تعداد نمایش بار 984
زمان: 00:00:00
تعداد آراء: 0
تعداد نمایش بار 782
زمان: 00:00:00
تعداد آراء: 0
تعداد نمایش بار 1008
زمان: 00:00:00
تعداد آراء: 0
تعداد نمایش بار 703
زمان: 00:00:00
تعداد آراء: 0
تعداد نمایش بار 717
زمان: 00:00:00
تعداد آراء: 0
تعداد نمایش بار 847
زمان: 00:00:00
تعداد آراء: 0
تعداد نمایش بار 1021
زمان: 00:00:47
تعداد آراء: 0
عذاب استدراجی •
تعداد نمایش بار 994
زمان: 00:00:45
تعداد آراء: 0
بی ارزشی دنیا,فلسفه آسایش کفار در دنیا •
تعداد نمایش بار 1192
زمان: 00:00:17
تعداد آراء: 0
بروز توانایی و استعدادها •
تعداد نمایش بار 1083
زمان: 00:01:07
تعداد آراء: 0
خیر و مصلحت بندگان •
تعداد نمایش بار 962
زمان: 00:00:39
تعداد آراء: 0
حکمت روزی اندک برای مومنان •
تعداد نمایش بار 1016
زمان: 00:00:26
تعداد آراء: 0
تعداد نمایش بار 936
زمان: 00:01:50
تعداد آراء: 0
بالا بردن مقام مومنان •
تعداد نمایش بار 820
زمان: 00:00:43
تعداد آراء: 0
تضرع و زاری در پیشگاه خداوند •
تعداد نمایش بار 759
زمان: 00:00:32
تعداد آراء: 0
جزای خود عمل •
تعداد نمایش بار 809
زمان: 00:00:32
تعداد آراء: 0
فلسفه بلاها , امتحان بندگان •
تعداد نمایش بار 1121
زمان: 00:00:44
تعداد آراء: 0
موضوع آیه: انواع امتحانات •
تعداد نمایش بار 769
زمان: 00:01:09
تعداد آراء: 0
عدل الهی و بلاها, حتمی بودن امتحان •
تعداد نمایش بار 717
زمان: 00:00:36
تعداد آراء: 0
نفی ظلم از ساحت پروردگار •
تعداد نمایش بار 789
زمان: 00:00:38
تعداد آراء: 0
موضوع آیه: 3.نفی شریک، فرزند و یاور •
تعداد نمایش بار 842
زمان: 00:00:19
تعداد آراء: 0
موضوع آیه: نفی رؤیت خداوند •