ستاد مرکزی حفظ قرآن کریم در 4 حوزه کلاس های حضوری تربیت حافظان قرآن کریم، آموزش مجازی حفظ قرآن کریم و آموزش تخصصی حفظ قرآن کریم(مدارس شبانه روزی و طرح رحله) و تربیت مربی حفظ قرآن کریم در کشور فعالیت می کند.
چهارشنبه 13 تیر 1397    
بازدید: 1186
به گزارش واحد رسانه ای مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه، در راسـتای تحقـق مطالبات مقـام معظم رهبری، مبنـی بـر تربیـت حداقـل 10 میلیـون حافـظ قـرآن کریـم و بـا عنایت بـه وظایـف سـازمان اوقـاف و امـور خیریـه مبنـي بـر ترویـج فرهنـگ قرآنـي و اجـرای تدابیـر حکیمانه رهبـری در راسـتای تربیـت حفـاظ قرآنـی و اجـرای نیـات واقفیـن خیراندیـش و تبدیـل بقـاع متبرکـه بـه «قطب فرهنگـی»، طـرح عظیـم قرآنـی تربیـت حافظـان و قاریـان قـرآن کریـم بـا هـدف تربیـت یـک میلیـون نفـر حافظ قـرآن، از ابتـدای مـاه مبـارک رمضـان 1433 سال 1391 هجری شمسی در امامـزادگان و بقـاع متبرکـه سراسـر کشـور آغـاز شـد.

در ایـن گـزارش بخشـی از فعالیـت هـا و عملکـرد ستاد مرکزی حفظ قرآن کریم در جهـت تربیـت یـک میلیـون حافـظ قرآن کریـم (طـی پنـج سـال متوالـی)، در پنج حـوزه تقدیـم حضـور می شود که عبارتند از:

1. کلاس های حضوری تربیت حافظان قرآن کریم

2. آموزش مجازی حفظ قرآن کریم

3. آموزش تخصصی حفظ قرآن کریم (مدارس شبانه روزی و طرح رحله)

4. تربیت مربی حفظ قرآن کریم

1. کلاس های حضوری تربیت حافظان قرآن کریم

از سال 1391 و پـس از گذشـت شش سـال بیـش از  1.650.000نفـر در سراسـر کشـور در ایـن طـرح نورانـی ثبـت نـام کرده اند.

          • شروع طرح .......................................................... تیر ماه 1391

          • تعداد دوره های برگزار شده ................................ 6 دوره سالانه

          • تعداد اماکن مجری طرح ..................................... 4975 بقعه یا مسجد

          • تعداد مربیان همکار در طرح ............................... بیش از 6700 نفر

          • مجموع ثبت نام کنندگان در طرح ...................... بیش از 1،658،981نفر

2. آموزش مجازی حفظ قرآن کریم

فعالیت مرکـز آمـوزش مجـازی حفـظ قـرآن کریـم، بـا اسـتقبال چشـمگیری رو بـه رو شـد، بـه طـوری که تـا بـه امـروز، حـدود  47000 نفر در سـنین مخــتلف و از اقصــی نقاط کشور و در 22 شعبه ، در سطــوح مختــلف از آمـوزش هــای این مرکــز اسـتفاده کرده اند.

در ایـن طــرح کارشناسـان مرکـز کـه هر یـک از حافــظان کل قـرآن کریـم هسـتند و از تجربیـات بالایـی در امـور مربی گـری برخـوردارند، هـر هفتـه بـا قــرآن آمـوزان تمـاس گرفتـه و آمـوزش حفـظ ایشـان را در قالـب آیین نامه هــای آموزشــی مرکــز به صورت تلفنی پیگیــری می کننــد.

3. تربیت مربی حفظ قرآن کریم

مرکـز ملّـی تربیـت مربـی حفـظ و قرائـت قـرآن کریـم  در مهرمـاه سـال1391 ، در شـهر مقـدس قـم تأسـیس شد. هـدف اصلـی ایـن مرکـز، تربیـت مربیـان کارآمـد و متخصـص و آگاه بـه روش های نویـن آمـوزش حفـظ قـرآن کریـم اسـت؛ چـرا کـه بـدون ایـن مهـم، دسـت یافتـن بـه جامعـه ای قرآنـی و حافـظ و عامـل بـه قـرآن میسـر نخواهـد بـود.

این مرکـز ، بـا برگـزاری دوره هـای تربیـت مربـی حفـظ قـرآن کریـم درسـطح بـالای کیفـی و بـا حضـور اسـاتید برجسـته حفـظ کشـور که برخی از آن ها عبارتند از : استاد پرهیزکار، استاد حجت الاسلام طباطبایی، استاد شهیدی و.... و با برنامه ریـزی کارشناسـی شـده، گامهـای اساسـی درمسـیر تربیـت و ارتقـاء مربیـان حفـظ قـرآن کریـم برداشـته اسـت.

 شروع به کار مرکز ............................................................................. مهرماه 1391

 مجموع دوره های برگزار شده ........................................................... 243 دوره

 میزان ساعات آموزشی هر دوره 40 .................................................. ساعت

 مجموع شرکت کنندگان تا پایان اردیبهشت 1397 11049 ........... نفر

4. آموزش تخصصی حفظ قرآن کریم (مدارس شبانه روزی و طرح رحله)

این مدارس شبانه روزی نیز ذیل توجهات ریاست سازمان اوقاف و امورخیریه با اهداف ارزشمندی همچون:

 1. مهجوریت زدایی از قرآن

 2. تأسیس مراکز ویژه حفظ و تفسیر قرآن            

 3. پرورش اساتید و فعالان قرآنی برای مناطق مختلف کشور خصوصا مناطق محروم و ....

تاسیس شد و تاکنون توفیقات زیای را کسب کرده که برخی از آنها عبارتند از:

1.  ـ پرورش بیش از 600 حافظ کل و 20 جزء قرآن کریم که حدود 400 نفر از طلاب و روحانیون حوزه های علمیه سراسر کشور هستند.

2.  ـ ایجاد زمینه حفظ قرآن برای حداقل 2 هزار نفر از جوانان علاقه مند

3.  ـ اجرای طرح رحله «حفظ 5 جزء از قرآن در تابستان»

4.  ـ کمک به فرهنگ عمومی حفظ قرآن کریم در سطح کشور

زمان اجرای طرح ................................................................................. سال1395

مجموع قرآن آموزان تربیت شده ......................................................... 6200 نفر

aaa
 
 
 
 
 
 
اخبار و اطلاع رسانی
حضور ۷۰ مربی قرآن کردستانی در دوره آموزشی _ توجیهی طرح حفظ قرآن
دوره یک روزه آموزشی – توجیهی طرح حفظ جزء سی قرآن ۱۴۵۳، ۲۱ آبان ماه با حضور ۷۰ مربی قرآن در اردوگاه سلیمان خاطر سنندج برگزار شد.
اضافه شدن رشته ترتیل به مسابقات بین‌المللی ایران
مهمترین مصوبه جلسه این هفته شورای معین ستاد هماهنگی مسابقات قرآنی کشور، اضافه شدن رشته ترتیل به مسابقات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران...
شبکه قرآن از کم بیننده ترین زمان برای پخش مسابقات استفاده کرده بود
احد اصل محمدی با بیان اینکه شبکه قرآن که شبکه تخصصی قرآن است از کم بیننده ترین زمان برای پخش استفاده کرده بود گفت: پخش مسابقات از شبکه...
rss آرشیو
مقالات ویژه
شش دلیل برای مصرف کالای داخلی
در سال «حمایت از تولید کالای ایرانی» بیشتر با دلایل مصرف محصولات داخلی آشنا شویم تا در موقع تصمیم گیری، در انتخاب محصولات وطنی تردید...
بهشت زیر پای اوست
به مناسبت ایام ولادت بزرگ بانوی اسلام، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که الگوی زن مسلمان و نماد واقعی و مجسم معنای کلمه مادر است،...
به یاد ام ابیها
قرآن در کلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
rss آرشیو
دانلود نرم افزار
نرم افزار العادیات
نرم افزار العادیات
نرم افزار حفظ نور
نرم افزار تخصصی حفظ جزء۳۰قرآن کریم
تفسیر نور (حجت الاسلام محسن قرائتی)
تفسیر نور (حجت الاسلام محسن قرائتی)، شامل ریشه لغات مشکل، شأن نزول آیه، آیات مرتبط، روایات ذیل آیه، پاسخ گویی به برخی پرسش‌ها
نرم افزار آزمون حفظ قرآن کریم
نرم افزار آزمون حفظ قرآن کریم
نرم افزار جامع تلاوت قرآن، تواشیح و اذان
نرم افزار جامع تلاوت قرآن، تواشیح حاوی تلاوت برگزیده و کمیاب و...
rss آرشیو
علما و مراجع