ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد صیاف زاده
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد صیاف زاده
تفکیک بصورت جزء به جزء - برای دانلود جزء مورد نظر روی آن کلیک کنید.
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 1989
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
جزء اول
395
00:00:00
2
جزء دوم
260
00:00:00
3
جزء سوم
246
00:00:00
4
جزء چهارم
241
00:00:00
5
جزء پنجم
250
00:00:00
6
جزء ششم
236
00:00:00
7
جزء هفتم
236
00:00:00
8
جزء هشتم
236
00:00:00
9
جزء نهم
237
00:00:00
10
جزء دهم
236
00:00:00
11
جزء یازدهم
241
00:00:00
12
جزء دوازدهم
237
00:00:00
13
جزء سیزدهم
237
00:00:00
14
جزء چهاردهم
234
00:00:00
15
جزء پانزدهم
236
00:00:00
16
جزء شانزدهم
235
00:00:00
17
جزء هفدهم
234
00:00:00
18
جزء هجدهم
235
00:00:00
19
جزء نوزدهم
235
00:00:00
20
جزء بیستم
234
00:00:00
21
جزء بیست ویکم
237
00:00:00
22
جزء بیست و دوم
241
00:00:00
23
جزء بیست وسوم
236
00:00:00
24
جزء بیست و چهارم
234
00:00:00
25
جزء بیست و پنجم
235
00:00:00
26
جزء بیست و ششم
237
00:00:00
27
جزء بیست و هفتم
234
00:00:00
28
جزء بیست و هشتم
235
00:00:00
29
جزء بیست و نهم
243
00:00:00
30
جزء سی ام
291
00:00:00
 ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد غامدی
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد غامدی
تفکیک بصورت جزء به جزء- برای دانلود جزء مورد نظر روی آن کلیک کنید.
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 1797
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
جزء اول
347
00:00:00
2
جزء دوم
234
00:00:00
3
جزء سوم
219
00:00:00
4
جزء چهارم
207
00:00:00
5
جزء پنجم
206
00:00:00
6
جزء ششم
213
00:00:00
7
جزء هفتم
199
00:00:00
8
جزء هشتم
200
00:00:00
9
جزء نهم
201
00:00:00
10
جزء دهم
200
00:00:00
11
جزء یازدهم
200
00:00:00
12
جزء دوازدهم
199
00:00:00
13
جزء سیزدهم
200
00:00:00
14
جزء چهاردهم
198
00:00:00
15
جزء پانزدهم
199
00:00:00
16
جزء شانزدهم
199
00:00:00
17
جزء هفدهم
200
00:00:00
18
جزء هجدهم
198
00:00:00
19
جزء نوزدهم
200
00:00:00
20
جزء بیستم
200
00:00:00
21
جزء بیست ویکم
200
00:00:00
22
جزء بیست و دوم
202
00:00:00
23
جزء بیست و سوم
199
00:00:00
24
جزء بیست و چهارم
200
00:00:00
25
جزء بیست و پنجم
198
00:00:00
26
جزء بیست و ششم
200
00:00:00
27
جزء بیست و هفتم
201
00:00:00
28
جزء بیست و نهم
203
00:00:00
29
جزء سی ام
229
00:00:00
30
جزء بیست و هشتم
206
00:00:00
ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 4159
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
671
00:00:00
2
سوره بقره
580
00:00:00
3
سوره آل عمران
482
00:00:00
4
سوره نسا
460
00:00:00
5
سوره مائده
467
00:00:00
6
سوره انعام
466
00:00:00
7
سوره اعراف
459
00:00:00
8
سوره انفال
461
00:00:00
9
سوره توبه
459
00:00:00
10
سوره یونس
468
00:00:00
11
سوره هود
464
00:00:00
12
سوره یوسف
469
00:00:00
13
سوره رعد
461
00:00:00
14
سوره ابراهیم
462
00:00:00
15
سوره حجر
462
00:00:00
16
سوره نحل
461
00:00:00
17
سوره اسرا
462
00:00:00
18
سوره کهف
460
00:00:00
19
سوره مریم
459
00:00:00
20
سوره طه
461
00:00:00
21
سوره انبیا
462
00:00:00
22
سوره حج
461
00:00:00
23
سوره مومنون
461
00:00:00
24
سوره نور
461
00:00:00
25
سوره فرقان
477
00:00:00
26
سوره شعرا
463
00:00:00
27
سوره نمل
461
00:00:00
28
سوره قصص
461
00:00:00
29
سوره عنکبوت
461
00:00:00
30
سوره روم
462
00:00:00
31
سوره لقمان
461
00:00:00
32
سوره سجده
460
00:00:00
33
سوره احزاب
462
00:00:00
34
سوره سبا
460
00:00:00
35
سوره فاطر
462
00:00:00
36
سوره یس
469
00:00:00
37
سوره صافات
461
00:00:00
38
سوره ص
461
00:00:00
39
سوره زمر
460
00:00:00
40
سوره غافر
460
00:00:00
41
سوره فصلت
460
00:00:00
42
سوره شوری
460
00:00:00
43
سوره زخرف
463
00:00:00
44
سوره دخان
462
00:00:00
45
سوره جاثیه
462
00:00:00
46
سوره احقاف
461
00:00:00
47
سوره محمد
461
00:00:00
48
سوره فتح
461
00:00:00
49
سوره حجرات
461
00:00:00
50
سوره ق
463
00:00:00
51
سوره ذاریات
461
00:00:00
52
سوره طور
462
00:00:00
53
سوره نجم
461
00:00:00
54
سوره قمر
461
00:00:00
55
سوره رحمن
463
00:00:00
56
سوره واقعه
462
00:00:00
57
سوره حدید
461
00:00:00
58
سوره مجادله
461
00:00:00
59
سوره حشر
462
00:00:00
60
سوره ممتحنه
462
00:00:00
61
سوره صف
466
00:00:00
62
سوره جمعه
460
00:00:00
63
سوره منافقون
459
00:00:00
64
سوره تغابن
460
00:00:00
65
سوره طلاق
461
00:00:00
66
سوره تحریم
462
00:00:00
67
سوره ملک
466
00:00:00
68
سوره قلم
459
00:00:00
69
سوره حاقه
462
00:00:00
70
سوره معارج
461
00:00:00
71
سوره نوح
459
00:00:00
72
سوره جن
460
00:00:00
73
سوره مزمل
461
00:00:00
74
سوره مدثر
463
00:00:00
75
سوره قیامت
460
00:00:00
76
سوره انسان
465
00:00:00
77
سوره مرسلات
462
00:00:00
78
سوره نبا
503
00:00:00
79
سوره نازعات
465
00:00:00
80
سوره عبس
462
00:00:00
81
سوره تکویر
459
00:00:00
82
سوره انفطار
460
00:00:00
83
سوره مطففین
636
00:00:00
84
سوره انشقاق
460
00:00:00
85
سوره بروج
459
00:00:00
86
سوره طارق
460
00:00:00
87
سوره اعلی
460
00:00:00
88
سوره قاشیه
459
00:00:00
89
سوره فجر
461
00:00:00
90
سوره بلد
460
00:00:00
91
سوره شمس
459
00:00:00
92
سوره لیل
460
00:00:00
93
سوره ضحی
461
00:00:00
94
سوره شرح
460
00:00:00
95
سوره تین
459
00:00:00
96
سوره علق
460
00:00:00
97
سوره قدر
461
00:00:00
98
سوره بینه
459
00:00:00
99
سوره زلزله
463
00:00:00
100
سوره عادیات
468
00:00:00
101
سوره قارعه
463
00:00:00
102
سوره تکاثر
461
00:00:00
103
سوره عصر
463
00:00:00
104
سوره همزه
462
00:00:00
105
سوره فیل
460
00:00:00
106
سوره قریش
461
00:00:00
107
سوره ماعون
461
00:00:00
108
سوره کوثر
462
00:00:00
109
سوره کافرون
461
00:00:00
110
سوره نصر
465
00:00:00
111
سوره مسد
472
00:00:00
112
سوره توحید
470
00:00:00
113
سوره فلق
465
00:00:00
114
سوره ناس
488
00:00:00
ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد خلیل الحصری
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد خلیل الحصری
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 21543
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
2459
00:00:00
2
سوره بقره
1968
00:00:00
3
سوره آل عمران
1398
00:00:00
4
سوره نساء
1330
00:00:00
5
سوره مائده
1325
00:00:00
6
سوره انعام
1315
00:00:00
7
سوره اعراف
1293
00:00:00
8
سوره انفال
1289
00:00:00
9
سوره توبه
1279
00:00:00
10
سوره یونس
1349
00:00:00
11
سوره هود
1285
00:00:00
12
سوره یوسف
1340
00:00:00
13
سوره رعد
1323
00:00:00
14
سوره ابراهیم
1299
00:00:00
15
سوره حجر
1270
00:00:00
16
سوره نحل
1259
00:00:00
17
سوره اسراء
1311
00:00:00
18
سوره کهف
1275
00:00:00
19
سوره مریم
1295
00:00:00
20
سوره طه
1281
00:00:00
21
سوره انبیاء
1285
00:00:00
22
سوره حج
1260
00:00:00
23
سوره مومنون
1287
00:00:00
24
سوره نور
1289
00:00:00
25
سوره فرقان
1269
00:00:00
26
سوره شعراء
1278
00:00:00
27
سوره نمل
1265
00:00:00
28
سوره قصص
1264
00:00:00
29
سوره عنکبوت
1260
00:00:00
30
سوره روم
1260
00:00:00
31
سوره لقمان
1281
00:00:00
32
سوره سجده
1254
00:00:00
33
سوره احزاب
1259
00:00:00
34
سوره سبا
1261
00:00:00
35
سوره فاطر
1258
00:00:00
36
سوره یس
1353
00:00:00
37
سوره صافات
1282
00:00:00
38
سوره ص
1261
00:00:00
39
سوره زمر
1260
00:00:00
40
سوره غافر
1255
00:00:00
41
سوره فصلت
1255
00:00:00
42
سوره شوری
1285
00:00:00
43
سوره زخرف
1281
00:00:00
44
سوره دخان
1264
00:00:00
45
سوره جاثیه
1272
00:00:00
46
سوره احقاف
1282
00:00:00
47
سوره محمد
1278
00:00:00
48
سوره فتح
1274
00:00:00
49
سوره حجرات
1265
00:00:00
50
سوره ق
1278
00:00:00
51
سوره ذاریات
1264
00:00:00
52
سوره طور
1265
00:00:00
53
سوره نجم
1265
00:00:00
54
سوره قمر
1269
00:00:00
55
سوره الرحمن
1286
00:00:00
56
سوره واقعه
1310
00:00:00
57
سوره حدید
1297
00:00:00
58
سوره مجادله
1280
00:00:00
59
سوره حشر
1263
00:00:00
60
سوره ممتحنه
1258
00:00:00
61
سوره صف
1251
00:00:00
62
سوره جمعه
1266
00:00:00
63
سوره منافقون
1263
00:00:00
64
سوره تغابن
1273
00:00:00
65
سوره طلاق
1261
00:00:00
66
سوره تحریم
1260
00:00:00
67
سوره ملک
1303
00:00:00
68
سوره قلم
1267
00:00:00
69
سوره حاقه
1275
00:00:00
70
سوره معارج
1281
00:00:00
71
سوره نوح
1264
00:00:00
72
سوره جن
1260
00:00:00
73
سوره مزمل
1261
00:00:00
74
سوره مدثر
1257
00:00:00
75
سوره قیامت
1260
00:00:00
76
سوره انسان
1257
00:00:00
77
سوره مرسلات
1259
00:00:00
78
سوره نبا
1353
00:00:00
79
سوره نازعات
1322
00:00:00
80
سوره عبس
1294
00:00:00
81
سوره تکویر
1288
00:00:00
82
سوره انفطار
1265
00:00:00
83
سوره مطففین
1288
00:00:00
84
سوره انشقاق
1272
00:00:00
85
سوره بروج
1275
00:00:00
86
سوره طارق
1277
00:00:00
87
سوره اعلی
1277
00:00:00
88
سوره غاشیه
1342
00:00:00
89
سوره فجر
1294
00:00:00
90
سوره بلد
1277
00:00:00
91
سوره شمس
1288
00:00:00
92
سوره لیل
1273
00:00:00
93
سوره ضحی
1276
00:00:00
94
سوره شرح
1265
00:00:00
95
سوره تین
1285
00:00:00
96
سوره علق
1267
00:00:00
97
سوره قدر
1273
00:00:00
98
سوره بینه
1267
00:00:00
99
سوره زلزله
1274
00:00:00
100
سوره عادیات
1284
00:00:00
101
سوره قارعه
1278
00:00:00
102
سوره تکاثر
1295
00:00:00
103
سوره عصر
1270
00:00:00
104
سوره همزه
1271
00:00:00
105
سوره فیل
1271
00:00:00
106
سوره قریش
1269
00:00:00
107
سوره ماعون
1270
00:00:00
108
سوره کوثر
1274
00:00:00
109
سوره کافرون
1276
00:00:00
110
سوره نصر
1271
00:00:00
111
سوره مسد
1274
00:00:00
112
سوره توحید
1301
00:00:00
113
سوره فلق
1291
00:00:00
114
سوره ناس
1431
00:00:00
ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 14135
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
520
00:00:00
2
سوره بقره
449
00:00:00
3
سوره آل عمران
404
00:00:00
4
سوره نساء
395
00:00:00
5
سوره مائده
392
00:00:00
6
سوره انعام
388
00:00:00
7
سوره اعراف
390
00:00:00
8
سوره انفال
395
00:00:00
9
سوره توبه
389
00:00:00
10
سوره یونس
389
00:00:00
11
سوره هود
390
00:00:00
12
سوره یوسف
387
00:00:00
13
سوره رعد
386
00:00:00
14
سوره ابراهیم
391
00:00:00
15
سوره حجر
388
00:00:00
16
سوره نحل
387
00:00:00
17
سوره اسراء
391
00:00:00
18
سوره کهف
388
00:00:00
19
سوره مریم
388
00:00:00
20
سوره طه
388
00:00:00
21
سوره انبیاء
387
00:00:00
22
سوره حج
386
00:00:00
23
سوره مومنون
391
00:00:00
24
سوره نور
387
00:00:00
25
سوره فرقان
394
00:00:00
26
شعراء
386
00:00:00
27
سوره نمل
388
00:00:00
28
سوره قصص
386
00:00:00
29
سوره عنکبوت
387
00:00:00
30
سوره روم
390
00:00:00
31
سوره لقمان
392
00:00:00
32
سوره سجده
386
00:00:00
33
سوره احزاب
388
00:00:00
34
سوره سباء
389
00:00:00
35
سوره فاطر
388
00:00:00
36
سوره یس
393
00:00:00
37
سوره صافّات
387
00:00:00
38
سوره ص
386
00:00:00
39
سوره زمر
387
00:00:00
40
سوره غافر
387
00:00:00
41
سوره فصّلت
386
00:00:00
42
سوره شوری
387
00:00:00
43
سوره زخرف
386
00:00:00
44
سوره دخان
388
00:00:00
45
سوره جاثیه
386
00:00:00
46
سوره احقاف
387
00:00:00
47
سوره محمد
388
00:00:00
48
سوره فتح
390
00:00:00
49
سوره حجرات
388
00:00:00
50
سوره ق
386
00:00:00
51
سوره ذاریات
387
00:00:00
52
سوره طور
389
00:00:00
53
سوره نجم
386
00:00:00
54
سوره قمر
389
00:00:00
55
سوره رحمن
388
00:00:00
56
سوره واقعه
390
00:00:00
57
سوره حدید
386
00:00:00
58
سوره مجادله
387
00:00:00
59
سوره حشر
386
00:00:00
60
سوره ممتحنه
386
00:00:00
61
سوره صف
386
00:00:00
62
سوره جمعه
386
00:00:00
63
سوره منافقون
386
00:00:00
64
سوره تغابن
386
00:00:00
65
سوره طلاق
386
00:00:00
66
سوره تحریم
386
00:00:00
67
سوره ملک
389
00:00:00
68
سوره قلم
386
00:00:00
69
سوره حاقّه
386
00:00:00
70
سوره معارج
387
00:00:00
71
سوره نوح
386
00:00:00
72
سوره جن
390
00:00:00
73
سوره مزّمل
387
00:00:00
74
سوره مدّثر
386
00:00:00
75
سوره قیامت
386
00:00:00
76
سوره انسان
389
00:00:00
77
سوره مرسلات
388
00:00:00
78
سوره نبا
428
00:00:00
79
سوره نازعات
398
00:00:00
80
سوره عبس
399
00:00:00
81
سوره تکویر
391
00:00:00
82
انفطار
394
00:00:00
83
سوره مطففین
391
00:00:00
84
سوره انشقاق
395
00:00:00
85
سوره بروج
392
00:00:00
86
سوره طارق
391
00:00:00
87
سوره اعلی
395
00:00:00
88
سوره غاشیه
389
00:00:00
89
سوره فجر
392
00:00:00
90
سوره بلد
392
00:00:00
91
سوره شمس
391
00:00:00
92
سوره لیل
393
00:00:00
93
سوره ضحی
394
00:00:00
94
سوره شرح
391
00:00:00
95
سوره تین
389
00:00:00
96
سوره علق
395
00:00:00
97
سوره قدر
391
00:00:00
98
سوره بینه
392
00:00:00
99
سوره زلزال
394
00:00:00
100
سوره عادیات
391
00:00:00
101
سوره قارعه
390
00:00:00
102
سوره تکاثر
389
00:00:00
103
سوره عصر
390
00:00:00
104
سوره همزه
390
00:00:00
105
سوره فیل
393
00:00:00
106
سوره قریش
393
00:00:00
107
سوره ماعون
390
00:00:00
108
سوره کوثر
397
00:00:00
109
سوره کافرون
391
00:00:00
110
سوره نصر
390
00:00:00
111
سوره مسد
392
00:00:00
112
سوره توحید
396
00:00:00
113
سوره فلق
393
00:00:00
114
سوره ناس
484
00:00:00
rss
1