ششم
158
00:00:00
27
جزء بیست و هفتم
159
00:00:00
28
جزء بیست و نهم
157
00:00:00
29
جزء سی ام
181
00:00:00
30
جزء بیست و هشتم
161
00:00:00
ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 3557
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
590
00:00:00
2
سوره بقره
508
00:00:00
3
سوره آل عمران
423
00:00:00
4
سوره نسا
403
00:00:00
5
سوره مائده
408
00:00:00
6
سوره انعام
407
00:00:00
7
سوره اعراف
402
00:00:00
8
سوره انفال
404
00:00:00
9
سوره توبه
402
00:00:00
10
سوره یونس
411
00:00:00
11
سوره هود
406
00:00:00
12
سوره یوسف
411
00:00:00
13
سوره رعد
404
00:00:00
14
سوره ابراهیم
404
00:00:00
15
سوره حجر
405
00:00:00
16
سوره نحل
404
00:00:00
17
سوره اسرا
404
00:00:00
18
سوره کهف
403
00:00:00
19
سوره مریم
402
00:00:00
20
سوره طه
404
00:00:00
21
سوره انبیا
405
00:00:00
22
سوره حج
404
00:00:00
23
سوره مومنون
404
00:00:00
24
سوره نور
404
00:00:00
25
سوره فرقان
418
00:00:00
26
سوره شعرا
406
00:00:00
27
سوره نمل
404
00:00:00
28
سوره قصص
404
00:00:00
29
سوره عنکبوت
404
00:00:00
30
سوره روم
405
00:00:00
31
سوره لقمان
403
00:00:00
32
سوره سجده
403
00:00:00
33
سوره احزاب
405
00:00:00
34
سوره سبا
403
00:00:00
35
سوره فاطر
405
00:00:00
36
سوره یس
412
00:00:00
37
سوره صافات
404
00:00:00
38
سوره ص
404
00:00:00
39
سوره زمر
403
00:00:00
40
سوره غافر
403
00:00:00
41
سوره فصلت
403
00:00:00
42
سوره شوری
403
00:00:00
43
سوره زخرف
403
00:00:00
44
سوره دخان
405
00:00:00
45
سوره جاثیه
405
00:00:00
46
سوره احقاف
404
00:00:00
47
سوره محمد
404
00:00:00
48
سوره فتح
404
00:00:00
49
سوره حجرات
404
00:00:00
50
سوره ق
406
00:00:00
51
سوره ذاریات
404
00:00:00
52
سوره طور
405
00:00:00
53
سوره نجم
404
00:00:00
54
سوره قمر
404
00:00:00
55
سوره رحمن
406
00:00:00
56
سوره واقعه
405
00:00:00
57
سوره حدید
404
00:00:00
58
سوره مجادله
404
00:00:00
59
سوره حشر
405
00:00:00
60
سوره ممتحنه
405
00:00:00
61
سوره صف
409
00:00:00
62
سوره جمعه
403
00:00:00
63
سوره منافقون
402
00:00:00
64
سوره تغابن
403
00:00:00
65
سوره طلاق
404
00:00:00
66
سوره تحریم
405
00:00:00
67
سوره ملک
409
00:00:00
68
سوره قلم
402
00:00:00
69
سوره حاقه
405
00:00:00
70
سوره معارج
404
00:00:00
71
سوره نوح
402
00:00:00
72
سوره جن
403
00:00:00
73
سوره مزمل
404
00:00:00
74
سوره مدثر
405
00:00:00
75
سوره قیامت
403
00:00:00
76
سوره انسان
407
00:00:00
77
سوره مرسلات
405
00:00:00
78
سوره نبا
444
00:00:00
79
سوره نازعات
408
00:00:00
80
سوره عبس
405
00:00:00
81
سوره تکویر
402
00:00:00
82
سوره انفطار
403
00:00:00
83
سوره مطففین
579
00:00:00
84
سوره انشقاق
403
00:00:00
85
سوره بروج
402
00:00:00
86
سوره طارق
403
00:00:00
87
سوره اعلی
403
00:00:00
88
سوره قاشیه
402
00:00:00
89
سوره فجر
404
00:00:00
90
سوره بلد
403
00:00:00
91
سوره شمس
402
00:00:00
92
سوره لیل
403
00:00:00
93
سوره ضحی
404
00:00:00
94
سوره شرح
403
00:00:00
95
سوره تین
402
00:00:00
96
سوره علق
403
00:00:00
97
سوره قدر
404
00:00:00
98
سوره بینه
402
00:00:00
99
سوره زلزله
406
00:00:00
100
سوره عادیات
411
00:00:00
101
سوره قارعه
406
00:00:00
102
سوره تکاثر
404
00:00:00
103
سوره عصر
406
00:00:00
104
سوره همزه
405
00:00:00
105
سوره فیل
403
00:00:00
106
سوره قریش
404
00:00:00
107
سوره ماعون
404
00:00:00
108
سوره کوثر
405
00:00:00
109
سوره کافرون
404
00:00:00
110
سوره نصر
408
00:00:00
111
سوره مسد
415
00:00:00
112
سوره توحید
413
00:00:00
113
سوره فلق
408
00:00:00
114
سوره ناس
430
00:00:00
ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد خلیل الحصری
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد خلیل الحصری
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 10677
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
1048
00:00:00
2
سوره بقره
834
00:00:00
3
سوره آل عمران
620
00:00:00
4
سوره نساء
595
00:00:00
5
سوره مائده
602
00:00:00
6
سوره انعام
580
00:00:00
7
سوره اعراف
580
00:00:00
8
سوره انفال
565
00:00:00
9
سوره توبه
565
00:00:00
10
سوره یونس
640
00:00:00
11
سوره هود
571
00:00:00
12
سوره یوسف
596
00:00:00
13
سوره رعد
567
00:00:00
14
سوره ابراهیم
588
00:00:00
15
سوره حجر
577
00:00:00
16
سوره نحل
565
00:00:00
17
سوره اسراء
574
00:00:00
18
سوره کهف
571
00:00:00
19
سوره مریم
573
00:00:00
20
سوره طه
572
00:00:00
21
سوره انبیاء
574
00:00:00
22
سوره حج
561
00:00:00
23
سوره مومنون
587
00:00:00
24
سوره نور
580
00:00:00
25
سوره فرقان
567
00:00:00
26
سوره شعراء
573
00:00:00
27
سوره نمل
568
00:00:00
28
سوره قصص
569
00:00:00
29
سوره عنکبوت
565
00:00:00
30
سوره روم
563
00:00:00
31
سوره لقمان
569
00:00:00
32
سوره سجده
562
00:00:00
33
سوره احزاب
566
00:00:00
34
سوره سبا
569
00:00:00
35
سوره فاطر
563
00:00:00
36
سوره یس
604
00:00:00
37
سوره صافات
569
00:00:00
38
سوره ص
567
00:00:00
39
سوره زمر
563
00:00:00
40
سوره غافر
564
00:00:00
41
سوره فصلت
563
00:00:00
42
سوره شوری
576
00:00:00
43
سوره زخرف
561
00:00:00
44
سوره دخان
564
00:00:00
45
سوره جاثیه
562
00:00:00
46
سوره احقاف
566
00:00:00
47
سوره محمد
565
00:00:00
48
سوره فتح
570
00:00:00
49
سوره حجرات
571
00:00:00
50
سوره ق
566
00:00:00
51
سوره ذاریات
565
00:00:00
52
سوره طور
566
00:00:00
53
سوره نجم
571
00:00:00
54
سوره قمر
570
00:00:00
55
سوره الرحمن
579
00:00:00
56
سوره واقعه
575
00:00:00
57
سوره حدید
591
00:00:00
58
سوره مجادله
586
00:00:00
59
سوره حشر
565
00:00:00
60
سوره ممتحنه
567
00:00:00
61
سوره صف
561
00:00:00
62
سوره جمعه
569
00:00:00
63
سوره منافقون
570
00:00:00
64
سوره تغابن
566
00:00:00
65
سوره طلاق
567
00:00:00
66
سوره تحریم
563
00:00:00
67
سوره ملک
594
00:00:00
68
سوره قلم
575
00:00:00
69
سوره حاقه
577
00:00:00
70
سوره معارج
574
00:00:00
71
سوره نوح
568
00:00:00
72
سوره جن
569
00:00:00
73
سوره مزمل
572
00:00:00
74
سوره مدثر
564
00:00:00
75
سوره قیامت
564
00:00:00
76
سوره انسان
566
00:00:00
77
سوره مرسلات
567
00:00:00
78
سوره نبا
634
00:00:00
79
سوره نازعات
586
00:00:00
80
سوره عبس
580
00:00:00
81
سوره تکویر
586
00:00:00
82
سوره انفطار
576
00:00:00
83
سوره مطففین
583
00:00:00
84
سوره انشقاق
575
00:00:00
85
سوره بروج
582
00:00:00
86
سوره طارق
586
00:00:00
87
سوره اعلی
584
00:00:00
88
سوره غاشیه
580
00:00:00
89
سوره فجر
594
00:00:00
90
سوره بلد
582
00:00:00
91
سوره شمس
582
00:00:00
92
سوره لیل
583
00:00:00
93
سوره ضحی
580
00:00:00
94
سوره شرح
574
00:00:00
95
سوره تین
580
00:00:00
96
سوره علق
576
00:00:00
97
سوره قدر
578
00:00:00
98
سوره بینه
575
00:00:00
99
سوره زلزله
579
00:00:00
100
سوره عادیات
587
00:00:00
101
سوره قارعه
585
00:00:00
102
سوره تکاثر
588
00:00:00
103
سوره عصر
579
00:00:00
104
سوره همزه
578
00:00:00
105
سوره فیل
581
00:00:00
106
سوره قریش
577
00:00:00
107
سوره ماعون
577
00:00:00
108
سوره کوثر
576
00:00:00
109
سوره کافرون
582
00:00:00
110
سوره نصر
577
00:00:00
111
سوره مسد
578
00:00:00
112
سوره توحید
583
00:00:00
113
سوره فلق
581
00:00:00
114
سوره ناس
651
00:00:00
ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 13400
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
404
00:00:00
2
سوره بقره
342
00:00:00
3
سوره آل عمران
310
00:00:00
4
سوره نساء
305
00:00:00
5
سوره مائده
303
00:00:00
6
سوره انعام
299
00:00:00
7
سوره اعراف
299
00:00:00
8
سوره انفال
298
00:00:00
9
سوره توبه
300
00:00:00
10
سوره یونس
297
00:00:00
11
سوره هود
297
00:00:00
12
سوره یوسف
297
00:00:00
13
سوره رعد
297
00:00:00
14
سوره ابراهیم
297
00:00:00
15
سوره حجر
297
00:00:00
16
سوره نحل
297
00:00:00
17
سوره اسراء
301
00:00:00
18
سوره کهف
299
00:00:00
19
سوره مریم
298
00:00:00
20
سوره طه
299
00:00:00
21
سوره انبیاء
298
00:00:00
22
سوره حج
297
00:00:00
23
سوره مومنون
297
00:00:00
24
سوره نور
298
00:00:00
25
سوره فرقان
298
00:00:00
26
شعراء
297
00:00:00
27
سوره نمل
297
00:00:00
28
سوره قصص
297
00:00:00
29
سوره عنکبوت
297
00:00:00
30
سوره روم
297
00:00:00
31
سوره لقمان
297
00:00:00
32
سوره سجده
297
00:00:00
33
سوره احزاب
298
00:00:00
34
سوره سباء
300
00:00:00
35
سوره فاطر
299
00:00:00
36
سوره یس
303
00:00:00
37
سوره صافّات
298
00:00:00
38
سوره ص
297
00:00:00
39
سوره زمر
297
00:00:00
40
سوره غافر
297
00:00:00
41
سوره فصّلت
297
00:00:00
42
سوره شوری
298
00:00:00
43
سوره زخرف
297
00:00:00
44
سوره دخان
299
00:00:00
45
سوره جاثیه
297
00:00:00
46
سوره احقاف
298
00:00:00
47
سوره محمد
299
00:00:00
48
سوره فتح
301
00:00:00
49
سوره حجرات
299
00:00:00
50
سوره ق
297
00:00:00
51
سوره ذاریات
298
00:00:00
52
سوره طور
300
00:00:00
53
سوره نجم
297
00:00:00
54
سوره قمر
300
00:00:00
55
سوره رحمن
298
00:00:00
56
سوره واقعه
301
00:00:00
57
سوره حدید
297
00:00:00
58
سوره مجادله
298
00:00:00
59
سوره حشر
297
00:00:00
60
سوره ممتحنه
297
00:00:00
61
سوره صف
297
00:00:00
62
سوره جمعه
297
00:00:00
63
سوره منافقون
297
00:00:00
64
سوره تغابن
297
00:00:00
65
سوره طلاق
297
00:00:00
66
سوره تحریم
297
00:00:00
67
سوره ملک
300
00:00:00
68
سوره قلم
297
00:00:00
69
سوره حاقّه
297
00:00:00
70
سوره معارج
298
00:00:00
71
سوره نوح
297
00:00:00
72
سوره جن
301
00:00:00
73
سوره مزّمل
297
00:00:00
74
سوره مدّثر
297
00:00:00
75
سوره قیامت
297
00:00:00
76
سوره انسان
297
00:00:00
77
سوره مرسلات
298
00:00:00
78
سوره نبا
334
00:00:00
79
سوره نازعات
308
00:00:00
80
سوره عبس
309
00:00:00
81
سوره تکویر
301
00:00:00
82
انفطار
304
00:00:00
83
سوره مطففین
301
00:00:00
84
سوره انشقاق
301
00:00:00
85
سوره بروج
303
00:00:00
86
سوره طارق
302
00:00:00
87
سوره اعلی
306
00:00:00
88
سوره غاشیه
300
00:00:00
89
سوره فجر
302
00:00:00
90
سوره بلد
303
00:00:00
91
سوره شمس
302
00:00:00
92
سوره لیل
304
00:00:00
93
سوره ضحی
304
00:00:00
94
سوره شرح
302
00:00:00
95
سوره تین
300
00:00:00
96
سوره علق
305
00:00:00
97
سوره قدر
302
00:00:00
98
سوره بینه
303
00:00:00
99
سوره زلزال
301
00:00:00
100
سوره عادیات
302
00:00:00
101
سوره قارعه
301
00:00:00
102
سوره تکاثر
300
00:00:00
103
سوره عصر
301
00:00:00
104
سوره همزه
301
00:00:00
105
سوره فیل
304
00:00:00
106
سوره قریش
304
00:00:00
107
سوره ماعون
301
00:00:00
108
سوره کوثر
305
00:00:00
109
سوره کافرون
301
00:00:00
110
سوره نصر
301
00:00:00
111
سوره مسد
302
00:00:00
112
سوره توحید
305
00:00:00
113
سوره فلق
303
00:00:00
114
سوره ناس
389
00:00:00
rss
1