تعداد نمایش بار 4744
زمان: 00:14:58
تعداد آراء: 21
حفظ قرآن •
تعداد نمایش بار 1392
زمان: 00:22:16
تعداد آراء: 1
سوره قمر,استاد کریم منصوری •
تعداد نمایش بار 1365
زمان: 00:02:34
تعداد آراء: 0
ابراهیم عسکرسعود •
تعداد نمایش بار 2576
زمان: 00:09:40
تعداد آراء: 10
استاد عبدالباسط,سوره حاقه •
تعداد نمایش بار 3584
زمان: 00:23:48
تعداد آراء: 34
استاد مصطفی غلوش •
تعداد نمایش بار 2596
زمان: 00:18:00
تعداد آراء: 8
عبدالفتاح طاروطی •
تعداد نمایش بار 2135
زمان: 00:20:31
تعداد آراء: 3
استاد سعید طوسی,سوره احزاب •