آزمون کتبی حفظ و مفاهیم قرآن کریم همزمان با سراسر کشور در 12 نقطه استان یزد برگزار شد.
پنج شنبه 9 اسفند 1397    
بازدید: 50
آزمون کتبی حفظ و مفاهیم قرآن کریم همزمان با سراسر کشور در 13 نقطه استان کرمانشاه آغاز شده است.
پنج شنبه 9 اسفند 1397    
بازدید: 51
آزمون کتبی حفظ و مفاهیم قرآن کریم همزمان با سراسر کشور در 15 مکان از استان تهران در حال برپایی است.
پنج شنبه 9 اسفند 1397    
بازدید: 64
آزمون کتبی حفظ و مفاهیم قرآن کریم در 8 نقطه از استان هرمزگان و به صورت همزمان با سراسر کشور برپا شده است.
پنج شنبه 9 اسفند 1397    
بازدید: 44
آزمون کتبی حفظ و مفاهیم قرآن کریم در 5 مکان از استان البرز و به صورت همزمان با سراسر کشور برپا شده است.
پنج شنبه 9 اسفند 1397    
بازدید: 51
آزمون کتبی حفظ و مفاهیم قرآن کریم همزمان با سراسر کشور در 10 نقطه استان گیلان در حال برگزاری است.
پنج شنبه 9 اسفند 1397    
بازدید: 49
آزمون کتبی حفظ و مفاهیم قرآن کریم در استان خوزستان همزمان با سراسر کشور در حال برگزاری است.
پنج شنبه 9 اسفند 1397    
بازدید: 51
آزمون کتبی حفظ و مفاهیم قرآن کریم همزمان با سراسر کشور در 20 نقطه استان کرمان آغاز شده است.
پنج شنبه 9 اسفند 1397    
بازدید: 47
آزمون کتبی حفظ و مفاهیم قرآن کریم به صورت همزمان با سراسر کشور در 23 مکان از استان اصفهان آغاز شده است.
پنج شنبه 9 اسفند 1397    
بازدید: 51
آزمون کتبی حفظ و مفاهیم قرآن کریم در 8 نقطه استان زنجان همزمان با سراسر کشور در حال برگزاری است.
پنج شنبه 9 اسفند 1397    
بازدید: 42