ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد صیاف زاده
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد صیاف زاده
تفکیک بصورت جزء به جزء - برای دانلود جزء مورد نظر روی آن کلیک کنید.
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 768
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
جزء اول
168
00:00:00
2
جزء دوم
111
00:00:00
3
جزء سوم
102
00:00:00
4
جزء چهارم
104
00:00:00
5
جزء پنجم
103
00:00:00
6
جزء ششم
98
00:00:00
7
جزء هفتم
98
00:00:00
8
جزء هشتم
97
00:00:00
9
جزء نهم
98
00:00:00
10
جزء دهم
97
00:00:00
11
جزء یازدهم
100
00:00:00
12
جزء دوازدهم
100
00:00:00
13
جزء سیزدهم
97
00:00:00
14
جزء چهاردهم
97
00:00:00
15
جزء پانزدهم
97
00:00:00
16
جزء شانزدهم
97
00:00:00
17
جزء هفدهم
97
00:00:00
18
جزء هجدهم
97
00:00:00
19
جزء نوزدهم
97
00:00:00
20
جزء بیستم
97
00:00:00
21
جزء بیست ویکم
97
00:00:00
22
جزء بیست و دوم
98
00:00:00
23
جزء بیست وسوم
97
00:00:00
24
جزء بیست و چهارم
97
00:00:00
25
جزء بیست و پنجم
97
00:00:00
26
جزء بیست و ششم
100
00:00:00
27
جزء بیست و هفتم
97
00:00:00
28
جزء بیست و هشتم
97
00:00:00
29
جزء بیست و نهم
102
00:00:00
30
جزء سی ام
121
00:00:00
 ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد غامدی
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد غامدی
تفکیک بصورت جزء به جزء- برای دانلود جزء مورد نظر روی آن کلیک کنید.
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 630
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
جزء اول
130
00:00:00
2
جزء دوم
77
00:00:00
3
جزء سوم
70
00:00:00
4
جزء چهارم
69
00:00:00
5
جزء پنجم
72
00:00:00
6
جزء ششم
72
00:00:00
7
جزء هفتم
69
00:00:00
8
جزء هشتم
70
00:00:00
9
جزء نهم
70
00:00:00
10
جزء دهم
69
00:00:00
11
جزء یازدهم
69
00:00:00
12
جزء دوازدهم
69
00:00:00
13
جزء سیزدهم
71
00:00:00
14
جزء چهاردهم
69
00:00:00
15
جزء پانزدهم
70
00:00:00
16
جزء شانزدهم
69
00:00:00
17
جزء هفدهم
69
00:00:00
18
جزء هجدهم
69
00:00:00
19
جزء نوزدهم
69
00:00:00
20
جزء بیستم
70
00:00:00
21
جزء بیست ویکم
71
00:00:00
22
جزء بیست و دوم
70
00:00:00
23
جزء بیست و سوم
69
00:00:00
24
جزء بیست و چهارم
69
00:00:00
25
جزء بیست و پنجم
69
00:00:00
26
جزء بیست و ششم
69
00:00:00
27
جزء بیست و هفتم
69
00:00:00
28
جزء بیست و نهم
69
00:00:00
29
جزء سی ام
81
00:00:00
30
جزء بیست و هشتم
70
00:00:00
ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 2328
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
422
00:00:00
2
سوره بقره
345
00:00:00
3
سوره آل عمران
286
00:00:00
4
سوره نسا
275
00:00:00
5
سوره مائده
279
00:00:00
6
سوره انعام
278
00:00:00
7
سوره اعراف
275
00:00:00
8
سوره انفال
277
00:00:00
9
سوره توبه
275
00:00:00
10
سوره یونس
284
00:00:00
11
سوره هود
279
00:00:00
12
سوره یوسف
281
00:00:00
13
سوره رعد
276
00:00:00
14
سوره ابراهیم
276
00:00:00
15
سوره حجر
277
00:00:00
16
سوره نحل
275
00:00:00
17
سوره اسرا
277
00:00:00
18
سوره کهف
276
00:00:00
19
سوره مریم
275
00:00:00
20
سوره طه
277
00:00:00
21
سوره انبیا
276
00:00:00
22
سوره حج
276
00:00:00
23
سوره مومنون
275
00:00:00
24
سوره نور
276
00:00:00
25
سوره فرقان
289
00:00:00
26
سوره شعرا
278
00:00:00
27
سوره نمل
275
00:00:00
28
سوره قصص
276
00:00:00
29
سوره عنکبوت
275
00:00:00
30
سوره روم
275
00:00:00
31
سوره لقمان
275
00:00:00
32
سوره سجده
276
00:00:00
33
سوره احزاب
276
00:00:00
34
سوره سبا
275
00:00:00
35
سوره فاطر
277
00:00:00
36
سوره یس
281
00:00:00
37
سوره صافات
276
00:00:00
38
سوره ص
275
00:00:00
39
سوره زمر
275
00:00:00
40
سوره غافر
275
00:00:00
41
سوره فصلت
275
00:00:00
42
سوره شوری
275
00:00:00
43
سوره زخرف
275
00:00:00
44
سوره دخان
275
00:00:00
45
سوره جاثیه
276
00:00:00
46
سوره احقاف
275
00:00:00
47
سوره محمد
275
00:00:00
48
سوره فتح
275
00:00:00
49
سوره حجرات
275
00:00:00
50
سوره ق
277
00:00:00
51
سوره ذاریات
275
00:00:00
52
سوره طور
278
00:00:00
53
سوره نجم
276
00:00:00
54
سوره قمر
276
00:00:00
55
سوره رحمن
276
00:00:00
56
سوره واقعه
276
00:00:00
57
سوره حدید
275
00:00:00
58
سوره مجادله
275
00:00:00
59
سوره حشر
275
00:00:00
60
سوره ممتحنه
276
00:00:00
61
سوره صف
280
00:00:00
62
سوره جمعه
275
00:00:00
63
سوره منافقون
275
00:00:00
64
سوره تغابن
275
00:00:00
65
سوره طلاق
276
00:00:00
66
سوره تحریم
277
00:00:00
67
سوره ملک
280
00:00:00
68
سوره قلم
275
00:00:00
69
سوره حاقه
276
00:00:00
70
سوره معارج
277
00:00:00
71
سوره نوح
275
00:00:00
72
سوره جن
275
00:00:00
73
سوره مزمل
275
00:00:00
74
سوره مدثر
276
00:00:00
75
سوره قیامت
275
00:00:00
76
سوره انسان
277
00:00:00
77
سوره مرسلات
277
00:00:00
78
سوره نبا
298
00:00:00
79
سوره نازعات
280
00:00:00
80
سوره عبس
276
00:00:00
81
سوره تکویر
275
00:00:00
82
سوره انفطار
276
00:00:00
83
سوره مطففین
452
00:00:00
84
سوره انشقاق
276
00:00:00
85
سوره بروج
275
00:00:00
86
سوره طارق
276
00:00:00
87
سوره اعلی
276
00:00:00
88
سوره قاشیه
275
00:00:00
89
سوره فجر
277
00:00:00
90
سوره بلد
276
00:00:00
91
سوره شمس
275
00:00:00
92
سوره لیل
276
00:00:00
93
سوره ضحی
277
00:00:00
94
سوره شرح
276
00:00:00
95
سوره تین
275
00:00:00
96
سوره علق
276
00:00:00
97
سوره قدر
276
00:00:00
98
سوره بینه
275
00:00:00
99
سوره زلزله
279
00:00:00
100
سوره عادیات
283
00:00:00
101
سوره قارعه
277
00:00:00
102
سوره تکاثر
277
00:00:00
103
سوره عصر
278
00:00:00
104
سوره همزه
277
00:00:00
105
سوره فیل
275
00:00:00
106
سوره قریش
276
00:00:00
107
سوره ماعون
277
00:00:00
108
سوره کوثر
276
00:00:00
109
سوره کافرون
276
00:00:00
110
سوره نصر
280
00:00:00
111
سوره مسد
287
00:00:00
112
سوره توحید
285
00:00:00
113
سوره فلق
281
00:00:00
114
سوره ناس
301
00:00:00
ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد خلیل الحصری
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد خلیل الحصری
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 1684
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
194
00:00:00
2
سوره بقره
178
00:00:00
3
سوره آل عمران
141
00:00:00
4
سوره نساء
132
00:00:00
5
سوره مائده
131
00:00:00
6
سوره انعام
132
00:00:00
7
سوره اعراف
133
00:00:00
8
سوره انفال
130
00:00:00
9
سوره توبه
129
00:00:00
10
سوره یونس
129
00:00:00
11
سوره هود
129
00:00:00
12
سوره یوسف
131
00:00:00
13
سوره رعد
129
00:00:00
14
سوره ابراهیم
138
00:00:00
15
سوره حجر
133
00:00:00
16
سوره نحل
133
00:00:00
17
سوره اسراء
133
00:00:00
18
سوره کهف
134
00:00:00
19
سوره مریم
133
00:00:00
20
سوره طه
133
00:00:00
21
سوره انبیاء
134
00:00:00
22
سوره حج
133
00:00:00
23
سوره مومنون
134
00:00:00
24
سوره نور
134
00:00:00
25
سوره فرقان
133
00:00:00
26
سوره شعراء
134
00:00:00
27
سوره نمل
133
00:00:00
28
سوره قصص
133
00:00:00
29
سوره عنکبوت
133
00:00:00
30
سوره روم
133
00:00:00
31
سوره لقمان
133
00:00:00
32
سوره سجده
134
00:00:00
33
سوره احزاب
135
00:00:00
34
سوره سبا
136
00:00:00
35
سوره فاطر
133
00:00:00
36
سوره یس
136
00:00:00
37
سوره صافات
133
00:00:00
38
سوره ص
133
00:00:00
39
سوره زمر
133
00:00:00
40
سوره غافر
133
00:00:00
41
سوره فصلت
133
00:00:00
42
سوره شوری
134
00:00:00
43
سوره زخرف
133
00:00:00
44
سوره دخان
133
00:00:00
45
سوره جاثیه
133
00:00:00
46
سوره احقاف
133
00:00:00
47
سوره محمد
134
00:00:00
48
سوره فتح
136
00:00:00
49
سوره حجرات
134
00:00:00
50
سوره ق
133
00:00:00
51
سوره ذاریات
135
00:00:00
52
سوره طور
135
00:00:00
53
سوره نجم
133
00:00:00
54
سوره قمر
134
00:00:00
55
سوره الرحمن
134
00:00:00
56
سوره واقعه
135
00:00:00
57
سوره حدید
137
00:00:00
58
سوره مجادله
137
00:00:00
59
سوره حشر
133
00:00:00
60
سوره ممتحنه
133
00:00:00
61
سوره صف
133
00:00:00
62
سوره جمعه
136
00:00:00
63
سوره منافقون
135
00:00:00
64
سوره تغابن
133
00:00:00
65
سوره طلاق
133
00:00:00
66
سوره تحریم
134
00:00:00
67
سوره ملک
136
00:00:00
68
سوره قلم
133
00:00:00
69
سوره حاقه
135
00:00:00
70
سوره معارج
136
00:00:00
71
سوره نوح
134
00:00:00
72
سوره جن
140
00:00:00
73
سوره مزمل
138
00:00:00
74
سوره مدثر
136
00:00:00
75
سوره قیامت
135
00:00:00
76
سوره انسان
136
00:00:00
77
سوره مرسلات
135
00:00:00
78
سوره نبا
186
00:00:00
79
سوره نازعات
148
00:00:00
80
سوره عبس
147
00:00:00
81
سوره تکویر
146
00:00:00
82
سوره انفطار
147
00:00:00
83
سوره مطففین
147
00:00:00
84
سوره انشقاق
146
00:00:00
85
سوره بروج
146
00:00:00
86
سوره طارق
150
00:00:00
87
سوره اعلی
146
00:00:00
88
سوره غاشیه
147
00:00:00
89
سوره فجر
148
00:00:00
90
سوره بلد
147
00:00:00
91
سوره شمس
150
00:00:00
92
سوره لیل
146
00:00:00
93
سوره ضحی
151
00:00:00
94
سوره شرح
146
00:00:00
95
سوره تین
146
00:00:00
96
سوره علق
147
00:00:00
97
سوره قدر
147
00:00:00
98
سوره بینه
146
00:00:00
99
سوره زلزله
146
00:00:00
100
سوره عادیات
154
00:00:00
101
سوره قارعه
151
00:00:00
102
سوره تکاثر
150
00:00:00
103
سوره عصر
146
00:00:00
104
سوره همزه
146
00:00:00
105
سوره فیل
148
00:00:00
106
سوره قریش
146
00:00:00
107
سوره ماعون
147
00:00:00
108
سوره کوثر
146
00:00:00
109
سوره کافرون
149
00:00:00
110
سوره نصر
147
00:00:00
111
سوره مسد
147
00:00:00
112
سوره توحید
147
00:00:00
113
سوره فلق
149
00:00:00
114
سوره ناس
171
00:00:00
ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 12543
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
263
00:00:00
2
سوره بقره
221
00:00:00
3
سوره آل عمران
197
00:00:00
4
سوره نساء
194
00:00:00
5
سوره مائده
198
00:00:00
6
سوره انعام
195
00:00:00
7
سوره اعراف
195
00:00:00
8
سوره انفال
194
00:00:00
9
سوره توبه
195
00:00:00
10
سوره یونس
193
00:00:00
11
سوره هود
193
00:00:00
12
سوره یوسف
193
00:00:00
13
سوره رعد
193
00:00:00
14
سوره ابراهیم
193
00:00:00
15
سوره حجر
193
00:00:00
16
سوره نحل
193
00:00:00
17
سوره اسراء
195
00:00:00
18
سوره کهف
194
00:00:00
19
سوره مریم
194
00:00:00
20
سوره طه
193
00:00:00
21
سوره انبیاء
193
00:00:00
22
سوره حج
193
00:00:00
23
سوره مومنون
193
00:00:00
24
سوره نور
193
00:00:00
25
سوره فرقان
194
00:00:00
26
شعراء
193
00:00:00
27
سوره نمل
193
00:00:00
28
سوره قصص
193
00:00:00
29
سوره عنکبوت
193
00:00:00
30
سوره روم
193
00:00:00
31
سوره لقمان
193
00:00:00
32
سوره سجده
193
00:00:00
33
سوره احزاب
194
00:00:00
34
سوره سباء
194
00:00:00
35
سوره فاطر
193
00:00:00
36
سوره یس
198
00:00:00
37
سوره صافّات
194
00:00:00
38
سوره ص
193
00:00:00
39
سوره زمر
193
00:00:00
40
سوره غافر
193
00:00:00
41
سوره فصّلت
193
00:00:00
42
سوره شوری
193
00:00:00
43
سوره زخرف
193
00:00:00
44
سوره دخان
193
00:00:00
45
سوره جاثیه
193
00:00:00
46
سوره احقاف
193
00:00:00
47
سوره محمد
195
00:00:00
48
سوره فتح
194
00:00:00
49
سوره حجرات
193
00:00:00
50
سوره ق
193
00:00:00
51
سوره ذاریات
194
00:00:00
52
سوره طور
193
00:00:00
53
سوره نجم
193
00:00:00
54
سوره قمر
193
00:00:00
55
سوره رحمن
194
00:00:00
56
سوره واقعه
194
00:00:00
57
سوره حدید
193
00:00:00
58
سوره مجادله
194
00:00:00
59
سوره حشر
193
00:00:00
60
سوره ممتحنه
193
00:00:00
61
سوره صف
193
00:00:00
62
سوره جمعه
193
00:00:00
63
سوره منافقون
193
00:00:00
64
سوره تغابن
193
00:00:00
65
سوره طلاق
193
00:00:00
66
سوره تحریم
193
00:00:00
67
سوره ملک
196
00:00:00
68
سوره قلم
193
00:00:00
69
سوره حاقّه
193
00:00:00
70
سوره معارج
193
00:00:00
71
سوره نوح
193
00:00:00
72
سوره جن
195
00:00:00
73
سوره مزّمل
193
00:00:00
74
سوره مدّثر
193
00:00:00
75
سوره قیامت
193
00:00:00
76
سوره انسان
193
00:00:00
77
سوره مرسلات
194
00:00:00
78
سوره نبا
215
00:00:00
79
سوره نازعات
202
00:00:00
80
سوره عبس
198
00:00:00
81
سوره تکویر
196
00:00:00
82
انفطار
200
00:00:00
83
سوره مطففین
197
00:00:00
84
سوره انشقاق
197
00:00:00
85
سوره بروج
199
00:00:00
86
سوره طارق
198
00:00:00
87
سوره اعلی
201
00:00:00
88
سوره غاشیه
196
00:00:00
89
سوره فجر
197
00:00:00
90
سوره بلد
199
00:00:00
91
سوره شمس
198
00:00:00
92
سوره لیل
200
00:00:00
93
سوره ضحی
200
00:00:00
94
سوره شرح
197
00:00:00
95
سوره تین
196
00:00:00
96
سوره علق
201
00:00:00
97
سوره قدر
198
00:00:00
98
سوره بینه
199
00:00:00
99
سوره زلزال
197
00:00:00
100
سوره عادیات
197
00:00:00
101
سوره قارعه
196
00:00:00
102
سوره تکاثر
196
00:00:00
103
سوره عصر
197
00:00:00
104
سوره همزه
197
00:00:00
105
سوره فیل
200
00:00:00
106
سوره قریش
200
00:00:00
107
سوره ماعون
197
00:00:00
108
سوره کوثر
199
00:00:00
109
سوره کافرون
197
00:00:00
110
سوره نصر
197
00:00:00
111
سوره مسد
198
00:00:00
112
سوره توحید
199
00:00:00
113
سوره فلق
199
00:00:00
114
سوره ناس
280
00:00:00
rss
1