ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد غامدی
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد غامدی
تفکیک بصورت جزء به جزء- برای دانلود جزء مورد نظر روی آن کلیک کنید.
جمعه 16 مهر 1395
تعداد نمایش آلبوم: 796 بار
زمان کل آلبوم: 00:00:00
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
جزء اول
167
00:00:00
2
جزء دوم
101
00:00:00
3
جزء سوم
91
00:00:00
4
جزء چهارم
89
00:00:00
5
جزء پنجم
91
00:00:00
6
جزء ششم
91
00:00:00
7
جزء هفتم
88
00:00:00
8
جزء هشتم
89
00:00:00
9
جزء نهم
90
00:00:00
10
جزء دهم
90
00:00:00
11
جزء یازدهم
88
00:00:00
12
جزء دوازدهم
88
00:00:00
13
جزء سیزدهم
90
00:00:00
14
جزء چهاردهم
88
00:00:00
15
جزء پانزدهم
89
00:00:00
16
جزء شانزدهم
88
00:00:00
17
جزء هفدهم
89
00:00:00
18
جزء هجدهم
88
00:00:00
19
جزء نوزدهم
90
00:00:00
20
جزء بیستم
89
00:00:00
21
جزء بیست ویکم
90
00:00:00
22
جزء بیست و دوم
89
00:00:00
23
جزء بیست و سوم
88
00:00:00
24
جزء بیست و چهارم
88
00:00:00
25
جزء بیست و پنجم
88
00:00:00
26
جزء بیست و ششم
88
00:00:00
27
جزء بیست و هفتم
90
00:00:00
28
جزء بیست و نهم
89
00:00:00
29
جزء سی ام
103
00:00:00
30
جزء بیست و هشتم
89
00:00:00