تعداد نمایش بار 312
زمان: 00:00:44
تعداد آراء: 0
موضوع آیه: انواع امتحانات •
تعداد نمایش بار 276
زمان: 00:01:09
تعداد آراء: 0
عدل الهی و بلاها, حتمی بودن امتحان •
تعداد نمایش بار 228
زمان: 00:00:36
تعداد آراء: 0
نفی ظلم از ساحت پروردگار •
تعداد نمایش بار 225
زمان: 00:00:38
تعداد آراء: 0
موضوع آیه: 3.نفی شریک، فرزند و یاور •
تعداد نمایش بار 213
زمان: 00:00:19
تعداد آراء: 0
موضوع آیه: نفی رؤیت خداوند •
تعداد نمایش بار 231
زمان: 00:00:05
تعداد آراء: 0
برخی صفات سلبی 1.بی مانند بودن خداوند •
تعداد نمایش بار 238
زمان: 00:01:25
تعداد آراء: 0
هدایت تشریعی •
تعداد نمایش بار 167
زمان: 00:00:39
تعداد آراء: 0
مهمترین اوصاف فعل خداوند •
تعداد نمایش بار 178
زمان: 00:00:53
تعداد آراء: 0
مهمترین اوصاف فعل •
تعداد نمایش بار 204
زمان: 00:00:12
تعداد آراء: 0
عالم محضر خدا •
تعداد نمایش بار 197
زمان: 00:00:18
تعداد آراء: 0
همراهی و احاطه همیشگی خداوند •
تعداد نمایش بار 210
زمان: 00:01:08
تعداد آراء: 0
آگاهی خدا از نیات درونی •
تعداد نمایش بار 235
زمان: 00:02:12
تعداد آراء: 0
حیات،علم و قدرت بی پایان(آیه الکرسی) •
تعداد نمایش بار 207
زمان: 00:01:48
تعداد آراء: 0
اسما و صفات خدا •
تعداد نمایش بار 202
زمان: 00:02:25
تعداد آراء: 0
دلیل یگانگی خالق •
تعداد نمایش بار 218
زمان: 00:00:52
تعداد آراء: 0
توحید و یگانگی خداوند •
تعداد نمایش بار 169
زمان: 00:00:37
تعداد آراء: 0
نفی پیروی از گمان در اعتقادات •
تعداد نمایش بار 202
زمان: 00:01:03
تعداد آراء: 0
نفی راه های باطل در اعتقادات •
تعداد نمایش بار 236
زمان: 00:00:56
تعداد آراء: 0
شناخت دین,دین صحیح,تاکید بر شناخت دین صحیح,تاکید بر شناخت •
تعداد نمایش بار 14187
زمان: 00:11:30
تعداد آراء: 81
سوره فجر •
تعداد نمایش بار 9533
زمان: 00:06:59
تعداد آراء: 48
سوره غاشیه •