تعداد نمایش بار 522
زمان: 00:01:25
تعداد آراء: 0
هدایت تشریعی •
تعداد نمایش بار 434
زمان: 00:00:39
تعداد آراء: 0
مهمترین اوصاف فعل خداوند •
تعداد نمایش بار 394
زمان: 00:00:53
تعداد آراء: 0
مهمترین اوصاف فعل •
تعداد نمایش بار 512
زمان: 00:00:12
تعداد آراء: 0
عالم محضر خدا •
تعداد نمایش بار 437
زمان: 00:00:18
تعداد آراء: 0
همراهی و احاطه همیشگی خداوند •
تعداد نمایش بار 499
زمان: 00:01:08
تعداد آراء: 0
آگاهی خدا از نیات درونی •
تعداد نمایش بار 532
زمان: 00:02:12
تعداد آراء: 0
حیات،علم و قدرت بی پایان(آیه الکرسی) •
تعداد نمایش بار 488
زمان: 00:01:48
تعداد آراء: 0
اسما و صفات خدا •
تعداد نمایش بار 554
زمان: 00:02:25
تعداد آراء: 0
دلیل یگانگی خالق •
تعداد نمایش بار 552
زمان: 00:00:52
تعداد آراء: 0
توحید و یگانگی خداوند •
تعداد نمایش بار 417
زمان: 00:00:37
تعداد آراء: 0
نفی پیروی از گمان در اعتقادات •
تعداد نمایش بار 552
زمان: 00:01:03
تعداد آراء: 0
نفی راه های باطل در اعتقادات •
تعداد نمایش بار 609
زمان: 00:00:56
تعداد آراء: 0
شناخت دین,دین صحیح,تاکید بر شناخت دین صحیح,تاکید بر شناخت •
تعداد نمایش بار 15367
زمان: 00:11:30
تعداد آراء: 81
سوره فجر •
تعداد نمایش بار 10125
زمان: 00:06:59
تعداد آراء: 48
سوره غاشیه •
تعداد نمایش بار 16296
زمان: 00:05:57
تعداد آراء: 55
سوره اعلی •
تعداد نمایش بار 7642
زمان: 00:05:08
تعداد آراء: 10
سوره طارق •
تعداد نمایش بار 8488
زمان: 00:08:08
تعداد آراء: 1178
سوره بروج •
تعداد نمایش بار 6357
زمان: 00:07:47
تعداد آراء: 23
سوره انشقاق •
تعداد نمایش بار 8284
زمان: 00:15:06
تعداد آراء: 8
سوره مطفّفین •
تعداد نمایش بار 7852
زمان: 00:06:50
تعداد آراء: 1
سوره انفطار •