نتایج نهایی رشته حفظ سه جزء قرآن کریم (جزء1 و جزء 29 و جزء 30) چهارمین آزمون سراسری طرح تربیت حافظان قرآن کریم
چهارشنبه 19 اسفند 1394    
بازدید: 3414
نتایج نهایی رشته حفظ سه جزء قرآن کریم ( دو جزء اول و جزء 30) چهارمین آزمون سراسری طرح تربیت حافظان قرآن کریم
چهارشنبه 19 اسفند 1394    
بازدید: 2785
نتایج نهایی رشته حفظ سه جزء اول قرآن کریم چهارمین آزمون سراسری طرح تربیت حافظان قرآن کریم
چهارشنبه 19 اسفند 1394    
بازدید: 2721
نتایج نهایی رشته حفظ پنج جزء قرآن کریم ( چهار جزء اول و جزء 30) چهارمین آزمون سراسری طرح تربیت حافظان قرآن کریم
چهارشنبه 19 اسفند 1394    
بازدید: 4644
نتایج نهایی رشته حفظ پنج جزء اول قرآن کریم چهارمین آزمون سراسری طرح تربیت حافظان قرآن کریم
چهارشنبه 19 اسفند 1394    
بازدید: 3507
نتایج نهایی رشته حفظ 10 جزء قرآن کریم چهارمین آزمون سراسری طرح تربیت حافظان قرآن کریم
چهارشنبه 19 اسفند 1394    
بازدید: 3025
نتایج نهایی رشته حفظ 15 جزء قرآن کریم چهارمین آزمون سراسری طرح تربیت حافظان قرآن کریم
چهارشنبه 19 اسفند 1394    
بازدید: 2810
نتایج نهایی رشته حفظ 20 جزء قرآن کریم چهارمین آزمون سراسری طرح تربیت حافظان قرآن کریم
چهارشنبه 19 اسفند 1394    
بازدید: 2916
نتایج نهایی رشته حفظ کل قرآن کریم چهارمین آزمون سراسری طرح تربیت حافظان قرآن کریم
چهارشنبه 19 اسفند 1394    
بازدید: 3476
اطلاعیه نحوه برگزاری چهارمین آزمون سراسری طرح تربیت حافظان قرآن کریم ویژه کاربران مرکز آموزش مجازی حفظ قرآن به شرح زیر است...
یک شنبه 2 اسفند 1394    
بازدید: 2295