ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد صیاف زاده
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد صیاف زاده
تفکیک بصورت جزء به جزء - برای دانلود جزء مورد نظر روی آن کلیک کنید.
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 1305
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
جزء اول
293
00:00:00
2
جزء دوم
194
00:00:00
3
جزء سوم
180
00:00:00
4
جزء چهارم
181
00:00:00
5
جزء پنجم
186
00:00:00
6
جزء ششم
176
00:00:00
7
جزء هفتم
175
00:00:00
8
جزء هشتم
174
00:00:00
9
جزء نهم
177
00:00:00
10
جزء دهم
175
00:00:00
11
جزء یازدهم
179
00:00:00
12
جزء دوازدهم
177
00:00:00
13
جزء سیزدهم
176
00:00:00
14
جزء چهاردهم
174
00:00:00
15
جزء پانزدهم
175
00:00:00
16
جزء شانزدهم
174
00:00:00
17
جزء هفدهم
174
00:00:00
18
جزء هجدهم
174
00:00:00
19
جزء نوزدهم
175
00:00:00
20
جزء بیستم
174
00:00:00
21
جزء بیست ویکم
177
00:00:00
22
جزء بیست و دوم
181
00:00:00
23
جزء بیست وسوم
176
00:00:00
24
جزء بیست و چهارم
174
00:00:00
25
جزء بیست و پنجم
175
00:00:00
26
جزء بیست و ششم
177
00:00:00
27
جزء بیست و هفتم
174
00:00:00
28
جزء بیست و هشتم
174
00:00:00
29
جزء بیست و نهم
183
00:00:00
30
جزء سی ام
218
00:00:00
 ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد غامدی
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد غامدی
تفکیک بصورت جزء به جزء- برای دانلود جزء مورد نظر روی آن کلیک کنید.
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 1191
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
جزء اول
250
00:00:00
2
جزء دوم
169
00:00:00
3
جزء سوم
158
00:00:00
4
جزء چهارم
149
00:00:00
5
جزء پنجم
149
00:00:00
6
جزء ششم
155
00:00:00
7
جزء هفتم
142
00:00:00
8
جزء هشتم
143
00:00:00
9
جزء نهم
144
00:00:00
10
جزء دهم
143
00:00:00
11
جزء یازدهم
143
00:00:00
12
جزء دوازدهم
142
00:00:00
13
جزء سیزدهم
143
00:00:00
14
جزء چهاردهم
141
00:00:00
15
جزء پانزدهم
142
00:00:00
16
جزء شانزدهم
142
00:00:00
17
جزء هفدهم
143
00:00:00
18
جزء هجدهم
141
00:00:00
19
جزء نوزدهم
143
00:00:00
20
جزء بیستم
142
00:00:00
21
جزء بیست ویکم
143
00:00:00
22
جزء بیست و دوم
145
00:00:00
23
جزء بیست و سوم
142
00:00:00
24
جزء بیست و چهارم
143
00:00:00
25
جزء بیست و پنجم
141
00:00:00
26
جزء بیست و ششم
143
00:00:00
27
جزء بیست و هفتم
143
00:00:00
28
جزء بیست و نهم
142
00:00:00
29
جزء سی ام
164
00:00:00
30
جزء بیست و هشتم
144
00:00:00
ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 3249
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
556
00:00:00
2
سوره بقره
477
00:00:00
3
سوره آل عمران
393
00:00:00
4
سوره نسا
373
00:00:00
5
سوره مائده
378
00:00:00
6
سوره انعام
377
00:00:00
7
سوره اعراف
372
00:00:00
8
سوره انفال
374
00:00:00
9
سوره توبه
372
00:00:00
10
سوره یونس
381
00:00:00
11
سوره هود
376
00:00:00
12
سوره یوسف
381
00:00:00
13
سوره رعد
374
00:00:00
14
سوره ابراهیم
374
00:00:00
15
سوره حجر
375
00:00:00
16
سوره نحل
374
00:00:00
17
سوره اسرا
374
00:00:00
18
سوره کهف
373
00:00:00
19
سوره مریم
372
00:00:00
20
سوره طه
374
00:00:00
21
سوره انبیا
375
00:00:00
22
سوره حج
374
00:00:00
23
سوره مومنون
374
00:00:00
24
سوره نور
374
00:00:00
25
سوره فرقان
388
00:00:00
26
سوره شعرا
376
00:00:00
27
سوره نمل
374
00:00:00
28
سوره قصص
374
00:00:00
29
سوره عنکبوت
374
00:00:00
30
سوره روم
375
00:00:00
31
سوره لقمان
373
00:00:00
32
سوره سجده
373
00:00:00
33
سوره احزاب
375
00:00:00
34
سوره سبا
373
00:00:00
35
سوره فاطر
375
00:00:00
36
سوره یس
382
00:00:00
37
سوره صافات
374
00:00:00
38
سوره ص
374
00:00:00
39
سوره زمر
373
00:00:00
40
سوره غافر
373
00:00:00
41
سوره فصلت
373
00:00:00
42
سوره شوری
373
00:00:00
43
سوره زخرف
373
00:00:00
44
سوره دخان
375
00:00:00
45
سوره جاثیه
375
00:00:00
46
سوره احقاف
374
00:00:00
47
سوره محمد
374
00:00:00
48
سوره فتح
374
00:00:00
49
سوره حجرات
374
00:00:00
50
سوره ق
376
00:00:00
51
سوره ذاریات
374
00:00:00
52
سوره طور
375
00:00:00
53
سوره نجم
374
00:00:00
54
سوره قمر
374
00:00:00
55
سوره رحمن
376
00:00:00
56
سوره واقعه
375
00:00:00
57
سوره حدید
374
00:00:00
58
سوره مجادله
374
00:00:00
59
سوره حشر
374
00:00:00
60
سوره ممتحنه
375
00:00:00
61
سوره صف
379
00:00:00
62
سوره جمعه
373
00:00:00
63
سوره منافقون
372
00:00:00
64
سوره تغابن
373
00:00:00
65
سوره طلاق
374
00:00:00
66
سوره تحریم
375
00:00:00
67
سوره ملک
379
00:00:00
68
سوره قلم
372
00:00:00
69
سوره حاقه
375
00:00:00
70
سوره معارج
374
00:00:00
71
سوره نوح
372
00:00:00
72
سوره جن
373
00:00:00
73
سوره مزمل
374
00:00:00
74
سوره مدثر
375
00:00:00
75
سوره قیامت
373
00:00:00
76
سوره انسان
377
00:00:00
77
سوره مرسلات
375
00:00:00
78
سوره نبا
413
00:00:00
79
سوره نازعات
378
00:00:00
80
سوره عبس
373
00:00:00
81
سوره تکویر
372
00:00:00
82
سوره انفطار
373
00:00:00
83
سوره مطففین
549
00:00:00
84
سوره انشقاق
373
00:00:00
85
سوره بروج
372
00:00:00
86
سوره طارق
373
00:00:00
87
سوره اعلی
373
00:00:00
88
سوره قاشیه
372
00:00:00
89
سوره فجر
374
00:00:00
90
سوره بلد
373
00:00:00
91
سوره شمس
372
00:00:00
92
سوره لیل
373
00:00:00
93
سوره ضحی
374
00:00:00
94
سوره شرح
373
00:00:00
95
سوره تین
372
00:00:00
96
سوره علق
373
00:00:00
97
سوره قدر
374
00:00:00
98
سوره بینه
372
00:00:00
99
سوره زلزله
376
00:00:00
100
سوره عادیات
381
00:00:00
101
سوره قارعه
376
00:00:00
102
سوره تکاثر
374
00:00:00
103
سوره عصر
376
00:00:00
104
سوره همزه
375
00:00:00
105
سوره فیل
373
00:00:00
106
سوره قریش
374
00:00:00
107
سوره ماعون
374
00:00:00
108
سوره کوثر
375
00:00:00
109
سوره کافرون
374
00:00:00
110
سوره نصر
378
00:00:00
111
سوره مسد
385
00:00:00
112
سوره توحید
383
00:00:00
113
سوره فلق
378
00:00:00
114
سوره ناس
400
00:00:00
ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد خلیل الحصری
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد خلیل الحصری
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 7734
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
709
00:00:00
2
سوره بقره
597
00:00:00
3
سوره آل عمران
447
00:00:00
4
سوره نساء
430
00:00:00
5
سوره مائده
436
00:00:00
6
سوره انعام
416
00:00:00
7
سوره اعراف
415
00:00:00
8
سوره انفال
405
00:00:00
9
سوره توبه
405
00:00:00
10
سوره یونس
413
00:00:00
11
سوره هود
407
00:00:00
12
سوره یوسف
422
00:00:00
13
سوره رعد
409
00:00:00
14
سوره ابراهیم
427
00:00:00
15
سوره حجر
421
00:00:00
16
سوره نحل
407
00:00:00
17
سوره اسراء
413
00:00:00
18
سوره کهف
413
00:00:00
19
سوره مریم
416
00:00:00
20
سوره طه
411
00:00:00
21
سوره انبیاء
419
00:00:00
22
سوره حج
406
00:00:00
23
سوره مومنون
411
00:00:00
24
سوره نور
421
00:00:00
25
سوره فرقان
410
00:00:00
26
سوره شعراء
414
00:00:00
27
سوره نمل
409
00:00:00
28
سوره قصص
412
00:00:00
29
سوره عنکبوت
409
00:00:00
30
سوره روم
408
00:00:00
31
سوره لقمان
412
00:00:00
32
سوره سجده
407
00:00:00
33
سوره احزاب
410
00:00:00
34
سوره سبا
410
00:00:00
35
سوره فاطر
408
00:00:00
36
سوره یس
439
00:00:00
37
سوره صافات
411
00:00:00
38
سوره ص
411
00:00:00
39
سوره زمر
407
00:00:00
40
سوره غافر
407
00:00:00
41
سوره فصلت
408
00:00:00
42
سوره شوری
421
00:00:00
43
سوره زخرف
406
00:00:00
44
سوره دخان
409
00:00:00
45
سوره جاثیه
406
00:00:00
46
سوره احقاف
408
00:00:00
47
سوره محمد
408
00:00:00
48
سوره فتح
414
00:00:00
49
سوره حجرات
413
00:00:00
50
سوره ق
409
00:00:00
51
سوره ذاریات
408
00:00:00
52
سوره طور
411
00:00:00
53
سوره نجم
415
00:00:00
54
سوره قمر
410
00:00:00
55
سوره الرحمن
418
00:00:00
56
سوره واقعه
416
00:00:00
57
سوره حدید
411
00:00:00
58
سوره مجادله
428
00:00:00
59
سوره حشر
409
00:00:00
60
سوره ممتحنه
411
00:00:00
61
سوره صف
406
00:00:00
62
سوره جمعه
411
00:00:00
63
سوره منافقون
409
00:00:00
64
سوره تغابن
409
00:00:00
65
سوره طلاق
410
00:00:00
66
سوره تحریم
408
00:00:00
67
سوره ملک
436
00:00:00
68
سوره قلم
417
00:00:00
69
سوره حاقه
421
00:00:00
70
سوره معارج
416
00:00:00
71
سوره نوح
411
00:00:00
72
سوره جن
414
00:00:00
73
سوره مزمل
417
00:00:00
74
سوره مدثر
409
00:00:00
75
سوره قیامت
409
00:00:00
76
سوره انسان
409
00:00:00
77
سوره مرسلات
410
00:00:00
78
سوره نبا
475
00:00:00
79
سوره نازعات
430
00:00:00
80
سوره عبس
425
00:00:00
81
سوره تکویر
428
00:00:00
82
سوره انفطار
420
00:00:00
83
سوره مطففین
427
00:00:00
84
سوره انشقاق
419
00:00:00
85
سوره بروج
425
00:00:00
86
سوره طارق
431
00:00:00
87
سوره اعلی
419
00:00:00
88
سوره غاشیه
424
00:00:00
89
سوره فجر
437
00:00:00
90
سوره بلد
426
00:00:00
91
سوره شمس
425
00:00:00
92
سوره لیل
426
00:00:00
93
سوره ضحی
424
00:00:00
94
سوره شرح
419
00:00:00
95
سوره تین
419
00:00:00
96
سوره علق
420
00:00:00
97
سوره قدر
423
00:00:00
98
سوره بینه
419
00:00:00
99
سوره زلزله
424
00:00:00
100
سوره عادیات
430
00:00:00
101
سوره قارعه
429
00:00:00
102
سوره تکاثر
430
00:00:00
103
سوره عصر
421
00:00:00
104
سوره همزه
421
00:00:00
105
سوره فیل
423
00:00:00
106
سوره قریش
422
00:00:00
107
سوره ماعون
422
00:00:00
108
سوره کوثر
421
00:00:00
109
سوره کافرون
427
00:00:00
110
سوره نصر
422
00:00:00
111
سوره مسد
423
00:00:00
112
سوره توحید
426
00:00:00
113
سوره فلق
424
00:00:00
114
سوره ناس
475
00:00:00
ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 13175
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
376
00:00:00
2
سوره بقره
319
00:00:00
3
سوره آل عمران
289
00:00:00
4
سوره نساء
284
00:00:00
5
سوره مائده
282
00:00:00
6
سوره انعام
278
00:00:00
7
سوره اعراف
278
00:00:00
8
سوره انفال
277
00:00:00
9
سوره توبه
279
00:00:00
10
سوره یونس
276
00:00:00
11
سوره هود
276
00:00:00
12
سوره یوسف
276
00:00:00
13
سوره رعد
276
00:00:00
14
سوره ابراهیم
276
00:00:00
15
سوره حجر
276
00:00:00
16
سوره نحل
276
00:00:00
17
سوره اسراء
280
00:00:00
18
سوره کهف
278
00:00:00
19
سوره مریم
277
00:00:00
20
سوره طه
278
00:00:00
21
سوره انبیاء
277
00:00:00
22
سوره حج
276
00:00:00
23
سوره مومنون
276
00:00:00
24
سوره نور
277
00:00:00
25
سوره فرقان
277
00:00:00
26
شعراء
276
00:00:00
27
سوره نمل
276
00:00:00
28
سوره قصص
276
00:00:00
29
سوره عنکبوت
276
00:00:00
30
سوره روم
276
00:00:00
31
سوره لقمان
276
00:00:00
32
سوره سجده
276
00:00:00
33
سوره احزاب
277
00:00:00
34
سوره سباء
277
00:00:00
35
سوره فاطر
277
00:00:00
36
سوره یس
282
00:00:00
37
سوره صافّات
277
00:00:00
38
سوره ص
276
00:00:00
39
سوره زمر
276
00:00:00
40
سوره غافر
276
00:00:00
41
سوره فصّلت
276
00:00:00
42
سوره شوری
277
00:00:00
43
سوره زخرف
276
00:00:00
44
سوره دخان
276
00:00:00
45
سوره جاثیه
276
00:00:00
46
سوره احقاف
277
00:00:00
47
سوره محمد
278
00:00:00
48
سوره فتح
277
00:00:00
49
سوره حجرات
278
00:00:00
50
سوره ق
276
00:00:00
51
سوره ذاریات
277
00:00:00
52
سوره طور
276
00:00:00
53
سوره نجم
276
00:00:00
54
سوره قمر
279
00:00:00
55
سوره رحمن
277
00:00:00
56
سوره واقعه
279
00:00:00
57
سوره حدید
276
00:00:00
58
سوره مجادله
277
00:00:00
59
سوره حشر
276
00:00:00
60
سوره ممتحنه
276
00:00:00
61
سوره صف
276
00:00:00
62
سوره جمعه
276
00:00:00
63
سوره منافقون
276
00:00:00
64
سوره تغابن
276
00:00:00
65
سوره طلاق
276
00:00:00
66
سوره تحریم
276
00:00:00
67
سوره ملک
279
00:00:00
68
سوره قلم
276
00:00:00
69
سوره حاقّه
276
00:00:00
70
سوره معارج
277
00:00:00
71
سوره نوح
276
00:00:00
72
سوره جن
278
00:00:00
73
سوره مزّمل
276
00:00:00
74
سوره مدّثر
276
00:00:00
75
سوره قیامت
276
00:00:00
76
سوره انسان
276
00:00:00
77
سوره مرسلات
277
00:00:00
78
سوره نبا
311
00:00:00
79
سوره نازعات
286
00:00:00
80
سوره عبس
281
00:00:00
81
سوره تکویر
280
00:00:00
82
انفطار
283
00:00:00
83
سوره مطففین
280
00:00:00
84
سوره انشقاق
280
00:00:00
85
سوره بروج
282
00:00:00
86
سوره طارق
281
00:00:00
87
سوره اعلی
285
00:00:00
88
سوره غاشیه
279
00:00:00
89
سوره فجر
281
00:00:00
90
سوره بلد
282
00:00:00
91
سوره شمس
281
00:00:00
92
سوره لیل
283
00:00:00
93
سوره ضحی
283
00:00:00
94
سوره شرح
281
00:00:00
95
سوره تین
279
00:00:00
96
سوره علق
284
00:00:00
97
سوره قدر
281
00:00:00
98
سوره بینه
282
00:00:00
99
سوره زلزال
280
00:00:00
100
سوره عادیات
281
00:00:00
101
سوره قارعه
280
00:00:00
102
سوره تکاثر
279
00:00:00
103
سوره عصر
280
00:00:00
104
سوره همزه
280
00:00:00
105
سوره فیل
283
00:00:00
106
سوره قریش
283
00:00:00
107
سوره ماعون
280
00:00:00
108
سوره کوثر
282
00:00:00
109
سوره کافرون
280
00:00:00
110
سوره نصر
280
00:00:00
111
سوره مسد
281
00:00:00
112
سوره توحید
283
00:00:00
113
سوره فلق
282
00:00:00
114
سوره ناس
367
00:00:00
rss
1