موضوع 90
آیه موضوعی شماره نود موضوع آیه: ب) اوصاف روز قیامت 1. فرار از بستگان نزدیک سوره عبس/ آیه 33_37
تعداد نمایش 528 بار
زمان: 00:00:00
تعداد آراء: 0
آیه موضوعی شماره نود
موضوع آیه:
ب) اوصاف روز قیامت
1. فرار از بستگان نزدیک
سوره عبس/ آیه 33_37