ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد غامدی
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد غامدی
تفکیک بصورت جزء به جزء- برای دانلود جزء مورد نظر روی آن کلیک کنید.
جمعه 16 مهر 1395
تعداد نمایش آلبوم: 1016 بار
زمان کل آلبوم: 00:00:00
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
جزء اول
218
00:00:00
2
جزء دوم
144
00:00:00
3
جزء سوم
136
00:00:00
4
جزء چهارم
125
00:00:00
5
جزء پنجم
123
00:00:00
6
جزء ششم
124
00:00:00
7
جزء هفتم
120
00:00:00
8
جزء هشتم
122
00:00:00
9
جزء نهم
123
00:00:00
10
جزء دهم
122
00:00:00
11
جزء یازدهم
121
00:00:00
12
جزء دوازدهم
121
00:00:00
13
جزء سیزدهم
122
00:00:00
14
جزء چهاردهم
120
00:00:00
15
جزء پانزدهم
121
00:00:00
16
جزء شانزدهم
121
00:00:00
17
جزء هفدهم
122
00:00:00
18
جزء هجدهم
120
00:00:00
19
جزء نوزدهم
122
00:00:00
20
جزء بیستم
121
00:00:00
21
جزء بیست ویکم
122
00:00:00
22
جزء بیست و دوم
122
00:00:00
23
جزء بیست و سوم
121
00:00:00
24
جزء بیست و چهارم
122
00:00:00
25
جزء بیست و پنجم
120
00:00:00
26
جزء بیست و ششم
121
00:00:00
27
جزء بیست و هفتم
122
00:00:00
28
جزء بیست و نهم
121
00:00:00
29
جزء سی ام
139
00:00:00
30
جزء بیست و هشتم
123
00:00:00