تعداد نمایش بار 15679
زمان: 00:05:57
تعداد آراء: 55
سوره اعلی •
تعداد نمایش بار 6703
زمان: 00:05:08
تعداد آراء: 10
سوره طارق •
تعداد نمایش بار 7822
زمان: 00:08:08
تعداد آراء: 1178
سوره بروج •
تعداد نمایش بار 5967
زمان: 00:07:47
تعداد آراء: 23
سوره انشقاق •
تعداد نمایش بار 7486
زمان: 00:15:06
تعداد آراء: 8
سوره مطفّفین •
تعداد نمایش بار 7205
زمان: 00:06:50
تعداد آراء: 1
سوره انفطار •
تعداد نمایش بار 7614
زمان: 00:08:12
تعداد آراء: 7
سوره تکویر •
تعداد نمایش بار 2591
زمان: 00:12:07
تعداد آراء: 1
سوره عبس •
تعداد نمایش بار 3944
زمان: 00:14:01
تعداد آراء: 4
سوره نازعات •
تعداد نمایش بار 7088
زمان: 00:15:28
تعداد آراء: 24
سوره نبأ •
تعداد نمایش بار 4516
زمان: 00:07:21
تعداد آراء: 37
بی بی ملا زهرا •
تعداد نمایش بار 2973
زمان: 00:08:11
تعداد آراء: 6
بی بی ملا زهرا •
تعداد نمایش بار 4714
زمان: 00:07:53
تعداد آراء: 62
بی بی ملا زهرا •
تعداد نمایش بار 1859
زمان: 00:08:04
تعداد آراء: 13
بی بی ملا زهرا •
تعداد نمایش بار 1912
زمان: 00:08:43
تعداد آراء: 36
بی بی ملا زهرا •
تعداد نمایش بار 2845
زمان: 00:20:36
تعداد آراء: 7
استاد سعید طوسی •
تعداد نمایش بار 3409
زمان: 00:18:00
تعداد آراء: 15
استاد عبدالفتاح طاروطی •
تعداد نمایش بار 4657
زمان: 00:01:02
تعداد آراء: 27
استاد عبدالباسط عبدالصمد •
تعداد نمایش بار 1370
زمان: 00:06:36
تعداد آراء: 0
استاد عبدالباسط عبدالصمد •
تعداد نمایش بار 1338
زمان: 00:09:06
تعداد آراء: 3
استاد حامد شاکرنژاد •
تعداد نمایش بار 1231
زمان: 00:02:35
تعداد آراء: 0
نظیر بن موسی •