ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد صیاف زاده
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد صیاف زاده
تفکیک بصورت جزء به جزء - برای دانلود جزء مورد نظر روی آن کلیک کنید.
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 2395
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
جزء اول
468
00:00:00
2
جزء دوم
308
00:00:00
3
جزء سوم
289
00:00:00
4
جزء چهارم
284
00:00:00
5
جزء پنجم
293
00:00:00
6
جزء ششم
278
00:00:00
7
جزء هفتم
278
00:00:00
8
جزء هشتم
277
00:00:00
9
جزء نهم
278
00:00:00
10
جزء دهم
278
00:00:00
11
جزء یازدهم
282
00:00:00
12
جزء دوازدهم
278
00:00:00
13
جزء سیزدهم
278
00:00:00
14
جزء چهاردهم
274
00:00:00
15
جزء پانزدهم
276
00:00:00
16
جزء شانزدهم
275
00:00:00
17
جزء هفدهم
274
00:00:00
18
جزء هجدهم
275
00:00:00
19
جزء نوزدهم
275
00:00:00
20
جزء بیستم
275
00:00:00
21
جزء بیست ویکم
278
00:00:00
22
جزء بیست و دوم
282
00:00:00
23
جزء بیست وسوم
277
00:00:00
24
جزء بیست و چهارم
275
00:00:00
25
جزء بیست و پنجم
275
00:00:00
26
جزء بیست و ششم
277
00:00:00
27
جزء بیست و هفتم
274
00:00:00
28
جزء بیست و هشتم
275
00:00:00
29
جزء بیست و نهم
284
00:00:00
30
جزء سی ام
337
00:00:00
 ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد غامدی
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد غامدی
تفکیک بصورت جزء به جزء- برای دانلود جزء مورد نظر روی آن کلیک کنید.
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 2191
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
جزء اول
396
00:00:00
2
جزء دوم
274
00:00:00
3
جزء سوم
259
00:00:00
4
جزء چهارم
244
00:00:00
5
جزء پنجم
242
00:00:00
6
جزء ششم
251
00:00:00
7
جزء هفتم
234
00:00:00
8
جزء هشتم
236
00:00:00
9
جزء نهم
236
00:00:00
10
جزء دهم
235
00:00:00
11
جزء یازدهم
235
00:00:00
12
جزء دوازدهم
235
00:00:00
13
جزء سیزدهم
235
00:00:00
14
جزء چهاردهم
233
00:00:00
15
جزء پانزدهم
234
00:00:00
16
جزء شانزدهم
234
00:00:00
17
جزء هفدهم
235
00:00:00
18
جزء هجدهم
233
00:00:00
19
جزء نوزدهم
235
00:00:00
20
جزء بیستم
235
00:00:00
21
جزء بیست ویکم
236
00:00:00
22
جزء بیست و دوم
237
00:00:00
23
جزء بیست و سوم
233
00:00:00
24
جزء بیست و چهارم
234
00:00:00
25
جزء بیست و پنجم
232
00:00:00
26
جزء بیست و ششم
234
00:00:00
27
جزء بیست و هفتم
235
00:00:00
28
جزء بیست و نهم
238
00:00:00
29
جزء سی ام
278
00:00:00
30
جزء بیست و هشتم
240
00:00:00
ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 4571
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
727
00:00:00
2
سوره بقره
627
00:00:00
3
سوره آل عمران
528
00:00:00
4
سوره نسا
504
00:00:00
5
سوره مائده
512
00:00:00
6
سوره انعام
511
00:00:00
7
سوره اعراف
507
00:00:00
8
سوره انفال
505
00:00:00
9
سوره توبه
503
00:00:00
10
سوره یونس
512
00:00:00
11
سوره هود
508
00:00:00
12
سوره یوسف
513
00:00:00
13
سوره رعد
505
00:00:00
14
سوره ابراهیم
506
00:00:00
15
سوره حجر
506
00:00:00
16
سوره نحل
505
00:00:00
17
سوره اسرا
507
00:00:00
18
سوره کهف
504
00:00:00
19
سوره مریم
504
00:00:00
20
سوره طه
505
00:00:00
21
سوره انبیا
506
00:00:00
22
سوره حج
505
00:00:00
23
سوره مومنون
505
00:00:00
24
سوره نور
505
00:00:00
25
سوره فرقان
521
00:00:00
26
سوره شعرا
507
00:00:00
27
سوره نمل
505
00:00:00
28
سوره قصص
505
00:00:00
29
سوره عنکبوت
506
00:00:00
30
سوره روم
506
00:00:00
31
سوره لقمان
505
00:00:00
32
سوره سجده
504
00:00:00
33
سوره احزاب
507
00:00:00
34
سوره سبا
504
00:00:00
35
سوره فاطر
506
00:00:00
36
سوره یس
513
00:00:00
37
سوره صافات
505
00:00:00
38
سوره ص
505
00:00:00
39
سوره زمر
504
00:00:00
40
سوره غافر
504
00:00:00
41
سوره فصلت
504
00:00:00
42
سوره شوری
504
00:00:00
43
سوره زخرف
507
00:00:00
44
سوره دخان
506
00:00:00
45
سوره جاثیه
506
00:00:00
46
سوره احقاف
505
00:00:00
47
سوره محمد
505
00:00:00
48
سوره فتح
505
00:00:00
49
سوره حجرات
505
00:00:00
50
سوره ق
507
00:00:00
51
سوره ذاریات
506
00:00:00
52
سوره طور
506
00:00:00
53
سوره نجم
505
00:00:00
54
سوره قمر
505
00:00:00
55
سوره رحمن
507
00:00:00
56
سوره واقعه
506
00:00:00
57
سوره حدید
505
00:00:00
58
سوره مجادله
505
00:00:00
59
سوره حشر
506
00:00:00
60
سوره ممتحنه
506
00:00:00
61
سوره صف
510
00:00:00
62
سوره جمعه
504
00:00:00
63
سوره منافقون
503
00:00:00
64
سوره تغابن
504
00:00:00
65
سوره طلاق
505
00:00:00
66
سوره تحریم
506
00:00:00
67
سوره ملک
510
00:00:00
68
سوره قلم
503
00:00:00
69
سوره حاقه
506
00:00:00
70
سوره معارج
505
00:00:00
71
سوره نوح
503
00:00:00
72
سوره جن
504
00:00:00
73
سوره مزمل
505
00:00:00
74
سوره مدثر
507
00:00:00
75
سوره قیامت
504
00:00:00
76
سوره انسان
509
00:00:00
77
سوره مرسلات
506
00:00:00
78
سوره نبا
552
00:00:00
79
سوره نازعات
509
00:00:00
80
سوره عبس
506
00:00:00
81
سوره تکویر
503
00:00:00
82
سوره انفطار
505
00:00:00
83
سوره مطففین
680
00:00:00
84
سوره انشقاق
504
00:00:00
85
سوره بروج
503
00:00:00
86
سوره طارق
504
00:00:00
87
سوره اعلی
504
00:00:00
88
سوره قاشیه
503
00:00:00
89
سوره فجر
505
00:00:00
90
سوره بلد
504
00:00:00
91
سوره شمس
503
00:00:00
92
سوره لیل
504
00:00:00
93
سوره ضحی
505
00:00:00
94
سوره شرح
504
00:00:00
95
سوره تین
503
00:00:00
96
سوره علق
504
00:00:00
97
سوره قدر
505
00:00:00
98
سوره بینه
503
00:00:00
99
سوره زلزله
507
00:00:00
100
سوره عادیات
512
00:00:00
101
سوره قارعه
507
00:00:00
102
سوره تکاثر
506
00:00:00
103
سوره عصر
507
00:00:00
104
سوره همزه
506
00:00:00
105
سوره فیل
504
00:00:00
106
سوره قریش
505
00:00:00
107
سوره ماعون
505
00:00:00
108
سوره کوثر
506
00:00:00
109
سوره کافرون
505
00:00:00
110
سوره نصر
509
00:00:00
111
سوره مسد
516
00:00:00
112
سوره توحید
514
00:00:00
113
سوره فلق
509
00:00:00
114
سوره ناس
533
00:00:00
ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد خلیل الحصری
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد خلیل الحصری
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 28385
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
3195
00:00:00
2
سوره بقره
2574
00:00:00
3
سوره آل عمران
1838
00:00:00
4
سوره نساء
1739
00:00:00
5
سوره مائده
1726
00:00:00
6
سوره انعام
1719
00:00:00
7
سوره اعراف
1691
00:00:00
8
سوره انفال
1675
00:00:00
9
سوره توبه
1668
00:00:00
10
سوره یونس
1742
00:00:00
11
سوره هود
1681
00:00:00
12
سوره یوسف
1752
00:00:00
13
سوره رعد
1717
00:00:00
14
سوره ابراهیم
1704
00:00:00
15
سوره حجر
1662
00:00:00
16
سوره نحل
1645
00:00:00
17
سوره اسراء
1708
00:00:00
18
سوره کهف
1666
00:00:00
19
سوره مریم
1687
00:00:00
20
سوره طه
1671
00:00:00
21
سوره انبیاء
1674
00:00:00
22
سوره حج
1642
00:00:00
23
سوره مومنون
1672
00:00:00
24
سوره نور
1683
00:00:00
25
سوره فرقان
1653
00:00:00
26
سوره شعراء
1665
00:00:00
27
سوره نمل
1648
00:00:00
28
سوره قصص
1647
00:00:00
29
سوره عنکبوت
1645
00:00:00
30
سوره روم
1644
00:00:00
31
سوره لقمان
1672
00:00:00
32
سوره سجده
1636
00:00:00
33
سوره احزاب
1646
00:00:00
34
سوره سبا
1644
00:00:00
35
سوره فاطر
1644
00:00:00
36
سوره یس
1761
00:00:00
37
سوره صافات
1666
00:00:00
38
سوره ص
1644
00:00:00
39
سوره زمر
1643
00:00:00
40
سوره غافر
1640
00:00:00
41
سوره فصلت
1637
00:00:00
42
سوره شوری
1671
00:00:00
43
سوره زخرف
1663
00:00:00
44
سوره دخان
1647
00:00:00
45
سوره جاثیه
1658
00:00:00
46
سوره احقاف
1669
00:00:00
47
سوره محمد
1663
00:00:00
48
سوره فتح
1663
00:00:00
49
سوره حجرات
1655
00:00:00
50
سوره ق
1663
00:00:00
51
سوره ذاریات
1645
00:00:00
52
سوره طور
1653
00:00:00
53
سوره نجم
1650
00:00:00
54
سوره قمر
1652
00:00:00
55
سوره الرحمن
1676
00:00:00
56
سوره واقعه
1700
00:00:00
57
سوره حدید
1679
00:00:00
58
سوره مجادله
1665
00:00:00
59
سوره حشر
1644
00:00:00
60
سوره ممتحنه
1640
00:00:00
61
سوره صف
1633
00:00:00
62
سوره جمعه
1650
00:00:00
63
سوره منافقون
1646
00:00:00
64
سوره تغابن
1661
00:00:00
65
سوره طلاق
1647
00:00:00
66
سوره تحریم
1642
00:00:00
67
سوره ملک
1692
00:00:00
68
سوره قلم
1649
00:00:00
69
سوره حاقه
1660
00:00:00
70
سوره معارج
1668
00:00:00
71
سوره نوح
1648
00:00:00
72
سوره جن
1643
00:00:00
73
سوره مزمل
1644
00:00:00
74
سوره مدثر
1639
00:00:00
75
سوره قیامت
1643
00:00:00
76
سوره انسان
1640
00:00:00
77
سوره مرسلات
1645
00:00:00
78
سوره نبا
1752
00:00:00
79
سوره نازعات
1712
00:00:00
80
سوره عبس
1684
00:00:00
81
سوره تکویر
1679
00:00:00
82
سوره انفطار
1648
00:00:00
83
سوره مطففین
1678
00:00:00
84
سوره انشقاق
1659
00:00:00
85
سوره بروج
1665
00:00:00
86
سوره طارق
1684
00:00:00
87
سوره اعلی
1664
00:00:00
88
سوره غاشیه
1725
00:00:00
89
سوره فجر
1684
00:00:00
90
سوره بلد
1665
00:00:00
91
سوره شمس
1676
00:00:00
92
سوره لیل
1661
00:00:00
93
سوره ضحی
1677
00:00:00
94
سوره شرح
1653
00:00:00
95
سوره تین
1675
00:00:00
96
سوره علق
1650
00:00:00
97
سوره قدر
1658
00:00:00
98
سوره بینه
1656
00:00:00
99
سوره زلزله
1665
00:00:00
100
سوره عادیات
1678
00:00:00
101
سوره قارعه
1670
00:00:00
102
سوره تکاثر
1678
00:00:00
103
سوره عصر
1656
00:00:00
104
سوره همزه
1672
00:00:00
105
سوره فیل
1657
00:00:00
106
سوره قریش
1663
00:00:00
107
سوره ماعون
1666
00:00:00
108
سوره کوثر
1667
00:00:00
109
سوره کافرون
1666
00:00:00
110
سوره نصر
1662
00:00:00
111
سوره مسد
1668
00:00:00
112
سوره توحید
1697
00:00:00
113
سوره فلق
1692
00:00:00
114
سوره ناس
1859
00:00:00
ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 14841
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
582
00:00:00
2
سوره بقره
507
00:00:00
3
سوره آل عمران
457
00:00:00
4
سوره نساء
447
00:00:00
5
سوره مائده
447
00:00:00
6
سوره انعام
441
00:00:00
7
سوره اعراف
442
00:00:00
8
سوره انفال
446
00:00:00
9
سوره توبه
441
00:00:00
10
سوره یونس
440
00:00:00
11
سوره هود
442
00:00:00
12
سوره یوسف
439
00:00:00
13
سوره رعد
438
00:00:00
14
سوره ابراهیم
442
00:00:00
15
سوره حجر
439
00:00:00
16
سوره نحل
438
00:00:00
17
سوره اسراء
442
00:00:00
18
سوره کهف
439
00:00:00
19
سوره مریم
439
00:00:00
20
سوره طه
439
00:00:00
21
سوره انبیاء
438
00:00:00
22
سوره حج
437
00:00:00
23
سوره مومنون
442
00:00:00
24
سوره نور
438
00:00:00
25
سوره فرقان
445
00:00:00
26
شعراء
437
00:00:00
27
سوره نمل
439
00:00:00
28
سوره قصص
437
00:00:00
29
سوره عنکبوت
438
00:00:00
30
سوره روم
441
00:00:00
31
سوره لقمان
443
00:00:00
32
سوره سجده
437
00:00:00
33
سوره احزاب
439
00:00:00
34
سوره سباء
440
00:00:00
35
سوره فاطر
439
00:00:00
36
سوره یس
445
00:00:00
37
سوره صافّات
438
00:00:00
38
سوره ص
437
00:00:00
39
سوره زمر
438
00:00:00
40
سوره غافر
438
00:00:00
41
سوره فصّلت
437
00:00:00
42
سوره شوری
438
00:00:00
43
سوره زخرف
437
00:00:00
44
سوره دخان
439
00:00:00
45
سوره جاثیه
437
00:00:00
46
سوره احقاف
438
00:00:00
47
سوره محمد
439
00:00:00
48
سوره فتح
441
00:00:00
49
سوره حجرات
440
00:00:00
50
سوره ق
437
00:00:00
51
سوره ذاریات
438
00:00:00
52
سوره طور
440
00:00:00
53
سوره نجم
437
00:00:00
54
سوره قمر
440
00:00:00
55
سوره رحمن
439
00:00:00
56
سوره واقعه
443
00:00:00
57
سوره حدید
437
00:00:00
58
سوره مجادله
438
00:00:00
59
سوره حشر
437
00:00:00
60
سوره ممتحنه
437
00:00:00
61
سوره صف
437
00:00:00
62
سوره جمعه
438
00:00:00
63
سوره منافقون
437
00:00:00
64
سوره تغابن
437
00:00:00
65
سوره طلاق
439
00:00:00
66
سوره تحریم
437
00:00:00
67
سوره ملک
440
00:00:00
68
سوره قلم
437
00:00:00
69
سوره حاقّه
437
00:00:00
70
سوره معارج
439
00:00:00
71
سوره نوح
437
00:00:00
72
سوره جن
441
00:00:00
73
سوره مزّمل
438
00:00:00
74
سوره مدّثر
437
00:00:00
75
سوره قیامت
437
00:00:00
76
سوره انسان
440
00:00:00
77
سوره مرسلات
439
00:00:00
78
سوره نبا
481
00:00:00
79
سوره نازعات
450
00:00:00
80
سوره عبس
451
00:00:00
81
سوره تکویر
442
00:00:00
82
انفطار
445
00:00:00
83
سوره مطففین
442
00:00:00
84
سوره انشقاق
446
00:00:00
85
سوره بروج
443
00:00:00
86
سوره طارق
442
00:00:00
87
سوره اعلی
446
00:00:00
88
سوره غاشیه
440
00:00:00
89
سوره فجر
445
00:00:00
90
سوره بلد
443
00:00:00
91
سوره شمس
444
00:00:00
92
سوره لیل
444
00:00:00
93
سوره ضحی
445
00:00:00
94
سوره شرح
442
00:00:00
95
سوره تین
440
00:00:00
96
سوره علق
446
00:00:00
97
سوره قدر
442
00:00:00
98
سوره بینه
444
00:00:00
99
سوره زلزال
446
00:00:00
100
سوره عادیات
442
00:00:00
101
سوره قارعه
441
00:00:00
102
سوره تکاثر
441
00:00:00
103
سوره عصر
441
00:00:00
104
سوره همزه
441
00:00:00
105
سوره فیل
444
00:00:00
106
سوره قریش
444
00:00:00
107
سوره ماعون
441
00:00:00
108
سوره کوثر
449
00:00:00
109
سوره کافرون
442
00:00:00
110
سوره نصر
441
00:00:00
111
سوره مسد
445
00:00:00
112
سوره توحید
448
00:00:00
113
سوره فلق
444
00:00:00
114
سوره ناس
537
00:00:00
rss
1