ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد صیاف زاده
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد صیاف زاده
تفکیک بصورت جزء به جزء - برای دانلود جزء مورد نظر روی آن کلیک کنید.
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 609
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
جزء اول
100
00:00:00
2
جزء دوم
60
00:00:00
3
جزء سوم
54
00:00:00
4
جزء چهارم
57
00:00:00
5
جزء پنجم
57
00:00:00
6
جزء ششم
53
00:00:00
7
جزء هفتم
52
00:00:00
8
جزء هشتم
52
00:00:00
9
جزء نهم
52
00:00:00
10
جزء دهم
52
00:00:00
11
جزء یازدهم
54
00:00:00
12
جزء دوازدهم
52
00:00:00
13
جزء سیزدهم
52
00:00:00
14
جزء چهاردهم
52
00:00:00
15
جزء پانزدهم
52
00:00:00
16
جزء شانزدهم
52
00:00:00
17
جزء هفدهم
52
00:00:00
18
جزء هجدهم
52
00:00:00
19
جزء نوزدهم
52
00:00:00
20
جزء بیستم
52
00:00:00
21
جزء بیست ویکم
52
00:00:00
22
جزء بیست و دوم
53
00:00:00
23
جزء بیست وسوم
52
00:00:00
24
جزء بیست و چهارم
52
00:00:00
25
جزء بیست و پنجم
52
00:00:00
26
جزء بیست و ششم
52
00:00:00
27
جزء بیست و هفتم
52
00:00:00
28
جزء بیست و هشتم
52
00:00:00
29
جزء بیست و نهم
56
00:00:00
30
جزء سی ام
71
00:00:00
 ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد غامدی
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد غامدی
تفکیک بصورت جزء به جزء- برای دانلود جزء مورد نظر روی آن کلیک کنید.
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 507
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
جزء اول
93
00:00:00
2
جزء دوم
57
00:00:00
3
جزء سوم
50
00:00:00
4
جزء چهارم
50
00:00:00
5
جزء پنجم
52
00:00:00
6
جزء ششم
51
00:00:00
7
جزء هفتم
50
00:00:00
8
جزء هشتم
51
00:00:00
9
جزء نهم
51
00:00:00
10
جزء دهم
50
00:00:00
11
جزء یازدهم
50
00:00:00
12
جزء دوازدهم
50
00:00:00
13
جزء سیزدهم
51
00:00:00
14
جزء چهاردهم
50
00:00:00
15
جزء پانزدهم
51
00:00:00
16
جزء شانزدهم
50
00:00:00
17
جزء هفدهم
50
00:00:00
18
جزء هجدهم
50
00:00:00
19
جزء نوزدهم
50
00:00:00
20
جزء بیستم
51
00:00:00
21
جزء بیست ویکم
52
00:00:00
22
جزء بیست و دوم
51
00:00:00
23
جزء بیست و سوم
50
00:00:00
24
جزء بیست و چهارم
50
00:00:00
25
جزء بیست و پنجم
50
00:00:00
26
جزء بیست و ششم
50
00:00:00
27
جزء بیست و هفتم
50
00:00:00
28
جزء بیست و نهم
50
00:00:00
29
جزء سی ام
57
00:00:00
30
جزء بیست و هشتم
51
00:00:00
ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 2084
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
370
00:00:00
2
سوره بقره
294
00:00:00
3
سوره آل عمران
245
00:00:00
4
سوره نسا
235
00:00:00
5
سوره مائده
237
00:00:00
6
سوره انعام
238
00:00:00
7
سوره اعراف
235
00:00:00
8
سوره انفال
237
00:00:00
9
سوره توبه
235
00:00:00
10
سوره یونس
240
00:00:00
11
سوره هود
239
00:00:00
12
سوره یوسف
240
00:00:00
13
سوره رعد
236
00:00:00
14
سوره ابراهیم
236
00:00:00
15
سوره حجر
237
00:00:00
16
سوره نحل
235
00:00:00
17
سوره اسرا
237
00:00:00
18
سوره کهف
236
00:00:00
19
سوره مریم
235
00:00:00
20
سوره طه
237
00:00:00
21
سوره انبیا
236
00:00:00
22
سوره حج
236
00:00:00
23
سوره مومنون
235
00:00:00
24
سوره نور
236
00:00:00
25
سوره فرقان
249
00:00:00
26
سوره شعرا
238
00:00:00
27
سوره نمل
235
00:00:00
28
سوره قصص
236
00:00:00
29
سوره عنکبوت
235
00:00:00
30
سوره روم
235
00:00:00
31
سوره لقمان
235
00:00:00
32
سوره سجده
236
00:00:00
33
سوره احزاب
236
00:00:00
34
سوره سبا
235
00:00:00
35
سوره فاطر
237
00:00:00
36
سوره یس
241
00:00:00
37
سوره صافات
236
00:00:00
38
سوره ص
235
00:00:00
39
سوره زمر
235
00:00:00
40
سوره غافر
235
00:00:00
41
سوره فصلت
235
00:00:00
42
سوره شوری
235
00:00:00
43
سوره زخرف
235
00:00:00
44
سوره دخان
235
00:00:00
45
سوره جاثیه
236
00:00:00
46
سوره احقاف
235
00:00:00
47
سوره محمد
235
00:00:00
48
سوره فتح
235
00:00:00
49
سوره حجرات
235
00:00:00
50
سوره ق
237
00:00:00
51
سوره ذاریات
235
00:00:00
52
سوره طور
238
00:00:00
53
سوره نجم
236
00:00:00
54
سوره قمر
236
00:00:00
55
سوره رحمن
236
00:00:00
56
سوره واقعه
236
00:00:00
57
سوره حدید
235
00:00:00
58
سوره مجادله
235
00:00:00
59
سوره حشر
235
00:00:00
60
سوره ممتحنه
236
00:00:00
61
سوره صف
240
00:00:00
62
سوره جمعه
235
00:00:00
63
سوره منافقون
235
00:00:00
64
سوره تغابن
235
00:00:00
65
سوره طلاق
236
00:00:00
66
سوره تحریم
237
00:00:00
67
سوره ملک
239
00:00:00
68
سوره قلم
235
00:00:00
69
سوره حاقه
236
00:00:00
70
سوره معارج
237
00:00:00
71
سوره نوح
235
00:00:00
72
سوره جن
235
00:00:00
73
سوره مزمل
235
00:00:00
74
سوره مدثر
236
00:00:00
75
سوره قیامت
235
00:00:00
76
سوره انسان
237
00:00:00
77
سوره مرسلات
237
00:00:00
78
سوره نبا
257
00:00:00
79
سوره نازعات
236
00:00:00
80
سوره عبس
236
00:00:00
81
سوره تکویر
235
00:00:00
82
سوره انفطار
236
00:00:00
83
سوره مطففین
412
00:00:00
84
سوره انشقاق
236
00:00:00
85
سوره بروج
235
00:00:00
86
سوره طارق
236
00:00:00
87
سوره اعلی
236
00:00:00
88
سوره قاشیه
235
00:00:00
89
سوره فجر
237
00:00:00
90
سوره بلد
235
00:00:00
91
سوره شمس
235
00:00:00
92
سوره لیل
236
00:00:00
93
سوره ضحی
237
00:00:00
94
سوره شرح
236
00:00:00
95
سوره تین
235
00:00:00
96
سوره علق
236
00:00:00
97
سوره قدر
236
00:00:00
98
سوره بینه
235
00:00:00
99
سوره زلزله
239
00:00:00
100
سوره عادیات
243
00:00:00
101
سوره قارعه
237
00:00:00
102
سوره تکاثر
237
00:00:00
103
سوره عصر
238
00:00:00
104
سوره همزه
237
00:00:00
105
سوره فیل
235
00:00:00
106
سوره قریش
236
00:00:00
107
سوره ماعون
237
00:00:00
108
سوره کوثر
236
00:00:00
109
سوره کافرون
236
00:00:00
110
سوره نصر
240
00:00:00
111
سوره مسد
247
00:00:00
112
سوره توحید
245
00:00:00
113
سوره فلق
241
00:00:00
114
سوره ناس
260
00:00:00
ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد خلیل الحصری
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد خلیل الحصری
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 1300
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
131
00:00:00
2
سوره بقره
138
00:00:00
3
سوره آل عمران
102
00:00:00
4
سوره نساء
93
00:00:00
5
سوره مائده
92
00:00:00
6
سوره انعام
93
00:00:00
7
سوره اعراف
92
00:00:00
8
سوره انفال
91
00:00:00
9
سوره توبه
91
00:00:00
10
سوره یونس
91
00:00:00
11
سوره هود
91
00:00:00
12
سوره یوسف
92
00:00:00
13
سوره رعد
91
00:00:00
14
سوره ابراهیم
99
00:00:00
15
سوره حجر
95
00:00:00
16
سوره نحل
95
00:00:00
17
سوره اسراء
95
00:00:00
18
سوره کهف
95
00:00:00
19
سوره مریم
95
00:00:00
20
سوره طه
95
00:00:00
21
سوره انبیاء
95
00:00:00
22
سوره حج
95
00:00:00
23
سوره مومنون
95
00:00:00
24
سوره نور
96
00:00:00
25
سوره فرقان
95
00:00:00
26
سوره شعراء
95
00:00:00
27
سوره نمل
95
00:00:00
28
سوره قصص
95
00:00:00
29
سوره عنکبوت
95
00:00:00
30
سوره روم
95
00:00:00
31
سوره لقمان
95
00:00:00
32
سوره سجده
96
00:00:00
33
سوره احزاب
96
00:00:00
34
سوره سبا
95
00:00:00
35
سوره فاطر
95
00:00:00
36
سوره یس
95
00:00:00
37
سوره صافات
95
00:00:00
38
سوره ص
95
00:00:00
39
سوره زمر
95
00:00:00
40
سوره غافر
95
00:00:00
41
سوره فصلت
95
00:00:00
42
سوره شوری
96
00:00:00
43
سوره زخرف
95
00:00:00
44
سوره دخان
95
00:00:00
45
سوره جاثیه
95
00:00:00
46
سوره احقاف
95
00:00:00
47
سوره محمد
96
00:00:00
48
سوره فتح
95
00:00:00
49
سوره حجرات
96
00:00:00
50
سوره ق
95
00:00:00
51
سوره ذاریات
95
00:00:00
52
سوره طور
95
00:00:00
53
سوره نجم
95
00:00:00
54
سوره قمر
96
00:00:00
55
سوره الرحمن
96
00:00:00
56
سوره واقعه
97
00:00:00
57
سوره حدید
99
00:00:00
58
سوره مجادله
98
00:00:00
59
سوره حشر
95
00:00:00
60
سوره ممتحنه
95
00:00:00
61
سوره صف
95
00:00:00
62
سوره جمعه
96
00:00:00
63
سوره منافقون
97
00:00:00
64
سوره تغابن
95
00:00:00
65
سوره طلاق
95
00:00:00
66
سوره تحریم
96
00:00:00
67
سوره ملک
96
00:00:00
68
سوره قلم
95
00:00:00
69
سوره حاقه
97
00:00:00
70
سوره معارج
98
00:00:00
71
سوره نوح
96
00:00:00
72
سوره جن
102
00:00:00
73
سوره مزمل
99
00:00:00
74
سوره مدثر
97
00:00:00
75
سوره قیامت
97
00:00:00
76
سوره انسان
98
00:00:00
77
سوره مرسلات
97
00:00:00
78
سوره نبا
147
00:00:00
79
سوره نازعات
110
00:00:00
80
سوره عبس
109
00:00:00
81
سوره تکویر
108
00:00:00
82
سوره انفطار
109
00:00:00
83
سوره مطففین
109
00:00:00
84
سوره انشقاق
108
00:00:00
85
سوره بروج
108
00:00:00
86
سوره طارق
109
00:00:00
87
سوره اعلی
108
00:00:00
88
سوره غاشیه
109
00:00:00
89
سوره فجر
110
00:00:00
90
سوره بلد
109
00:00:00
91
سوره شمس
112
00:00:00
92
سوره لیل
108
00:00:00
93
سوره ضحی
109
00:00:00
94
سوره شرح
108
00:00:00
95
سوره تین
108
00:00:00
96
سوره علق
109
00:00:00
97
سوره قدر
109
00:00:00
98
سوره بینه
108
00:00:00
99
سوره زلزله
108
00:00:00
100
سوره عادیات
115
00:00:00
101
سوره قارعه
113
00:00:00
102
سوره تکاثر
112
00:00:00
103
سوره عصر
108
00:00:00
104
سوره همزه
108
00:00:00
105
سوره فیل
110
00:00:00
106
سوره قریش
108
00:00:00
107
سوره ماعون
108
00:00:00
108
سوره کوثر
108
00:00:00
109
سوره کافرون
110
00:00:00
110
سوره نصر
108
00:00:00
111
سوره مسد
109
00:00:00
112
سوره توحید
109
00:00:00
113
سوره فلق
111
00:00:00
114
سوره ناس
130
00:00:00
ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 12322
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
211
00:00:00
2
سوره بقره
179
00:00:00
3
سوره آل عمران
161
00:00:00
4
سوره نساء
158
00:00:00
5
سوره مائده
158
00:00:00
6
سوره انعام
158
00:00:00
7
سوره اعراف
159
00:00:00
8
سوره انفال
158
00:00:00
9
سوره توبه
159
00:00:00
10
سوره یونس
157
00:00:00
11
سوره هود
157
00:00:00
12
سوره یوسف
157
00:00:00
13
سوره رعد
157
00:00:00
14
سوره ابراهیم
157
00:00:00
15
سوره حجر
157
00:00:00
16
سوره نحل
157
00:00:00
17
سوره اسراء
158
00:00:00
18
سوره کهف
158
00:00:00
19
سوره مریم
158
00:00:00
20
سوره طه
157
00:00:00
21
سوره انبیاء
157
00:00:00
22
سوره حج
157
00:00:00
23
سوره مومنون
157
00:00:00
24
سوره نور
157
00:00:00
25
سوره فرقان
158
00:00:00
26
شعراء
157
00:00:00
27
سوره نمل
157
00:00:00
28
سوره قصص
157
00:00:00
29
سوره عنکبوت
157
00:00:00
30
سوره روم
157
00:00:00
31
سوره لقمان
157
00:00:00
32
سوره سجده
157
00:00:00
33
سوره احزاب
158
00:00:00
34
سوره سباء
158
00:00:00
35
سوره فاطر
157
00:00:00
36
سوره یس
162
00:00:00
37
سوره صافّات
158
00:00:00
38
سوره ص
157
00:00:00
39
سوره زمر
157
00:00:00
40
سوره غافر
157
00:00:00
41
سوره فصّلت
157
00:00:00
42
سوره شوری
157
00:00:00
43
سوره زخرف
157
00:00:00
44
سوره دخان
157
00:00:00
45
سوره جاثیه
157
00:00:00
46
سوره احقاف
157
00:00:00
47
سوره محمد
159
00:00:00
48
سوره فتح
158
00:00:00
49
سوره حجرات
157
00:00:00
50
سوره ق
157
00:00:00
51
سوره ذاریات
158
00:00:00
52
سوره طور
157
00:00:00
53
سوره نجم
157
00:00:00
54
سوره قمر
157
00:00:00
55
سوره رحمن
158
00:00:00
56
سوره واقعه
158
00:00:00
57
سوره حدید
157
00:00:00
58
سوره مجادله
158
00:00:00
59
سوره حشر
157
00:00:00
60
سوره ممتحنه
157
00:00:00
61
سوره صف
157
00:00:00
62
سوره جمعه
157
00:00:00
63
سوره منافقون
157
00:00:00
64
سوره تغابن
157
00:00:00
65
سوره طلاق
157
00:00:00
66
سوره تحریم
157
00:00:00
67
سوره ملک
158
00:00:00
68
سوره قلم
157
00:00:00
69
سوره حاقّه
157
00:00:00
70
سوره معارج
157
00:00:00
71
سوره نوح
157
00:00:00
72
سوره جن
159
00:00:00
73
سوره مزّمل
157
00:00:00
74
سوره مدّثر
157
00:00:00
75
سوره قیامت
157
00:00:00
76
سوره انسان
157
00:00:00
77
سوره مرسلات
158
00:00:00
78
سوره نبا
174
00:00:00
79
سوره نازعات
163
00:00:00
80
سوره عبس
160
00:00:00
81
سوره تکویر
159
00:00:00
82
انفطار
160
00:00:00
83
سوره مطففین
159
00:00:00
84
سوره انشقاق
159
00:00:00
85
سوره بروج
161
00:00:00
86
سوره طارق
161
00:00:00
87
سوره اعلی
161
00:00:00
88
سوره غاشیه
159
00:00:00
89
سوره فجر
159
00:00:00
90
سوره بلد
159
00:00:00
91
سوره شمس
160
00:00:00
92
سوره لیل
160
00:00:00
93
سوره ضحی
160
00:00:00
94
سوره شرح
160
00:00:00
95
سوره تین
159
00:00:00
96
سوره علق
162
00:00:00
97
سوره قدر
160
00:00:00
98
سوره بینه
160
00:00:00
99
سوره زلزال
160
00:00:00
100
سوره عادیات
160
00:00:00
101
سوره قارعه
159
00:00:00
102
سوره تکاثر
159
00:00:00
103
سوره عصر
159
00:00:00
104
سوره همزه
160
00:00:00
105
سوره فیل
160
00:00:00
106
سوره قریش
160
00:00:00
107
سوره ماعون
159
00:00:00
108
سوره کوثر
162
00:00:00
109
سوره کافرون
159
00:00:00
110
سوره نصر
159
00:00:00
111
سوره مسد
160
00:00:00
112
سوره توحید
162
00:00:00
113
سوره فلق
162
00:00:00
114
سوره ناس
241
00:00:00
rss
1