موضوع 89
آیه موضوعی شماره هشتاد و نه موضوع آیه: پاسخ به منکران سوره روم/ آیه 27
تعداد نمایش 602 بار
زمان: 00:00:00
تعداد آراء: 0
آیه موضوعی شماره هشتاد و نه

موضوع آیه:
 پاسخ به منکران
سوره روم/ آیه 27