ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد صیاف زاده
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد صیاف زاده
تفکیک بصورت جزء به جزء - برای دانلود جزء مورد نظر روی آن کلیک کنید.
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 954
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
جزء اول
202
00:00:00
2
جزء دوم
137
00:00:00
3
جزء سوم
124
00:00:00
4
جزء چهارم
126
00:00:00
5
جزء پنجم
125
00:00:00
6
جزء ششم
120
00:00:00
7
جزء هفتم
120
00:00:00
8
جزء هشتم
119
00:00:00
9
جزء نهم
120
00:00:00
10
جزء دهم
119
00:00:00
11
جزء یازدهم
122
00:00:00
12
جزء دوازدهم
122
00:00:00
13
جزء سیزدهم
119
00:00:00
14
جزء چهاردهم
119
00:00:00
15
جزء پانزدهم
119
00:00:00
16
جزء شانزدهم
119
00:00:00
17
جزء هفدهم
119
00:00:00
18
جزء هجدهم
119
00:00:00
19
جزء نوزدهم
120
00:00:00
20
جزء بیستم
119
00:00:00
21
جزء بیست ویکم
122
00:00:00
22
جزء بیست و دوم
125
00:00:00
23
جزء بیست وسوم
119
00:00:00
24
جزء بیست و چهارم
119
00:00:00
25
جزء بیست و پنجم
120
00:00:00
26
جزء بیست و ششم
122
00:00:00
27
جزء بیست و هفتم
119
00:00:00
28
جزء بیست و هشتم
119
00:00:00
29
جزء بیست و نهم
128
00:00:00
30
جزء سی ام
152
00:00:00
 ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد غامدی
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد غامدی
تفکیک بصورت جزء به جزء- برای دانلود جزء مورد نظر روی آن کلیک کنید.
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 793
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
جزء اول
167
00:00:00
2
جزء دوم
101
00:00:00
3
جزء سوم
91
00:00:00
4
جزء چهارم
89
00:00:00
5
جزء پنجم
91
00:00:00
6
جزء ششم
91
00:00:00
7
جزء هفتم
88
00:00:00
8
جزء هشتم
89
00:00:00
9
جزء نهم
90
00:00:00
10
جزء دهم
90
00:00:00
11
جزء یازدهم
88
00:00:00
12
جزء دوازدهم
88
00:00:00
13
جزء سیزدهم
90
00:00:00
14
جزء چهاردهم
88
00:00:00
15
جزء پانزدهم
89
00:00:00
16
جزء شانزدهم
88
00:00:00
17
جزء هفدهم
89
00:00:00
18
جزء هجدهم
88
00:00:00
19
جزء نوزدهم
90
00:00:00
20
جزء بیستم
89
00:00:00
21
جزء بیست ویکم
90
00:00:00
22
جزء بیست و دوم
89
00:00:00
23
جزء بیست و سوم
88
00:00:00
24
جزء بیست و چهارم
88
00:00:00
25
جزء بیست و پنجم
88
00:00:00
26
جزء بیست و ششم
88
00:00:00
27
جزء بیست و هفتم
90
00:00:00
28
جزء بیست و نهم
89
00:00:00
29
جزء سی ام
103
00:00:00
30
جزء بیست و هشتم
89
00:00:00
ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 2593
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
464
00:00:00
2
سوره بقره
384
00:00:00
3
سوره آل عمران
315
00:00:00
4
سوره نسا
303
00:00:00
5
سوره مائده
307
00:00:00
6
سوره انعام
306
00:00:00
7
سوره اعراف
302
00:00:00
8
سوره انفال
304
00:00:00
9
سوره توبه
302
00:00:00
10
سوره یونس
311
00:00:00
11
سوره هود
306
00:00:00
12
سوره یوسف
310
00:00:00
13
سوره رعد
304
00:00:00
14
سوره ابراهیم
304
00:00:00
15
سوره حجر
304
00:00:00
16
سوره نحل
302
00:00:00
17
سوره اسرا
304
00:00:00
18
سوره کهف
303
00:00:00
19
سوره مریم
302
00:00:00
20
سوره طه
304
00:00:00
21
سوره انبیا
303
00:00:00
22
سوره حج
303
00:00:00
23
سوره مومنون
302
00:00:00
24
سوره نور
303
00:00:00
25
سوره فرقان
316
00:00:00
26
سوره شعرا
305
00:00:00
27
سوره نمل
302
00:00:00
28
سوره قصص
303
00:00:00
29
سوره عنکبوت
302
00:00:00
30
سوره روم
302
00:00:00
31
سوره لقمان
302
00:00:00
32
سوره سجده
303
00:00:00
33
سوره احزاب
305
00:00:00
34
سوره سبا
302
00:00:00
35
سوره فاطر
304
00:00:00
36
سوره یس
308
00:00:00
37
سوره صافات
303
00:00:00
38
سوره ص
302
00:00:00
39
سوره زمر
302
00:00:00
40
سوره غافر
302
00:00:00
41
سوره فصلت
302
00:00:00
42
سوره شوری
302
00:00:00
43
سوره زخرف
302
00:00:00
44
سوره دخان
302
00:00:00
45
سوره جاثیه
304
00:00:00
46
سوره احقاف
303
00:00:00
47
سوره محمد
303
00:00:00
48
سوره فتح
303
00:00:00
49
سوره حجرات
303
00:00:00
50
سوره ق
305
00:00:00
51
سوره ذاریات
303
00:00:00
52
سوره طور
305
00:00:00
53
سوره نجم
303
00:00:00
54
سوره قمر
304
00:00:00
55
سوره رحمن
304
00:00:00
56
سوره واقعه
303
00:00:00
57
سوره حدید
303
00:00:00
58
سوره مجادله
303
00:00:00
59
سوره حشر
303
00:00:00
60
سوره ممتحنه
304
00:00:00
61
سوره صف
308
00:00:00
62
سوره جمعه
302
00:00:00
63
سوره منافقون
302
00:00:00
64
سوره تغابن
303
00:00:00
65
سوره طلاق
304
00:00:00
66
سوره تحریم
305
00:00:00
67
سوره ملک
307
00:00:00
68
سوره قلم
302
00:00:00
69
سوره حاقه
303
00:00:00
70
سوره معارج
304
00:00:00
71
سوره نوح
302
00:00:00
72
سوره جن
302
00:00:00
73
سوره مزمل
302
00:00:00
74
سوره مدثر
303
00:00:00
75
سوره قیامت
302
00:00:00
76
سوره انسان
304
00:00:00
77
سوره مرسلات
304
00:00:00
78
سوره نبا
329
00:00:00
79
سوره نازعات
307
00:00:00
80
سوره عبس
303
00:00:00
81
سوره تکویر
302
00:00:00
82
سوره انفطار
303
00:00:00
83
سوره مطففین
479
00:00:00
84
سوره انشقاق
303
00:00:00
85
سوره بروج
302
00:00:00
86
سوره طارق
303
00:00:00
87
سوره اعلی
303
00:00:00
88
سوره قاشیه
302
00:00:00
89
سوره فجر
304
00:00:00
90
سوره بلد
303
00:00:00
91
سوره شمس
302
00:00:00
92
سوره لیل
303
00:00:00
93
سوره ضحی
304
00:00:00
94
سوره شرح
303
00:00:00
95
سوره تین
302
00:00:00
96
سوره علق
303
00:00:00
97
سوره قدر
303
00:00:00
98
سوره بینه
302
00:00:00
99
سوره زلزله
306
00:00:00
100
سوره عادیات
310
00:00:00
101
سوره قارعه
305
00:00:00
102
سوره تکاثر
304
00:00:00
103
سوره عصر
305
00:00:00
104
سوره همزه
304
00:00:00
105
سوره فیل
302
00:00:00
106
سوره قریش
303
00:00:00
107
سوره ماعون
304
00:00:00
108
سوره کوثر
303
00:00:00
109
سوره کافرون
303
00:00:00
110
سوره نصر
307
00:00:00
111
سوره مسد
314
00:00:00
112
سوره توحید
312
00:00:00
113
سوره فلق
308
00:00:00
114
سوره ناس
330
00:00:00
ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد خلیل الحصری
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد خلیل الحصری
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 2415
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
285
00:00:00
2
سوره بقره
248
00:00:00
3
سوره آل عمران
193
00:00:00
4
سوره نساء
184
00:00:00
5
سوره مائده
183
00:00:00
6
سوره انعام
183
00:00:00
7
سوره اعراف
184
00:00:00
8
سوره انفال
181
00:00:00
9
سوره توبه
180
00:00:00
10
سوره یونس
181
00:00:00
11
سوره هود
180
00:00:00
12
سوره یوسف
182
00:00:00
13
سوره رعد
180
00:00:00
14
سوره ابراهیم
190
00:00:00
15
سوره حجر
184
00:00:00
16
سوره نحل
184
00:00:00
17
سوره اسراء
184
00:00:00
18
سوره کهف
186
00:00:00
19
سوره مریم
184
00:00:00
20
سوره طه
184
00:00:00
21
سوره انبیاء
185
00:00:00
22
سوره حج
184
00:00:00
23
سوره مومنون
185
00:00:00
24
سوره نور
188
00:00:00
25
سوره فرقان
184
00:00:00
26
سوره شعراء
186
00:00:00
27
سوره نمل
184
00:00:00
28
سوره قصص
184
00:00:00
29
سوره عنکبوت
184
00:00:00
30
سوره روم
184
00:00:00
31
سوره لقمان
184
00:00:00
32
سوره سجده
185
00:00:00
33
سوره احزاب
188
00:00:00
34
سوره سبا
187
00:00:00
35
سوره فاطر
184
00:00:00
36
سوره یس
193
00:00:00
37
سوره صافات
184
00:00:00
38
سوره ص
184
00:00:00
39
سوره زمر
184
00:00:00
40
سوره غافر
185
00:00:00
41
سوره فصلت
184
00:00:00
42
سوره شوری
185
00:00:00
43
سوره زخرف
184
00:00:00
44
سوره دخان
184
00:00:00
45
سوره جاثیه
184
00:00:00
46
سوره احقاف
184
00:00:00
47
سوره محمد
185
00:00:00
48
سوره فتح
187
00:00:00
49
سوره حجرات
187
00:00:00
50
سوره ق
184
00:00:00
51
سوره ذاریات
186
00:00:00
52
سوره طور
186
00:00:00
53
سوره نجم
184
00:00:00
54
سوره قمر
185
00:00:00
55
سوره الرحمن
186
00:00:00
56
سوره واقعه
187
00:00:00
57
سوره حدید
188
00:00:00
58
سوره مجادله
188
00:00:00
59
سوره حشر
184
00:00:00
60
سوره ممتحنه
184
00:00:00
61
سوره صف
184
00:00:00
62
سوره جمعه
187
00:00:00
63
سوره منافقون
186
00:00:00
64
سوره تغابن
184
00:00:00
65
سوره طلاق
184
00:00:00
66
سوره تحریم
185
00:00:00
67
سوره ملک
192
00:00:00
68
سوره قلم
185
00:00:00
69
سوره حاقه
186
00:00:00
70
سوره معارج
187
00:00:00
71
سوره نوح
185
00:00:00
72
سوره جن
191
00:00:00
73
سوره مزمل
193
00:00:00
74
سوره مدثر
187
00:00:00
75
سوره قیامت
187
00:00:00
76
سوره انسان
187
00:00:00
77
سوره مرسلات
186
00:00:00
78
سوره نبا
237
00:00:00
79
سوره نازعات
199
00:00:00
80
سوره عبس
199
00:00:00
81
سوره تکویر
197
00:00:00
82
سوره انفطار
198
00:00:00
83
سوره مطففین
198
00:00:00
84
سوره انشقاق
197
00:00:00
85
سوره بروج
197
00:00:00
86
سوره طارق
201
00:00:00
87
سوره اعلی
197
00:00:00
88
سوره غاشیه
199
00:00:00
89
سوره فجر
199
00:00:00
90
سوره بلد
198
00:00:00
91
سوره شمس
201
00:00:00
92
سوره لیل
197
00:00:00
93
سوره ضحی
202
00:00:00
94
سوره شرح
197
00:00:00
95
سوره تین
197
00:00:00
96
سوره علق
198
00:00:00
97
سوره قدر
198
00:00:00
98
سوره بینه
197
00:00:00
99
سوره زلزله
197
00:00:00
100
سوره عادیات
205
00:00:00
101
سوره قارعه
202
00:00:00
102
سوره تکاثر
201
00:00:00
103
سوره عصر
197
00:00:00
104
سوره همزه
197
00:00:00
105
سوره فیل
199
00:00:00
106
سوره قریش
197
00:00:00
107
سوره ماعون
198
00:00:00
108
سوره کوثر
197
00:00:00
109
سوره کافرون
200
00:00:00
110
سوره نصر
198
00:00:00
111
سوره مسد
198
00:00:00
112
سوره توحید
198
00:00:00
113
سوره فلق
201
00:00:00
114
سوره ناس
232
00:00:00
ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 12727
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
306
00:00:00
2
سوره بقره
256
00:00:00
3
سوره آل عمران
226
00:00:00
4
سوره نساء
222
00:00:00
5
سوره مائده
226
00:00:00
6
سوره انعام
223
00:00:00
7
سوره اعراف
223
00:00:00
8
سوره انفال
222
00:00:00
9
سوره توبه
223
00:00:00
10
سوره یونس
221
00:00:00
11
سوره هود
221
00:00:00
12
سوره یوسف
221
00:00:00
13
سوره رعد
221
00:00:00
14
سوره ابراهیم
221
00:00:00
15
سوره حجر
221
00:00:00
16
سوره نحل
221
00:00:00
17
سوره اسراء
224
00:00:00
18
سوره کهف
222
00:00:00
19
سوره مریم
222
00:00:00
20
سوره طه
221
00:00:00
21
سوره انبیاء
221
00:00:00
22
سوره حج
221
00:00:00
23
سوره مومنون
221
00:00:00
24
سوره نور
221
00:00:00
25
سوره فرقان
222
00:00:00
26
شعراء
221
00:00:00
27
سوره نمل
221
00:00:00
28
سوره قصص
221
00:00:00
29
سوره عنکبوت
221
00:00:00
30
سوره روم
221
00:00:00
31
سوره لقمان
221
00:00:00
32
سوره سجده
221
00:00:00
33
سوره احزاب
222
00:00:00
34
سوره سباء
222
00:00:00
35
سوره فاطر
221
00:00:00
36
سوره یس
226
00:00:00
37
سوره صافّات
222
00:00:00
38
سوره ص
221
00:00:00
39
سوره زمر
221
00:00:00
40
سوره غافر
221
00:00:00
41
سوره فصّلت
221
00:00:00
42
سوره شوری
221
00:00:00
43
سوره زخرف
221
00:00:00
44
سوره دخان
221
00:00:00
45
سوره جاثیه
221
00:00:00
46
سوره احقاف
221
00:00:00
47
سوره محمد
223
00:00:00
48
سوره فتح
222
00:00:00
49
سوره حجرات
221
00:00:00
50
سوره ق
221
00:00:00
51
سوره ذاریات
222
00:00:00
52
سوره طور
221
00:00:00
53
سوره نجم
221
00:00:00
54
سوره قمر
221
00:00:00
55
سوره رحمن
222
00:00:00
56
سوره واقعه
222
00:00:00
57
سوره حدید
221
00:00:00
58
سوره مجادله
222
00:00:00
59
سوره حشر
221
00:00:00
60
سوره ممتحنه
221
00:00:00
61
سوره صف
221
00:00:00
62
سوره جمعه
221
00:00:00
63
سوره منافقون
221
00:00:00
64
سوره تغابن
221
00:00:00
65
سوره طلاق
221
00:00:00
66
سوره تحریم
221
00:00:00
67
سوره ملک
224
00:00:00
68
سوره قلم
221
00:00:00
69
سوره حاقّه
221
00:00:00
70
سوره معارج
221
00:00:00
71
سوره نوح
221
00:00:00
72
سوره جن
223
00:00:00
73
سوره مزّمل
221
00:00:00
74
سوره مدّثر
221
00:00:00
75
سوره قیامت
221
00:00:00
76
سوره انسان
221
00:00:00
77
سوره مرسلات
222
00:00:00
78
سوره نبا
247
00:00:00
79
سوره نازعات
230
00:00:00
80
سوره عبس
226
00:00:00
81
سوره تکویر
224
00:00:00
82
انفطار
228
00:00:00
83
سوره مطففین
225
00:00:00
84
سوره انشقاق
225
00:00:00
85
سوره بروج
227
00:00:00
86
سوره طارق
226
00:00:00
87
سوره اعلی
230
00:00:00
88
سوره غاشیه
224
00:00:00
89
سوره فجر
226
00:00:00
90
سوره بلد
227
00:00:00
91
سوره شمس
226
00:00:00
92
سوره لیل
228
00:00:00
93
سوره ضحی
228
00:00:00
94
سوره شرح
225
00:00:00
95
سوره تین
224
00:00:00
96
سوره علق
229
00:00:00
97
سوره قدر
226
00:00:00
98
سوره بینه
227
00:00:00
99
سوره زلزال
225
00:00:00
100
سوره عادیات
225
00:00:00
101
سوره قارعه
225
00:00:00
102
سوره تکاثر
224
00:00:00
103
سوره عصر
225
00:00:00
104
سوره همزه
225
00:00:00
105
سوره فیل
228
00:00:00
106
سوره قریش
228
00:00:00
107
سوره ماعون
225
00:00:00
108
سوره کوثر
227
00:00:00
109
سوره کافرون
225
00:00:00
110
سوره نصر
225
00:00:00
111
سوره مسد
226
00:00:00
112
سوره توحید
228
00:00:00
113
سوره فلق
227
00:00:00
114
سوره ناس
311
00:00:00
rss
1