ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد صیاف زاده
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد صیاف زاده
تفکیک بصورت جزء به جزء - برای دانلود جزء مورد نظر روی آن کلیک کنید.
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 845
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
جزء اول
184
00:00:00
2
جزء دوم
122
00:00:00
3
جزء سوم
111
00:00:00
4
جزء چهارم
113
00:00:00
5
جزء پنجم
112
00:00:00
6
جزء ششم
107
00:00:00
7
جزء هفتم
107
00:00:00
8
جزء هشتم
106
00:00:00
9
جزء نهم
107
00:00:00
10
جزء دهم
106
00:00:00
11
جزء یازدهم
109
00:00:00
12
جزء دوازدهم
109
00:00:00
13
جزء سیزدهم
106
00:00:00
14
جزء چهاردهم
106
00:00:00
15
جزء پانزدهم
106
00:00:00
16
جزء شانزدهم
106
00:00:00
17
جزء هفدهم
106
00:00:00
18
جزء هجدهم
106
00:00:00
19
جزء نوزدهم
106
00:00:00
20
جزء بیستم
106
00:00:00
21
جزء بیست ویکم
109
00:00:00
22
جزء بیست و دوم
112
00:00:00
23
جزء بیست وسوم
106
00:00:00
24
جزء بیست و چهارم
106
00:00:00
25
جزء بیست و پنجم
107
00:00:00
26
جزء بیست و ششم
109
00:00:00
27
جزء بیست و هفتم
106
00:00:00
28
جزء بیست و هشتم
106
00:00:00
29
جزء بیست و نهم
112
00:00:00
30
جزء سی ام
132
00:00:00
 ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد غامدی
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد غامدی
تفکیک بصورت جزء به جزء- برای دانلود جزء مورد نظر روی آن کلیک کنید.
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 690
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
جزء اول
146
00:00:00
2
جزء دوم
86
00:00:00
3
جزء سوم
79
00:00:00
4
جزء چهارم
77
00:00:00
5
جزء پنجم
79
00:00:00
6
جزء ششم
79
00:00:00
7
جزء هفتم
76
00:00:00
8
جزء هشتم
77
00:00:00
9
جزء نهم
77
00:00:00
10
جزء دهم
76
00:00:00
11
جزء یازدهم
76
00:00:00
12
جزء دوازدهم
76
00:00:00
13
جزء سیزدهم
78
00:00:00
14
جزء چهاردهم
76
00:00:00
15
جزء پانزدهم
77
00:00:00
16
جزء شانزدهم
76
00:00:00
17
جزء هفدهم
77
00:00:00
18
جزء هجدهم
76
00:00:00
19
جزء نوزدهم
77
00:00:00
20
جزء بیستم
77
00:00:00
21
جزء بیست ویکم
78
00:00:00
22
جزء بیست و دوم
77
00:00:00
23
جزء بیست و سوم
76
00:00:00
24
جزء بیست و چهارم
76
00:00:00
25
جزء بیست و پنجم
76
00:00:00
26
جزء بیست و ششم
76
00:00:00
27
جزء بیست و هفتم
76
00:00:00
28
جزء بیست و نهم
77
00:00:00
29
جزء سی ام
90
00:00:00
30
جزء بیست و هشتم
77
00:00:00
ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 2461
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
436
00:00:00
2
سوره بقره
353
00:00:00
3
سوره آل عمران
292
00:00:00
4
سوره نسا
282
00:00:00
5
سوره مائده
285
00:00:00
6
سوره انعام
285
00:00:00
7
سوره اعراف
281
00:00:00
8
سوره انفال
283
00:00:00
9
سوره توبه
281
00:00:00
10
سوره یونس
290
00:00:00
11
سوره هود
285
00:00:00
12
سوره یوسف
287
00:00:00
13
سوره رعد
282
00:00:00
14
سوره ابراهیم
282
00:00:00
15
سوره حجر
283
00:00:00
16
سوره نحل
281
00:00:00
17
سوره اسرا
283
00:00:00
18
سوره کهف
282
00:00:00
19
سوره مریم
281
00:00:00
20
سوره طه
283
00:00:00
21
سوره انبیا
282
00:00:00
22
سوره حج
282
00:00:00
23
سوره مومنون
281
00:00:00
24
سوره نور
282
00:00:00
25
سوره فرقان
295
00:00:00
26
سوره شعرا
284
00:00:00
27
سوره نمل
281
00:00:00
28
سوره قصص
282
00:00:00
29
سوره عنکبوت
281
00:00:00
30
سوره روم
281
00:00:00
31
سوره لقمان
281
00:00:00
32
سوره سجده
282
00:00:00
33
سوره احزاب
284
00:00:00
34
سوره سبا
281
00:00:00
35
سوره فاطر
283
00:00:00
36
سوره یس
287
00:00:00
37
سوره صافات
282
00:00:00
38
سوره ص
281
00:00:00
39
سوره زمر
281
00:00:00
40
سوره غافر
281
00:00:00
41
سوره فصلت
281
00:00:00
42
سوره شوری
281
00:00:00
43
سوره زخرف
281
00:00:00
44
سوره دخان
281
00:00:00
45
سوره جاثیه
283
00:00:00
46
سوره احقاف
282
00:00:00
47
سوره محمد
282
00:00:00
48
سوره فتح
282
00:00:00
49
سوره حجرات
282
00:00:00
50
سوره ق
284
00:00:00
51
سوره ذاریات
282
00:00:00
52
سوره طور
284
00:00:00
53
سوره نجم
282
00:00:00
54
سوره قمر
283
00:00:00
55
سوره رحمن
283
00:00:00
56
سوره واقعه
282
00:00:00
57
سوره حدید
282
00:00:00
58
سوره مجادله
282
00:00:00
59
سوره حشر
282
00:00:00
60
سوره ممتحنه
283
00:00:00
61
سوره صف
287
00:00:00
62
سوره جمعه
281
00:00:00
63
سوره منافقون
281
00:00:00
64
سوره تغابن
282
00:00:00
65
سوره طلاق
283
00:00:00
66
سوره تحریم
284
00:00:00
67
سوره ملک
286
00:00:00
68
سوره قلم
281
00:00:00
69
سوره حاقه
282
00:00:00
70
سوره معارج
283
00:00:00
71
سوره نوح
281
00:00:00
72
سوره جن
281
00:00:00
73
سوره مزمل
281
00:00:00
74
سوره مدثر
282
00:00:00
75
سوره قیامت
281
00:00:00
76
سوره انسان
283
00:00:00
77
سوره مرسلات
283
00:00:00
78
سوره نبا
304
00:00:00
79
سوره نازعات
286
00:00:00
80
سوره عبس
282
00:00:00
81
سوره تکویر
281
00:00:00
82
سوره انفطار
282
00:00:00
83
سوره مطففین
458
00:00:00
84
سوره انشقاق
282
00:00:00
85
سوره بروج
281
00:00:00
86
سوره طارق
282
00:00:00
87
سوره اعلی
282
00:00:00
88
سوره قاشیه
281
00:00:00
89
سوره فجر
283
00:00:00
90
سوره بلد
282
00:00:00
91
سوره شمس
281
00:00:00
92
سوره لیل
282
00:00:00
93
سوره ضحی
283
00:00:00
94
سوره شرح
282
00:00:00
95
سوره تین
281
00:00:00
96
سوره علق
282
00:00:00
97
سوره قدر
282
00:00:00
98
سوره بینه
281
00:00:00
99
سوره زلزله
285
00:00:00
100
سوره عادیات
289
00:00:00
101
سوره قارعه
284
00:00:00
102
سوره تکاثر
283
00:00:00
103
سوره عصر
284
00:00:00
104
سوره همزه
283
00:00:00
105
سوره فیل
281
00:00:00
106
سوره قریش
282
00:00:00
107
سوره ماعون
283
00:00:00
108
سوره کوثر
282
00:00:00
109
سوره کافرون
282
00:00:00
110
سوره نصر
286
00:00:00
111
سوره مسد
293
00:00:00
112
سوره توحید
291
00:00:00
113
سوره فلق
287
00:00:00
114
سوره ناس
309
00:00:00
ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد خلیل الحصری
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد خلیل الحصری
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 1910
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
213
00:00:00
2
سوره بقره
197
00:00:00
3
سوره آل عمران
152
00:00:00
4
سوره نساء
143
00:00:00
5
سوره مائده
141
00:00:00
6
سوره انعام
142
00:00:00
7
سوره اعراف
143
00:00:00
8
سوره انفال
140
00:00:00
9
سوره توبه
139
00:00:00
10
سوره یونس
139
00:00:00
11
سوره هود
139
00:00:00
12
سوره یوسف
141
00:00:00
13
سوره رعد
139
00:00:00
14
سوره ابراهیم
149
00:00:00
15
سوره حجر
143
00:00:00
16
سوره نحل
143
00:00:00
17
سوره اسراء
143
00:00:00
18
سوره کهف
144
00:00:00
19
سوره مریم
143
00:00:00
20
سوره طه
143
00:00:00
21
سوره انبیاء
144
00:00:00
22
سوره حج
143
00:00:00
23
سوره مومنون
144
00:00:00
24
سوره نور
144
00:00:00
25
سوره فرقان
143
00:00:00
26
سوره شعراء
144
00:00:00
27
سوره نمل
143
00:00:00
28
سوره قصص
143
00:00:00
29
سوره عنکبوت
143
00:00:00
30
سوره روم
143
00:00:00
31
سوره لقمان
143
00:00:00
32
سوره سجده
144
00:00:00
33
سوره احزاب
145
00:00:00
34
سوره سبا
146
00:00:00
35
سوره فاطر
143
00:00:00
36
سوره یس
146
00:00:00
37
سوره صافات
143
00:00:00
38
سوره ص
143
00:00:00
39
سوره زمر
143
00:00:00
40
سوره غافر
143
00:00:00
41
سوره فصلت
143
00:00:00
42
سوره شوری
144
00:00:00
43
سوره زخرف
143
00:00:00
44
سوره دخان
143
00:00:00
45
سوره جاثیه
143
00:00:00
46
سوره احقاف
143
00:00:00
47
سوره محمد
144
00:00:00
48
سوره فتح
146
00:00:00
49
سوره حجرات
144
00:00:00
50
سوره ق
143
00:00:00
51
سوره ذاریات
145
00:00:00
52
سوره طور
145
00:00:00
53
سوره نجم
143
00:00:00
54
سوره قمر
144
00:00:00
55
سوره الرحمن
145
00:00:00
56
سوره واقعه
145
00:00:00
57
سوره حدید
147
00:00:00
58
سوره مجادله
147
00:00:00
59
سوره حشر
143
00:00:00
60
سوره ممتحنه
143
00:00:00
61
سوره صف
143
00:00:00
62
سوره جمعه
146
00:00:00
63
سوره منافقون
145
00:00:00
64
سوره تغابن
143
00:00:00
65
سوره طلاق
143
00:00:00
66
سوره تحریم
144
00:00:00
67
سوره ملک
146
00:00:00
68
سوره قلم
143
00:00:00
69
سوره حاقه
145
00:00:00
70
سوره معارج
146
00:00:00
71
سوره نوح
144
00:00:00
72
سوره جن
150
00:00:00
73
سوره مزمل
152
00:00:00
74
سوره مدثر
146
00:00:00
75
سوره قیامت
145
00:00:00
76
سوره انسان
146
00:00:00
77
سوره مرسلات
145
00:00:00
78
سوره نبا
196
00:00:00
79
سوره نازعات
158
00:00:00
80
سوره عبس
157
00:00:00
81
سوره تکویر
156
00:00:00
82
سوره انفطار
157
00:00:00
83
سوره مطففین
157
00:00:00
84
سوره انشقاق
156
00:00:00
85
سوره بروج
156
00:00:00
86
سوره طارق
160
00:00:00
87
سوره اعلی
156
00:00:00
88
سوره غاشیه
157
00:00:00
89
سوره فجر
158
00:00:00
90
سوره بلد
157
00:00:00
91
سوره شمس
160
00:00:00
92
سوره لیل
156
00:00:00
93
سوره ضحی
161
00:00:00
94
سوره شرح
156
00:00:00
95
سوره تین
156
00:00:00
96
سوره علق
157
00:00:00
97
سوره قدر
157
00:00:00
98
سوره بینه
156
00:00:00
99
سوره زلزله
156
00:00:00
100
سوره عادیات
164
00:00:00
101
سوره قارعه
161
00:00:00
102
سوره تکاثر
160
00:00:00
103
سوره عصر
156
00:00:00
104
سوره همزه
156
00:00:00
105
سوره فیل
158
00:00:00
106
سوره قریش
156
00:00:00
107
سوره ماعون
157
00:00:00
108
سوره کوثر
156
00:00:00
109
سوره کافرون
159
00:00:00
110
سوره نصر
157
00:00:00
111
سوره مسد
157
00:00:00
112
سوره توحید
157
00:00:00
113
سوره فلق
159
00:00:00
114
سوره ناس
183
00:00:00
ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 12627
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
280
00:00:00
2
سوره بقره
235
00:00:00
3
سوره آل عمران
210
00:00:00
4
سوره نساء
207
00:00:00
5
سوره مائده
211
00:00:00
6
سوره انعام
208
00:00:00
7
سوره اعراف
208
00:00:00
8
سوره انفال
207
00:00:00
9
سوره توبه
208
00:00:00
10
سوره یونس
206
00:00:00
11
سوره هود
206
00:00:00
12
سوره یوسف
206
00:00:00
13
سوره رعد
206
00:00:00
14
سوره ابراهیم
206
00:00:00
15
سوره حجر
206
00:00:00
16
سوره نحل
206
00:00:00
17
سوره اسراء
208
00:00:00
18
سوره کهف
207
00:00:00
19
سوره مریم
207
00:00:00
20
سوره طه
206
00:00:00
21
سوره انبیاء
206
00:00:00
22
سوره حج
206
00:00:00
23
سوره مومنون
206
00:00:00
24
سوره نور
206
00:00:00
25
سوره فرقان
207
00:00:00
26
شعراء
206
00:00:00
27
سوره نمل
206
00:00:00
28
سوره قصص
206
00:00:00
29
سوره عنکبوت
206
00:00:00
30
سوره روم
206
00:00:00
31
سوره لقمان
206
00:00:00
32
سوره سجده
206
00:00:00
33
سوره احزاب
207
00:00:00
34
سوره سباء
207
00:00:00
35
سوره فاطر
206
00:00:00
36
سوره یس
211
00:00:00
37
سوره صافّات
207
00:00:00
38
سوره ص
206
00:00:00
39
سوره زمر
206
00:00:00
40
سوره غافر
206
00:00:00
41
سوره فصّلت
206
00:00:00
42
سوره شوری
206
00:00:00
43
سوره زخرف
206
00:00:00
44
سوره دخان
206
00:00:00
45
سوره جاثیه
206
00:00:00
46
سوره احقاف
206
00:00:00
47
سوره محمد
208
00:00:00
48
سوره فتح
207
00:00:00
49
سوره حجرات
206
00:00:00
50
سوره ق
206
00:00:00
51
سوره ذاریات
207
00:00:00
52
سوره طور
206
00:00:00
53
سوره نجم
206
00:00:00
54
سوره قمر
206
00:00:00
55
سوره رحمن
207
00:00:00
56
سوره واقعه
207
00:00:00
57
سوره حدید
206
00:00:00
58
سوره مجادله
207
00:00:00
59
سوره حشر
206
00:00:00
60
سوره ممتحنه
206
00:00:00
61
سوره صف
206
00:00:00
62
سوره جمعه
206
00:00:00
63
سوره منافقون
206
00:00:00
64
سوره تغابن
206
00:00:00
65
سوره طلاق
206
00:00:00
66
سوره تحریم
206
00:00:00
67
سوره ملک
209
00:00:00
68
سوره قلم
206
00:00:00
69
سوره حاقّه
206
00:00:00
70
سوره معارج
206
00:00:00
71
سوره نوح
206
00:00:00
72
سوره جن
208
00:00:00
73
سوره مزّمل
206
00:00:00
74
سوره مدّثر
206
00:00:00
75
سوره قیامت
206
00:00:00
76
سوره انسان
206
00:00:00
77
سوره مرسلات
207
00:00:00
78
سوره نبا
228
00:00:00
79
سوره نازعات
215
00:00:00
80
سوره عبس
211
00:00:00
81
سوره تکویر
209
00:00:00
82
انفطار
213
00:00:00
83
سوره مطففین
210
00:00:00
84
سوره انشقاق
210
00:00:00
85
سوره بروج
212
00:00:00
86
سوره طارق
211
00:00:00
87
سوره اعلی
214
00:00:00
88
سوره غاشیه
209
00:00:00
89
سوره فجر
210
00:00:00
90
سوره بلد
212
00:00:00
91
سوره شمس
211
00:00:00
92
سوره لیل
213
00:00:00
93
سوره ضحی
213
00:00:00
94
سوره شرح
210
00:00:00
95
سوره تین
209
00:00:00
96
سوره علق
214
00:00:00
97
سوره قدر
211
00:00:00
98
سوره بینه
212
00:00:00
99
سوره زلزال
210
00:00:00
100
سوره عادیات
210
00:00:00
101
سوره قارعه
209
00:00:00
102
سوره تکاثر
209
00:00:00
103
سوره عصر
210
00:00:00
104
سوره همزه
210
00:00:00
105
سوره فیل
213
00:00:00
106
سوره قریش
213
00:00:00
107
سوره ماعون
210
00:00:00
108
سوره کوثر
212
00:00:00
109
سوره کافرون
210
00:00:00
110
سوره نصر
210
00:00:00
111
سوره مسد
211
00:00:00
112
سوره توحید
213
00:00:00
113
سوره فلق
212
00:00:00
114
سوره ناس
293
00:00:00
rss
1