تعداد نمایش بار 13889
زمان: 00:11:30
تعداد آراء: 81
سوره فجر •
تعداد نمایش بار 9399
زمان: 00:06:59
تعداد آراء: 48
سوره غاشیه •
تعداد نمایش بار 15566
زمان: 00:05:57
تعداد آراء: 55
سوره اعلی •
تعداد نمایش بار 6523
زمان: 00:05:08
تعداد آراء: 10
سوره طارق •
تعداد نمایش بار 7681
زمان: 00:08:08
تعداد آراء: 1178
سوره بروج •
تعداد نمایش بار 5918
زمان: 00:07:47
تعداد آراء: 23
سوره انشقاق •
تعداد نمایش بار 7323
زمان: 00:15:06
تعداد آراء: 8
سوره مطفّفین •
تعداد نمایش بار 6958
زمان: 00:06:50
تعداد آراء: 1
سوره انفطار •
تعداد نمایش بار 7350
زمان: 00:08:12
تعداد آراء: 7
سوره تکویر •
تعداد نمایش بار 2516
زمان: 00:12:07
تعداد آراء: 1
سوره عبس •
تعداد نمایش بار 3744
زمان: 00:14:01
تعداد آراء: 4
سوره نازعات •
تعداد نمایش بار 6507
زمان: 00:15:28
تعداد آراء: 24
سوره نبأ •
تعداد نمایش بار 4461
زمان: 00:07:21
تعداد آراء: 37
بی بی ملا زهرا •
تعداد نمایش بار 2926
زمان: 00:08:11
تعداد آراء: 6
بی بی ملا زهرا •
تعداد نمایش بار 4660
زمان: 00:07:53
تعداد آراء: 62
بی بی ملا زهرا •
تعداد نمایش بار 1803
زمان: 00:08:04
تعداد آراء: 13
بی بی ملا زهرا •
تعداد نمایش بار 1854
زمان: 00:08:43
تعداد آراء: 36
بی بی ملا زهرا •
تعداد نمایش بار 2785
زمان: 00:20:36
تعداد آراء: 7
استاد سعید طوسی •
تعداد نمایش بار 3363
زمان: 00:18:00
تعداد آراء: 15
استاد عبدالفتاح طاروطی •
تعداد نمایش بار 4609
زمان: 00:01:02
تعداد آراء: 27
استاد عبدالباسط عبدالصمد •
تعداد نمایش بار 1310
زمان: 00:06:36
تعداد آراء: 0
استاد عبدالباسط عبدالصمد •