با استعانت از خداوند متعال نتایج نهایی آزمون کتبی و شفاهی چهارمین آزمون سراسری طرح تربیت حافظان قرآن کریم اعلام می گردد.
چهارشنبه 19 اسفند 1394    
بازدید: 7599
نتایج نهایی رشته حفظ 150 موضوع از قرآن کریم -- چهارمین آزمون سراسری طرح تربیت حافظان قرآن کریم
چهارشنبه 19 اسفند 1394    
بازدید: 2426
نتایج نهایی رشته حفظ 300 موضوع از قرآن کریم -- چهارمین آزمون سراسری طرح تربیت حافظان قرآن کریم
چهارشنبه 19 اسفند 1394    
بازدید: 1684
نتایج نهایی رشته حفظ یک جزء قرآن کریم ( جزء 30) چهارمین آزمون سراسری طرح تربیت حافظان قرآن کریم
چهارشنبه 19 اسفند 1394    
بازدید: 2836
نتایج نهایی رشته حفظ یک جزء قرآن کریم ( جزء 29) چهارمین آزمون سراسری طرح تربیت حافظان قرآن کریم
چهارشنبه 19 اسفند 1394    
بازدید: 931
نتایج نهایی رشته حفظ یک جزء قرآن کریم ( جزء اول) چهارمین آزمون سراسری طرح تربیت حافظان قرآن کریم
چهارشنبه 19 اسفند 1394    
بازدید: 1475
نتایج نهایی رشته حفظ دو جزء قرآن کریم ( دو جزء 29 و جزء 30) چهارمین آزمون سراسری طرح تربیت حافظان قرآن کریم
چهارشنبه 19 اسفند 1394    
بازدید: 1188
نتایج نهایی رشته حفظ دو جزء قرآن کریم ( دو جزء اول و جزء 30) چهارمین آزمون سراسری طرح تربیت حافظان قرآن کریم
چهارشنبه 19 اسفند 1394    
بازدید: 1496
نتایج نهایی رشته حفظ دو جزء اول قرآن کریم چهارمین آزمون سراسری طرح تربیت حافظان قرآن کریم
چهارشنبه 19 اسفند 1394    
بازدید: 1012
نتایج نهایی رشته حفظ سه جزء قرآن کریم (جزء1 و جزء 29 و جزء 30) چهارمین آزمون سراسری طرح تربیت حافظان قرآن کریم
چهارشنبه 19 اسفند 1394    
بازدید: 1231