ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد صیاف زاده
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد صیاف زاده
تفکیک بصورت جزء به جزء - برای دانلود جزء مورد نظر روی آن کلیک کنید.
یک شنبه 18 مهر 1395
تعداد نمایش آلبوم: 1136 بار
زمان کل آلبوم: 00:00:00
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
جزء اول
241
00:00:00
2
جزء دوم
164
00:00:00
3
جزء سوم
150
00:00:00
4
جزء چهارم
152
00:00:00
5
جزء پنجم
154
00:00:00
6
جزء ششم
146
00:00:00
7
جزء هفتم
146
00:00:00
8
جزء هشتم
145
00:00:00
9
جزء نهم
146
00:00:00
10
جزء دهم
146
00:00:00
11
جزء یازدهم
149
00:00:00
12
جزء دوازدهم
148
00:00:00
13
جزء سیزدهم
146
00:00:00
14
جزء چهاردهم
145
00:00:00
15
جزء پانزدهم
146
00:00:00
16
جزء شانزدهم
145
00:00:00
17
جزء هفدهم
145
00:00:00
18
جزء هجدهم
145
00:00:00
19
جزء نوزدهم
146
00:00:00
20
جزء بیستم
145
00:00:00
21
جزء بیست ویکم
148
00:00:00
22
جزء بیست و دوم
152
00:00:00
23
جزء بیست وسوم
145
00:00:00
24
جزء بیست و چهارم
145
00:00:00
25
جزء بیست و پنجم
146
00:00:00
26
جزء بیست و ششم
148
00:00:00
27
جزء بیست و هفتم
145
00:00:00
28
جزء بیست و هشتم
145
00:00:00
29
جزء بیست و نهم
154
00:00:00
30
جزء سی ام
188
00:00:00