موضوع 95
آیه موضوعی شماره نود وپنج موضوع : 6. سودمند نبودن نسبت ها و افتخارات قبیله ای
تعداد نمایش 544 بار
زمان: 00:00:00
تعداد آراء: 0
آیه موضوعی شماره نود وپنج
موضوع :
 6. سودمند نبودن نسبت ها و افتخارات قبیله ای