موضوع 92
آیه موضوعی شماره نود و دو موضوع آیه: 3.پیرشدن کودکان از شدت سختی روز قیامت
تعداد نمایش 675 بار
زمان: 00:00:00
تعداد آراء: 0
آیه موضوعی شماره نود و دو
موضوع آیه:
 3.پیرشدن کودکان از شدت سختی روز قیامت