ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد صیاف زاده
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد صیاف زاده
تفکیک بصورت جزء به جزء - برای دانلود جزء مورد نظر روی آن کلیک کنید.
یک شنبه 18 مهر 1395
تعداد نمایش آلبوم: 2207 بار
زمان کل آلبوم: 00:00:00
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
جزء اول
435
00:00:00
2
جزء دوم
286
00:00:00
3
جزء سوم
267
00:00:00
4
جزء چهارم
262
00:00:00
5
جزء پنجم
271
00:00:00
6
جزء ششم
255
00:00:00
7
جزء هفتم
255
00:00:00
8
جزء هشتم
255
00:00:00
9
جزء نهم
256
00:00:00
10
جزء دهم
256
00:00:00
11
جزء یازدهم
260
00:00:00
12
جزء دوازدهم
256
00:00:00
13
جزء سیزدهم
256
00:00:00
14
جزء چهاردهم
253
00:00:00
15
جزء پانزدهم
255
00:00:00
16
جزء شانزدهم
254
00:00:00
17
جزء هفدهم
253
00:00:00
18
جزء هجدهم
254
00:00:00
19
جزء نوزدهم
254
00:00:00
20
جزء بیستم
254
00:00:00
21
جزء بیست ویکم
257
00:00:00
22
جزء بیست و دوم
261
00:00:00
23
جزء بیست وسوم
256
00:00:00
24
جزء بیست و چهارم
254
00:00:00
25
جزء بیست و پنجم
254
00:00:00
26
جزء بیست و ششم
256
00:00:00
27
جزء بیست و هفتم
253
00:00:00
28
جزء بیست و هشتم
254
00:00:00
29
جزء بیست و نهم
262
00:00:00
30
جزء سی ام
311
00:00:00