تعداد نمایش بار 235
زمان: 00:01:03
تعداد آراء: 0
نفی راه های باطل در اعتقادات •
تعداد نمایش بار 263
زمان: 00:00:56
تعداد آراء: 0
شناخت دین,دین صحیح,تاکید بر شناخت دین صحیح,تاکید بر شناخت •
تعداد نمایش بار 14250
زمان: 00:11:30
تعداد آراء: 81
سوره فجر •
تعداد نمایش بار 9574
زمان: 00:06:59
تعداد آراء: 48
سوره غاشیه •
تعداد نمایش بار 15717
زمان: 00:05:57
تعداد آراء: 55
سوره اعلی •
تعداد نمایش بار 6767
زمان: 00:05:08
تعداد آراء: 10
سوره طارق •
تعداد نمایش بار 7866
زمان: 00:08:08
تعداد آراء: 1178
سوره بروج •
تعداد نمایش بار 5992
زمان: 00:07:47
تعداد آراء: 23
سوره انشقاق •
تعداد نمایش بار 7554
زمان: 00:15:06
تعداد آراء: 8
سوره مطفّفین •
تعداد نمایش بار 7252
زمان: 00:06:50
تعداد آراء: 1
سوره انفطار •
تعداد نمایش بار 7696
زمان: 00:08:12
تعداد آراء: 7
سوره تکویر •
تعداد نمایش بار 2637
زمان: 00:12:07
تعداد آراء: 1
سوره عبس •
تعداد نمایش بار 4023
زمان: 00:14:01
تعداد آراء: 4
سوره نازعات •
تعداد نمایش بار 7326
زمان: 00:15:28
تعداد آراء: 24
سوره نبأ •
تعداد نمایش بار 4534
زمان: 00:07:21
تعداد آراء: 37
بی بی ملا زهرا •
تعداد نمایش بار 2996
زمان: 00:08:11
تعداد آراء: 6
بی بی ملا زهرا •
تعداد نمایش بار 4737
زمان: 00:07:53
تعداد آراء: 62
بی بی ملا زهرا •
تعداد نمایش بار 1883
زمان: 00:08:04
تعداد آراء: 13
بی بی ملا زهرا •
تعداد نمایش بار 1931
زمان: 00:08:43
تعداد آراء: 36
بی بی ملا زهرا •
تعداد نمایش بار 2868
زمان: 00:20:36
تعداد آراء: 7
استاد سعید طوسی •
تعداد نمایش بار 3430
زمان: 00:18:00
تعداد آراء: 15
استاد عبدالفتاح طاروطی •