ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد صیاف زاده
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد صیاف زاده
تفکیک بصورت جزء به جزء - برای دانلود جزء مورد نظر روی آن کلیک کنید.
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 1695
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
جزء اول
356
00:00:00
2
جزء دوم
231
00:00:00
3
جزء سوم
219
00:00:00
4
جزء چهارم
216
00:00:00
5
جزء پنجم
224
00:00:00
6
جزء ششم
211
00:00:00
7
جزء هفتم
210
00:00:00
8
جزء هشتم
210
00:00:00
9
جزء نهم
212
00:00:00
10
جزء دهم
211
00:00:00
11
جزء یازدهم
214
00:00:00
12
جزء دوازدهم
212
00:00:00
13
جزء سیزدهم
211
00:00:00
14
جزء چهاردهم
209
00:00:00
15
جزء پانزدهم
210
00:00:00
16
جزء شانزدهم
209
00:00:00
17
جزء هفدهم
209
00:00:00
18
جزء هجدهم
210
00:00:00
19
جزء نوزدهم
210
00:00:00
20
جزء بیستم
209
00:00:00
21
جزء بیست ویکم
212
00:00:00
22
جزء بیست و دوم
216
00:00:00
23
جزء بیست وسوم
211
00:00:00
24
جزء بیست و چهارم
209
00:00:00
25
جزء بیست و پنجم
210
00:00:00
26
جزء بیست و ششم
212
00:00:00
27
جزء بیست و هفتم
209
00:00:00
28
جزء بیست و هشتم
210
00:00:00
29
جزء بیست و نهم
218
00:00:00
30
جزء سی ام
263
00:00:00
 ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد غامدی
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد غامدی
تفکیک بصورت جزء به جزء- برای دانلود جزء مورد نظر روی آن کلیک کنید.
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 1538
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
جزء اول
307
00:00:00
2
جزء دوم
204
00:00:00
3
جزء سوم
189
00:00:00
4
جزء چهارم
181
00:00:00
5
جزء پنجم
180
00:00:00
6
جزء ششم
187
00:00:00
7
جزء هفتم
173
00:00:00
8
جزء هشتم
174
00:00:00
9
جزء نهم
175
00:00:00
10
جزء دهم
174
00:00:00
11
جزء یازدهم
174
00:00:00
12
جزء دوازدهم
173
00:00:00
13
جزء سیزدهم
174
00:00:00
14
جزء چهاردهم
172
00:00:00
15
جزء پانزدهم
173
00:00:00
16
جزء شانزدهم
173
00:00:00
17
جزء هفدهم
174
00:00:00
18
جزء هجدهم
172
00:00:00
19
جزء نوزدهم
174
00:00:00
20
جزء بیستم
173
00:00:00
21
جزء بیست ویکم
174
00:00:00
22
جزء بیست و دوم
176
00:00:00
23
جزء بیست و سوم
173
00:00:00
24
جزء بیست و چهارم
174
00:00:00
25
جزء بیست و پنجم
172
00:00:00
26
جزء بیست و ششم
174
00:00:00
27
جزء بیست و هفتم
175
00:00:00
28
جزء بیست و نهم
173
00:00:00
29
جزء سی ام
203
00:00:00
30
جزء بیست و هشتم
178
00:00:00
ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 3807
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
617
00:00:00
2
سوره بقره
531
00:00:00
3
سوره آل عمران
443
00:00:00
4
سوره نسا
422
00:00:00
5
سوره مائده
428
00:00:00
6
سوره انعام
426
00:00:00
7
سوره اعراف
421
00:00:00
8
سوره انفال
423
00:00:00
9
سوره توبه
421
00:00:00
10
سوره یونس
430
00:00:00
11
سوره هود
425
00:00:00
12
سوره یوسف
430
00:00:00
13
سوره رعد
423
00:00:00
14
سوره ابراهیم
423
00:00:00
15
سوره حجر
424
00:00:00
16
سوره نحل
423
00:00:00
17
سوره اسرا
423
00:00:00
18
سوره کهف
422
00:00:00
19
سوره مریم
421
00:00:00
20
سوره طه
423
00:00:00
21
سوره انبیا
424
00:00:00
22
سوره حج
423
00:00:00
23
سوره مومنون
423
00:00:00
24
سوره نور
423
00:00:00
25
سوره فرقان
437
00:00:00
26
سوره شعرا
425
00:00:00
27
سوره نمل
423
00:00:00
28
سوره قصص
423
00:00:00
29
سوره عنکبوت
423
00:00:00
30
سوره روم
424
00:00:00
31
سوره لقمان
422
00:00:00
32
سوره سجده
422
00:00:00
33
سوره احزاب
424
00:00:00
34
سوره سبا
422
00:00:00
35
سوره فاطر
424
00:00:00
36
سوره یس
431
00:00:00
37
سوره صافات
423
00:00:00
38
سوره ص
423
00:00:00
39
سوره زمر
422
00:00:00
40
سوره غافر
422
00:00:00
41
سوره فصلت
422
00:00:00
42
سوره شوری
422
00:00:00
43
سوره زخرف
425
00:00:00
44
سوره دخان
424
00:00:00
45
سوره جاثیه
424
00:00:00
46
سوره احقاف
423
00:00:00
47
سوره محمد
423
00:00:00
48
سوره فتح
423
00:00:00
49
سوره حجرات
423
00:00:00
50
سوره ق
425
00:00:00
51
سوره ذاریات
423
00:00:00
52
سوره طور
424
00:00:00
53
سوره نجم
423
00:00:00
54
سوره قمر
423
00:00:00
55
سوره رحمن
425
00:00:00
56
سوره واقعه
424
00:00:00
57
سوره حدید
423
00:00:00
58
سوره مجادله
423
00:00:00
59
سوره حشر
424
00:00:00
60
سوره ممتحنه
424
00:00:00
61
سوره صف
428
00:00:00
62
سوره جمعه
422
00:00:00
63
سوره منافقون
421
00:00:00
64
سوره تغابن
422
00:00:00
65
سوره طلاق
423
00:00:00
66
سوره تحریم
424
00:00:00
67
سوره ملک
428
00:00:00
68
سوره قلم
421
00:00:00
69
سوره حاقه
424
00:00:00
70
سوره معارج
423
00:00:00
71
سوره نوح
421
00:00:00
72
سوره جن
422
00:00:00
73
سوره مزمل
423
00:00:00
74
سوره مدثر
425
00:00:00
75
سوره قیامت
422
00:00:00
76
سوره انسان
426
00:00:00
77
سوره مرسلات
424
00:00:00
78
سوره نبا
465
00:00:00
79
سوره نازعات
427
00:00:00
80
سوره عبس
424
00:00:00
81
سوره تکویر
421
00:00:00
82
سوره انفطار
422
00:00:00
83
سوره مطففین
598
00:00:00
84
سوره انشقاق
422
00:00:00
85
سوره بروج
421
00:00:00
86
سوره طارق
422
00:00:00
87
سوره اعلی
422
00:00:00
88
سوره قاشیه
421
00:00:00
89
سوره فجر
423
00:00:00
90
سوره بلد
422
00:00:00
91
سوره شمس
421
00:00:00
92
سوره لیل
422
00:00:00
93
سوره ضحی
423
00:00:00
94
سوره شرح
422
00:00:00
95
سوره تین
421
00:00:00
96
سوره علق
422
00:00:00
97
سوره قدر
423
00:00:00
98
سوره بینه
421
00:00:00
99
سوره زلزله
425
00:00:00
100
سوره عادیات
430
00:00:00
101
سوره قارعه
425
00:00:00
102
سوره تکاثر
423
00:00:00
103
سوره عصر
425
00:00:00
104
سوره همزه
424
00:00:00
105
سوره فیل
422
00:00:00
106
سوره قریش
423
00:00:00
107
سوره ماعون
423
00:00:00
108
سوره کوثر
424
00:00:00
109
سوره کافرون
423
00:00:00
110
سوره نصر
427
00:00:00
111
سوره مسد
434
00:00:00
112
سوره توحید
432
00:00:00
113
سوره فلق
427
00:00:00
114
سوره ناس
449
00:00:00
ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد خلیل الحصری
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد خلیل الحصری
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 14738
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
1636
00:00:00
2
سوره بقره
1332
00:00:00
3
سوره آل عمران
964
00:00:00
4
سوره نساء
913
00:00:00
5
سوره مائده
914
00:00:00
6
سوره انعام
900
00:00:00
7
سوره اعراف
896
00:00:00
8
سوره انفال
875
00:00:00
9
سوره توبه
878
00:00:00
10
سوره یونس
953
00:00:00
11
سوره هود
885
00:00:00
12
سوره یوسف
926
00:00:00
13
سوره رعد
935
00:00:00
14
سوره ابراهیم
911
00:00:00
15
سوره حجر
884
00:00:00
16
سوره نحل
874
00:00:00
17
سوره اسراء
905
00:00:00
18
سوره کهف
876
00:00:00
19
سوره مریم
888
00:00:00
20
سوره طه
884
00:00:00
21
سوره انبیاء
884
00:00:00
22
سوره حج
870
00:00:00
23
سوره مومنون
893
00:00:00
24
سوره نور
891
00:00:00
25
سوره فرقان
878
00:00:00
26
سوره شعراء
886
00:00:00
27
سوره نمل
876
00:00:00
28
سوره قصص
873
00:00:00
29
سوره عنکبوت
872
00:00:00
30
سوره روم
868
00:00:00
31
سوره لقمان
881
00:00:00
32
سوره سجده
866
00:00:00
33
سوره احزاب
871
00:00:00
34
سوره سبا
876
00:00:00
35
سوره فاطر
869
00:00:00
36
سوره یس
925
00:00:00
37
سوره صافات
884
00:00:00
38
سوره ص
874
00:00:00
39
سوره زمر
870
00:00:00
40
سوره غافر
869
00:00:00
41
سوره فصلت
868
00:00:00
42
سوره شوری
888
00:00:00
43
سوره زخرف
866
00:00:00
44
سوره دخان
868
00:00:00
45
سوره جاثیه
870
00:00:00
46
سوره احقاف
871
00:00:00
47
سوره محمد
871
00:00:00
48
سوره فتح
877
00:00:00
49
سوره حجرات
875
00:00:00
50
سوره ق
888
00:00:00
51
سوره ذاریات
870
00:00:00
52
سوره طور
871
00:00:00
53
سوره نجم
876
00:00:00
54
سوره قمر
874
00:00:00
55
سوره الرحمن
884
00:00:00
56
سوره واقعه
887
00:00:00
57
سوره حدید
907
00:00:00
58
سوره مجادله
890
00:00:00
59
سوره حشر
873
00:00:00
60
سوره ممتحنه
872
00:00:00
61
سوره صف
867
00:00:00
62
سوره جمعه
875
00:00:00
63
سوره منافقون
879
00:00:00
64
سوره تغابن
885
00:00:00
65
سوره طلاق
872
00:00:00
66
سوره تحریم
872
00:00:00
67
سوره ملک
911
00:00:00
68
سوره قلم
880
00:00:00
69
سوره حاقه
884
00:00:00
70
سوره معارج
887
00:00:00
71
سوره نوح
877
00:00:00
72
سوره جن
874
00:00:00
73
سوره مزمل
877
00:00:00
74
سوره مدثر
869
00:00:00
75
سوره قیامت
869
00:00:00
76
سوره انسان
871
00:00:00
77
سوره مرسلات
872
00:00:00
78
سوره نبا
951
00:00:00
79
سوره نازعات
906
00:00:00
80
سوره عبس
898
00:00:00
81
سوره تکویر
897
00:00:00
82
سوره انفطار
881
00:00:00
83
سوره مطففین
895
00:00:00
84
سوره انشقاق
884
00:00:00
85
سوره بروج
886
00:00:00
86
سوره طارق
890
00:00:00
87
سوره اعلی
888
00:00:00
88
سوره غاشیه
885
00:00:00
89
سوره فجر
898
00:00:00
90
سوره بلد
888
00:00:00
91
سوره شمس
898
00:00:00
92
سوره لیل
888
00:00:00
93
سوره ضحی
889
00:00:00
94
سوره شرح
880
00:00:00
95
سوره تین
887
00:00:00
96
سوره علق
880
00:00:00
97
سوره قدر
884
00:00:00
98
سوره بینه
880
00:00:00
99
سوره زلزله
884
00:00:00
100
سوره عادیات
896
00:00:00
101
سوره قارعه
890
00:00:00
102
سوره تکاثر
898
00:00:00
103
سوره عصر
883
00:00:00
104
سوره همزه
886
00:00:00
105
سوره فیل
885
00:00:00
106
سوره قریش
882
00:00:00
107
سوره ماعون
882
00:00:00
108
سوره کوثر
882
00:00:00
109
سوره کافرون
888
00:00:00
110
سوره نصر
883
00:00:00
111
سوره مسد
884
00:00:00
112
سوره توحید
897
00:00:00
113
سوره فلق
894
00:00:00
114
سوره ناس
991
00:00:00
ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 13691
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
462
00:00:00
2
سوره بقره
397
00:00:00
3
سوره آل عمران
357
00:00:00
4
سوره نساء
349
00:00:00
5
سوره مائده
346
00:00:00
6
سوره انعام
342
00:00:00
7
سوره اعراف
342
00:00:00
8
سوره انفال
342
00:00:00
9
سوره توبه
343
00:00:00
10
سوره یونس
340
00:00:00
11
سوره هود
340
00:00:00
12
سوره یوسف
340
00:00:00
13
سوره رعد
340
00:00:00
14
سوره ابراهیم
340
00:00:00
15
سوره حجر
340
00:00:00
16
سوره نحل
340
00:00:00
17
سوره اسراء
344
00:00:00
18
سوره کهف
342
00:00:00
19
سوره مریم
341
00:00:00
20
سوره طه
342
00:00:00
21
سوره انبیاء
341
00:00:00
22
سوره حج
340
00:00:00
23
سوره مومنون
345
00:00:00
24
سوره نور
341
00:00:00
25
سوره فرقان
341
00:00:00
26
شعراء
340
00:00:00
27
سوره نمل
340
00:00:00
28
سوره قصص
340
00:00:00
29
سوره عنکبوت
340
00:00:00
30
سوره روم
340
00:00:00
31
سوره لقمان
341
00:00:00
32
سوره سجده
340
00:00:00
33
سوره احزاب
342
00:00:00
34
سوره سباء
343
00:00:00
35
سوره فاطر
342
00:00:00
36
سوره یس
346
00:00:00
37
سوره صافّات
341
00:00:00
38
سوره ص
340
00:00:00
39
سوره زمر
340
00:00:00
40
سوره غافر
340
00:00:00
41
سوره فصّلت
340
00:00:00
42
سوره شوری
341
00:00:00
43
سوره زخرف
340
00:00:00
44
سوره دخان
342
00:00:00
45
سوره جاثیه
340
00:00:00
46
سوره احقاف
341
00:00:00
47
سوره محمد
342
00:00:00
48
سوره فتح
344
00:00:00
49
سوره حجرات
342
00:00:00
50
سوره ق
340
00:00:00
51
سوره ذاریات
341
00:00:00
52
سوره طور
343
00:00:00
53
سوره نجم
340
00:00:00
54
سوره قمر
343
00:00:00
55
سوره رحمن
341
00:00:00
56
سوره واقعه
344
00:00:00
57
سوره حدید
340
00:00:00
58
سوره مجادله
341
00:00:00
59
سوره حشر
340
00:00:00
60
سوره ممتحنه
340
00:00:00
61
سوره صف
340
00:00:00
62
سوره جمعه
340
00:00:00
63
سوره منافقون
340
00:00:00
64
سوره تغابن
340
00:00:00
65
سوره طلاق
340
00:00:00
66
سوره تحریم
340
00:00:00
67
سوره ملک
343
00:00:00
68
سوره قلم
340
00:00:00
69
سوره حاقّه
340
00:00:00
70
سوره معارج
341
00:00:00
71
سوره نوح
340
00:00:00
72
سوره جن
344
00:00:00
73
سوره مزّمل
341
00:00:00
74
سوره مدّثر
340
00:00:00
75
سوره قیامت
340
00:00:00
76
سوره انسان
340
00:00:00
77
سوره مرسلات
341
00:00:00
78
سوره نبا
380
00:00:00
79
سوره نازعات
351
00:00:00
80
سوره عبس
352
00:00:00
81
سوره تکویر
344
00:00:00
82
انفطار
347
00:00:00
83
سوره مطففین
344
00:00:00
84
سوره انشقاق
345
00:00:00
85
سوره بروج
346
00:00:00
86
سوره طارق
345
00:00:00
87
سوره اعلی
349
00:00:00
88
سوره غاشیه
343
00:00:00
89
سوره فجر
345
00:00:00
90
سوره بلد
346
00:00:00
91
سوره شمس
345
00:00:00
92
سوره لیل
347
00:00:00
93
سوره ضحی
348
00:00:00
94
سوره شرح
345
00:00:00
95
سوره تین
343
00:00:00
96
سوره علق
348
00:00:00
97
سوره قدر
345
00:00:00
98
سوره بینه
346
00:00:00
99
سوره زلزال
346
00:00:00
100
سوره عادیات
345
00:00:00
101
سوره قارعه
344
00:00:00
102
سوره تکاثر
343
00:00:00
103
سوره عصر
344
00:00:00
104
سوره همزه
344
00:00:00
105
سوره فیل
347
00:00:00
106
سوره قریش
347
00:00:00
107
سوره ماعون
344
00:00:00
108
سوره کوثر
350
00:00:00
109
سوره کافرون
345
00:00:00
110
سوره نصر
344
00:00:00
111
سوره مسد
346
00:00:00
112
سوره توحید
349
00:00:00
113
سوره فلق
347
00:00:00
114
سوره ناس
437
00:00:00
rss
1