ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد صیاف زاده
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد صیاف زاده
تفکیک بصورت جزء به جزء - برای دانلود جزء مورد نظر روی آن کلیک کنید.
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 2202
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
جزء اول
433
00:00:00
2
جزء دوم
285
00:00:00
3
جزء سوم
266
00:00:00
4
جزء چهارم
261
00:00:00
5
جزء پنجم
270
00:00:00
6
جزء ششم
254
00:00:00
7
جزء هفتم
254
00:00:00
8
جزء هشتم
254
00:00:00
9
جزء نهم
255
00:00:00
10
جزء دهم
255
00:00:00
11
جزء یازدهم
259
00:00:00
12
جزء دوازدهم
255
00:00:00
13
جزء سیزدهم
255
00:00:00
14
جزء چهاردهم
252
00:00:00
15
جزء پانزدهم
254
00:00:00
16
جزء شانزدهم
253
00:00:00
17
جزء هفدهم
252
00:00:00
18
جزء هجدهم
253
00:00:00
19
جزء نوزدهم
253
00:00:00
20
جزء بیستم
253
00:00:00
21
جزء بیست ویکم
256
00:00:00
22
جزء بیست و دوم
260
00:00:00
23
جزء بیست وسوم
255
00:00:00
24
جزء بیست و چهارم
253
00:00:00
25
جزء بیست و پنجم
253
00:00:00
26
جزء بیست و ششم
255
00:00:00
27
جزء بیست و هفتم
252
00:00:00
28
جزء بیست و هشتم
253
00:00:00
29
جزء بیست و نهم
261
00:00:00
30
جزء سی ام
310
00:00:00
 ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد غامدی
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد غامدی
تفکیک بصورت جزء به جزء- برای دانلود جزء مورد نظر روی آن کلیک کنید.
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 1979
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
جزء اول
368
00:00:00
2
جزء دوم
250
00:00:00
3
جزء سوم
234
00:00:00
4
جزء چهارم
222
00:00:00
5
جزء پنجم
221
00:00:00
6
جزء ششم
228
00:00:00
7
جزء هفتم
214
00:00:00
8
جزء هشتم
216
00:00:00
9
جزء نهم
216
00:00:00
10
جزء دهم
215
00:00:00
11
جزء یازدهم
215
00:00:00
12
جزء دوازدهم
214
00:00:00
13
جزء سیزدهم
215
00:00:00
14
جزء چهاردهم
213
00:00:00
15
جزء پانزدهم
214
00:00:00
16
جزء شانزدهم
214
00:00:00
17
جزء هفدهم
215
00:00:00
18
جزء هجدهم
213
00:00:00
19
جزء نوزدهم
215
00:00:00
20
جزء بیستم
215
00:00:00
21
جزء بیست ویکم
215
00:00:00
22
جزء بیست و دوم
217
00:00:00
23
جزء بیست و سوم
214
00:00:00
24
جزء بیست و چهارم
215
00:00:00
25
جزء بیست و پنجم
213
00:00:00
26
جزء بیست و ششم
215
00:00:00
27
جزء بیست و هفتم
216
00:00:00
28
جزء بیست و نهم
218
00:00:00
29
جزء سی ام
254
00:00:00
30
جزء بیست و هشتم
221
00:00:00
ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 4380
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
699
00:00:00
2
سوره بقره
601
00:00:00
3
سوره آل عمران
502
00:00:00
4
سوره نسا
480
00:00:00
5
سوره مائده
487
00:00:00
6
سوره انعام
486
00:00:00
7
سوره اعراف
479
00:00:00
8
سوره انفال
481
00:00:00
9
سوره توبه
479
00:00:00
10
سوره یونس
488
00:00:00
11
سوره هود
484
00:00:00
12
سوره یوسف
489
00:00:00
13
سوره رعد
481
00:00:00
14
سوره ابراهیم
482
00:00:00
15
سوره حجر
482
00:00:00
16
سوره نحل
481
00:00:00
17
سوره اسرا
482
00:00:00
18
سوره کهف
480
00:00:00
19
سوره مریم
480
00:00:00
20
سوره طه
481
00:00:00
21
سوره انبیا
482
00:00:00
22
سوره حج
481
00:00:00
23
سوره مومنون
481
00:00:00
24
سوره نور
481
00:00:00
25
سوره فرقان
497
00:00:00
26
سوره شعرا
483
00:00:00
27
سوره نمل
481
00:00:00
28
سوره قصص
481
00:00:00
29
سوره عنکبوت
481
00:00:00
30
سوره روم
482
00:00:00
31
سوره لقمان
481
00:00:00
32
سوره سجده
480
00:00:00
33
سوره احزاب
483
00:00:00
34
سوره سبا
480
00:00:00
35
سوره فاطر
482
00:00:00
36
سوره یس
489
00:00:00
37
سوره صافات
481
00:00:00
38
سوره ص
481
00:00:00
39
سوره زمر
480
00:00:00
40
سوره غافر
480
00:00:00
41
سوره فصلت
480
00:00:00
42
سوره شوری
480
00:00:00
43
سوره زخرف
483
00:00:00
44
سوره دخان
482
00:00:00
45
سوره جاثیه
482
00:00:00
46
سوره احقاف
481
00:00:00
47
سوره محمد
481
00:00:00
48
سوره فتح
481
00:00:00
49
سوره حجرات
481
00:00:00
50
سوره ق
483
00:00:00
51
سوره ذاریات
481
00:00:00
52
سوره طور
482
00:00:00
53
سوره نجم
481
00:00:00
54
سوره قمر
481
00:00:00
55
سوره رحمن
483
00:00:00
56
سوره واقعه
482
00:00:00
57
سوره حدید
481
00:00:00
58
سوره مجادله
481
00:00:00
59
سوره حشر
482
00:00:00
60
سوره ممتحنه
482
00:00:00
61
سوره صف
486
00:00:00
62
سوره جمعه
480
00:00:00
63
سوره منافقون
479
00:00:00
64
سوره تغابن
480
00:00:00
65
سوره طلاق
481
00:00:00
66
سوره تحریم
482
00:00:00
67
سوره ملک
486
00:00:00
68
سوره قلم
479
00:00:00
69
سوره حاقه
482
00:00:00
70
سوره معارج
481
00:00:00
71
سوره نوح
479
00:00:00
72
سوره جن
480
00:00:00
73
سوره مزمل
481
00:00:00
74
سوره مدثر
483
00:00:00
75
سوره قیامت
480
00:00:00
76
سوره انسان
485
00:00:00
77
سوره مرسلات
482
00:00:00
78
سوره نبا
525
00:00:00
79
سوره نازعات
485
00:00:00
80
سوره عبس
482
00:00:00
81
سوره تکویر
479
00:00:00
82
سوره انفطار
480
00:00:00
83
سوره مطففین
656
00:00:00
84
سوره انشقاق
480
00:00:00
85
سوره بروج
479
00:00:00
86
سوره طارق
480
00:00:00
87
سوره اعلی
480
00:00:00
88
سوره قاشیه
479
00:00:00
89
سوره فجر
481
00:00:00
90
سوره بلد
480
00:00:00
91
سوره شمس
479
00:00:00
92
سوره لیل
480
00:00:00
93
سوره ضحی
481
00:00:00
94
سوره شرح
480
00:00:00
95
سوره تین
479
00:00:00
96
سوره علق
480
00:00:00
97
سوره قدر
481
00:00:00
98
سوره بینه
479
00:00:00
99
سوره زلزله
483
00:00:00
100
سوره عادیات
488
00:00:00
101
سوره قارعه
483
00:00:00
102
سوره تکاثر
482
00:00:00
103
سوره عصر
483
00:00:00
104
سوره همزه
482
00:00:00
105
سوره فیل
480
00:00:00
106
سوره قریش
481
00:00:00
107
سوره ماعون
481
00:00:00
108
سوره کوثر
482
00:00:00
109
سوره کافرون
481
00:00:00
110
سوره نصر
485
00:00:00
111
سوره مسد
492
00:00:00
112
سوره توحید
490
00:00:00
113
سوره فلق
485
00:00:00
114
سوره ناس
508
00:00:00
ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد خلیل الحصری
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد خلیل الحصری
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 24077
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
2722
00:00:00
2
سوره بقره
2186
00:00:00
3
سوره آل عمران
1551
00:00:00
4
سوره نساء
1475
00:00:00
5
سوره مائده
1462
00:00:00
6
سوره انعام
1455
00:00:00
7
سوره اعراف
1427
00:00:00
8
سوره انفال
1422
00:00:00
9
سوره توبه
1414
00:00:00
10
سوره یونس
1487
00:00:00
11
سوره هود
1426
00:00:00
12
سوره یوسف
1492
00:00:00
13
سوره رعد
1462
00:00:00
14
سوره ابراهیم
1444
00:00:00
15
سوره حجر
1409
00:00:00
16
سوره نحل
1393
00:00:00
17
سوره اسراء
1446
00:00:00
18
سوره کهف
1412
00:00:00
19
سوره مریم
1432
00:00:00
20
سوره طه
1417
00:00:00
21
سوره انبیاء
1422
00:00:00
22
سوره حج
1392
00:00:00
23
سوره مومنون
1422
00:00:00
24
سوره نور
1427
00:00:00
25
سوره فرقان
1402
00:00:00
26
سوره شعراء
1414
00:00:00
27
سوره نمل
1398
00:00:00
28
سوره قصص
1397
00:00:00
29
سوره عنکبوت
1392
00:00:00
30
سوره روم
1392
00:00:00
31
سوره لقمان
1417
00:00:00
32
سوره سجده
1386
00:00:00
33
سوره احزاب
1395
00:00:00
34
سوره سبا
1394
00:00:00
35
سوره فاطر
1391
00:00:00
36
سوره یس
1495
00:00:00
37
سوره صافات
1415
00:00:00
38
سوره ص
1394
00:00:00
39
سوره زمر
1392
00:00:00
40
سوره غافر
1387
00:00:00
41
سوره فصلت
1387
00:00:00
42
سوره شوری
1419
00:00:00
43
سوره زخرف
1413
00:00:00
44
سوره دخان
1396
00:00:00
45
سوره جاثیه
1407
00:00:00
46
سوره احقاف
1418
00:00:00
47
سوره محمد
1413
00:00:00
48
سوره فتح
1411
00:00:00
49
سوره حجرات
1400
00:00:00
50
سوره ق
1410
00:00:00
51
سوره ذاریات
1396
00:00:00
52
سوره طور
1402
00:00:00
53
سوره نجم
1398
00:00:00
54
سوره قمر
1402
00:00:00
55
سوره الرحمن
1422
00:00:00
56
سوره واقعه
1445
00:00:00
57
سوره حدید
1429
00:00:00
58
سوره مجادله
1414
00:00:00
59
سوره حشر
1395
00:00:00
60
سوره ممتحنه
1391
00:00:00
61
سوره صف
1383
00:00:00
62
سوره جمعه
1399
00:00:00
63
سوره منافقون
1395
00:00:00
64
سوره تغابن
1412
00:00:00
65
سوره طلاق
1397
00:00:00
66
سوره تحریم
1392
00:00:00
67
سوره ملک
1440
00:00:00
68
سوره قلم
1399
00:00:00
69
سوره حاقه
1409
00:00:00
70
سوره معارج
1415
00:00:00
71
سوره نوح
1397
00:00:00
72
سوره جن
1392
00:00:00
73
سوره مزمل
1395
00:00:00
74
سوره مدثر
1389
00:00:00
75
سوره قیامت
1392
00:00:00
76
سوره انسان
1390
00:00:00
77
سوره مرسلات
1393
00:00:00
78
سوره نبا
1489
00:00:00
79
سوره نازعات
1456
00:00:00
80
سوره عبس
1427
00:00:00
81
سوره تکویر
1426
00:00:00
82
سوره انفطار
1398
00:00:00
83
سوره مطففین
1422
00:00:00
84
سوره انشقاق
1408
00:00:00
85
سوره بروج
1410
00:00:00
86
سوره طارق
1412
00:00:00
87
سوره اعلی
1412
00:00:00
88
سوره غاشیه
1475
00:00:00
89
سوره فجر
1435
00:00:00
90
سوره بلد
1410
00:00:00
91
سوره شمس
1421
00:00:00
92
سوره لیل
1407
00:00:00
93
سوره ضحی
1410
00:00:00
94
سوره شرح
1399
00:00:00
95
سوره تین
1425
00:00:00
96
سوره علق
1400
00:00:00
97
سوره قدر
1408
00:00:00
98
سوره بینه
1400
00:00:00
99
سوره زلزله
1408
00:00:00
100
سوره عادیات
1427
00:00:00
101
سوره قارعه
1415
00:00:00
102
سوره تکاثر
1429
00:00:00
103
سوره عصر
1407
00:00:00
104
سوره همزه
1417
00:00:00
105
سوره فیل
1407
00:00:00
106
سوره قریش
1410
00:00:00
107
سوره ماعون
1412
00:00:00
108
سوره کوثر
1414
00:00:00
109
سوره کافرون
1414
00:00:00
110
سوره نصر
1408
00:00:00
111
سوره مسد
1414
00:00:00
112
سوره توحید
1444
00:00:00
113
سوره فلق
1437
00:00:00
114
سوره ناس
1584
00:00:00
ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 14562
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
547
00:00:00
2
سوره بقره
474
00:00:00
3
سوره آل عمران
427
00:00:00
4
سوره نساء
417
00:00:00
5
سوره مائده
414
00:00:00
6
سوره انعام
410
00:00:00
7
سوره اعراف
412
00:00:00
8
سوره انفال
417
00:00:00
9
سوره توبه
412
00:00:00
10
سوره یونس
411
00:00:00
11
سوره هود
413
00:00:00
12
سوره یوسف
410
00:00:00
13
سوره رعد
409
00:00:00
14
سوره ابراهیم
413
00:00:00
15
سوره حجر
410
00:00:00
16
سوره نحل
409
00:00:00
17
سوره اسراء
413
00:00:00
18
سوره کهف
410
00:00:00
19
سوره مریم
410
00:00:00
20
سوره طه
410
00:00:00
21
سوره انبیاء
409
00:00:00
22
سوره حج
408
00:00:00
23
سوره مومنون
413
00:00:00
24
سوره نور
409
00:00:00
25
سوره فرقان
416
00:00:00
26
شعراء
408
00:00:00
27
سوره نمل
410
00:00:00
28
سوره قصص
408
00:00:00
29
سوره عنکبوت
409
00:00:00
30
سوره روم
412
00:00:00
31
سوره لقمان
414
00:00:00
32
سوره سجده
408
00:00:00
33
سوره احزاب
410
00:00:00
34
سوره سباء
411
00:00:00
35
سوره فاطر
410
00:00:00
36
سوره یس
415
00:00:00
37
سوره صافّات
409
00:00:00
38
سوره ص
408
00:00:00
39
سوره زمر
409
00:00:00
40
سوره غافر
409
00:00:00
41
سوره فصّلت
408
00:00:00
42
سوره شوری
409
00:00:00
43
سوره زخرف
408
00:00:00
44
سوره دخان
410
00:00:00
45
سوره جاثیه
408
00:00:00
46
سوره احقاف
409
00:00:00
47
سوره محمد
410
00:00:00
48
سوره فتح
412
00:00:00
49
سوره حجرات
410
00:00:00
50
سوره ق
408
00:00:00
51
سوره ذاریات
409
00:00:00
52
سوره طور
411
00:00:00
53
سوره نجم
408
00:00:00
54
سوره قمر
411
00:00:00
55
سوره رحمن
410
00:00:00
56
سوره واقعه
412
00:00:00
57
سوره حدید
408
00:00:00
58
سوره مجادله
409
00:00:00
59
سوره حشر
408
00:00:00
60
سوره ممتحنه
408
00:00:00
61
سوره صف
408
00:00:00
62
سوره جمعه
408
00:00:00
63
سوره منافقون
408
00:00:00
64
سوره تغابن
408
00:00:00
65
سوره طلاق
408
00:00:00
66
سوره تحریم
408
00:00:00
67
سوره ملک
411
00:00:00
68
سوره قلم
408
00:00:00
69
سوره حاقّه
408
00:00:00
70
سوره معارج
410
00:00:00
71
سوره نوح
408
00:00:00
72
سوره جن
412
00:00:00
73
سوره مزّمل
409
00:00:00
74
سوره مدّثر
408
00:00:00
75
سوره قیامت
408
00:00:00
76
سوره انسان
411
00:00:00
77
سوره مرسلات
410
00:00:00
78
سوره نبا
451
00:00:00
79
سوره نازعات
421
00:00:00
80
سوره عبس
422
00:00:00
81
سوره تکویر
413
00:00:00
82
انفطار
416
00:00:00
83
سوره مطففین
413
00:00:00
84
سوره انشقاق
417
00:00:00
85
سوره بروج
414
00:00:00
86
سوره طارق
413
00:00:00
87
سوره اعلی
417
00:00:00
88
سوره غاشیه
411
00:00:00
89
سوره فجر
415
00:00:00
90
سوره بلد
414
00:00:00
91
سوره شمس
413
00:00:00
92
سوره لیل
415
00:00:00
93
سوره ضحی
416
00:00:00
94
سوره شرح
413
00:00:00
95
سوره تین
411
00:00:00
96
سوره علق
417
00:00:00
97
سوره قدر
413
00:00:00
98
سوره بینه
415
00:00:00
99
سوره زلزال
417
00:00:00
100
سوره عادیات
413
00:00:00
101
سوره قارعه
412
00:00:00
102
سوره تکاثر
412
00:00:00
103
سوره عصر
412
00:00:00
104
سوره همزه
412
00:00:00
105
سوره فیل
415
00:00:00
106
سوره قریش
415
00:00:00
107
سوره ماعون
412
00:00:00
108
سوره کوثر
420
00:00:00
109
سوره کافرون
413
00:00:00
110
سوره نصر
412
00:00:00
111
سوره مسد
415
00:00:00
112
سوره توحید
419
00:00:00
113
سوره فلق
415
00:00:00
114
سوره ناس
507
00:00:00
rss
1