موضوع 88
آیه موضوعی شماره هشتاد و هشت موضوع آیه: الف) تأکید بر وقوع معاد نفی هرگونه تردید نسبت به وقوع معاد سوره نسا/ آیه 87
تعداد نمایش 639 بار
زمان: 00:00:00
تعداد آراء: 0
آیه موضوعی شماره هشتاد و هشت

 موضوع آیه:
 الف) تأکید بر وقوع معاد
نفی هرگونه تردید نسبت به وقوع معاد
 سوره نسا/ آیه 87