تعداد نمایش بار 6642
زمان: 00:05:08
تعداد آراء: 10
سوره طارق •
تعداد نمایش بار 7753
زمان: 00:08:08
تعداد آراء: 1178
سوره بروج •
تعداد نمایش بار 5949
زمان: 00:07:47
تعداد آراء: 23
سوره انشقاق •
تعداد نمایش بار 7414
زمان: 00:15:06
تعداد آراء: 8
سوره مطفّفین •
تعداد نمایش بار 7127
زمان: 00:06:50
تعداد آراء: 1
سوره انفطار •
تعداد نمایش بار 7527
زمان: 00:08:12
تعداد آراء: 7
سوره تکویر •
تعداد نمایش بار 2553
زمان: 00:12:07
تعداد آراء: 1
سوره عبس •
تعداد نمایش بار 3889
زمان: 00:14:01
تعداد آراء: 4
سوره نازعات •
تعداد نمایش بار 6894
زمان: 00:15:28
تعداد آراء: 24
سوره نبأ •
تعداد نمایش بار 4490
زمان: 00:07:21
تعداد آراء: 37
بی بی ملا زهرا •
تعداد نمایش بار 2950
زمان: 00:08:11
تعداد آراء: 6
بی بی ملا زهرا •
تعداد نمایش بار 4689
زمان: 00:07:53
تعداد آراء: 62
بی بی ملا زهرا •
تعداد نمایش بار 1836
زمان: 00:08:04
تعداد آراء: 13
بی بی ملا زهرا •
تعداد نمایش بار 1883
زمان: 00:08:43
تعداد آراء: 36
بی بی ملا زهرا •
تعداد نمایش بار 2819
زمان: 00:20:36
تعداد آراء: 7
استاد سعید طوسی •
تعداد نمایش بار 3385
زمان: 00:18:00
تعداد آراء: 15
استاد عبدالفتاح طاروطی •
تعداد نمایش بار 4637
زمان: 00:01:02
تعداد آراء: 27
استاد عبدالباسط عبدالصمد •
تعداد نمایش بار 1339
زمان: 00:06:36
تعداد آراء: 0
استاد عبدالباسط عبدالصمد •
تعداد نمایش بار 1316
زمان: 00:09:06
تعداد آراء: 3
استاد حامد شاکرنژاد •
تعداد نمایش بار 1209
زمان: 00:02:35
تعداد آراء: 0
نظیر بن موسی •
تعداد نمایش بار 1539
زمان: 00:12:06
تعداد آراء: 0
قاسم مقدمی •